Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Strategisch Federaal Aankoopoverleg

Het Strategisch Federaal aankoopoverleg (SFA) is een overlegorgaan dat bestaat uit de verschillende federale overheidsdiensten. Het SFA komt maandelijks bijeen met als doel, (strategische) beslissingen te nemen over de gemeenschappelijke doelstellingen binnen het federaal aankoopbeleid en de gemeenschappelijke overeenkomsten.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Verantwoordelijkheden van het SFA

 • Strategische aansturing federaal aankoopbeleid voor ’s, ’s en het ministerie van Defensie
 • Bepalen van langetermijnvisie en prioriteiten voor gemeenschappelijke overeenkomsten
 • Identificeren van overheidsopdrachten waarvoor gemeenschappelijke overeenkomsten moeten gerealiseerd worden
 • Per gemeenschappelijke overeenkomst de (leading organisatie) aanduiden die verantwoordelijk is voor de plaatsing
 • Toezicht houden op het plaatsen en uitvoeren van gemeenschappelijke overeenkomsten in overeenstemming met het federaal aankoopbeleid
 • De nota federaal aankoopbeleid voorstellen, gebaseerd op het voorbereidend werk van het dienstencentrum Procurement
 • Jaarlijks indicatoren en streefcijfers bepalen die toelaten te meten in welke mate de doelstellingen van het KB van 22/12/2017 bereikt zijn

 

Samenstelling van het SFA

 • Een voorzitter
 • Een strategische coördinator per (FOD’s, POD’s, ministerie van Defensie en Federale Politie)
 • Een strategische coördinator gespecialiseerd in ICT ( )
 • Passieve deelnemers worden als waarnemer uitgenodigd:
  • Maximum 1 waarnemer voor de Regie der Gebouwen
  • Maximum 2 waarnemers voor de Instelling van Openbaar Nut ( )
  • Maximum 2 waarnemers voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid ( )
 • Andere passieve deelnemers en experten kunnen worden uitgenodigd
 • Maximum 1 vertegenwoordiger voor de G-Cloud (gespecialiseerd in ICT)   
 • Het SFA -secretariaat

 

Taken strategische coördinator

 • Neemt deel aan de maandelijkse -vergadering
 • Neemt beslissingen binnen het SFA in naam van zijn organisatie
 • Ziet toe op de deelname aan gemeenschappelijke overeenkomsten binnen zijn organisatie
 • Informeert het SFA over het verloop van de gemeenschappelijke overeenkomsten waarover het de lead heeft
 • Stelt jaarlijks een meerjarige (4j) behoefteplanning op binnen zijn organisatie
 • Contactpersoon binnen zijn organisatie i.v.m. het federaal aankoopoverleg
 • Contactpersoon voor de onderliggende passieve deelnemers i.v.m. het federaal aankoopoverleg
 • Waakt over de implementatie van het federaal aankoopbeleid binnen zijn organisatie

 

Taken waarnemer

 • Neemt deel aan de maandelijkse SFA -vergadering
 • Vertegenwoordigt zijn organisatie en alle onderliggende passieve deelnemers op het SFA
 • Kan advies geven omtrent de te nemen beslissingen binnen het SFA
 • Ziet toe op de deelname aan gemeenschappelijke overeenkomsten binnen zijn organisatie
 • Contactpersoon binnen zijn organisatie i.v.m. het federaal aankoopoverleg
 • Contactpersoon voor de onderliggende passieve deelnemers i.v.m. het federaal aankoopoverleg

 

Lijst van de strategische coördinatoren per entiteit

Organisatie

Voornaam

Naam

Stuur een mail

FOD Beleid &

Ondersteuning

Bjorn

Maras

Contact

FOD Binnenlandse Zaken

Frank

De Neve

Contact

FOD Buitenlandse Zaken

Aurélie

Lamy

Contact

FOD Economie

Dirk

Mons

Contact

FOD Financiën

Veerle

Van Der

Meersch

Contact

FOD Justitie

Didier

Gillain

Contact

FOD Mobiliteit

Gauthier

Melin

Contact

FOD Sociale Zekerheid

Nathalie

Orban

Contact

FOD Volksgezondheid

 

Gautier Legros

Contact

FOD Werkgelegenheid

Eurydice

Fondaire

Contact

Kanselarij

van de Eerste Minister

Stephan

Depré

Contact

Ministerie van Defensie

Karla

Beerens

Contact

POD Maatschappelijke

Integratie

Djamal

Kadri

Contact

POD Wetenschapsbeleid

Vinciane

De Brouwer

Contact

Federale Politie

Steven

Sneppe

Contact

 

Lijst van waarnemers per federale instelling

Organisatie

Voornaam

Naam

Stuur een mail

Regie der Gebouwen

Aaike

Verhaeghe

Contac

 G-Cloud

Pascal

Van Hoegaerden

Contact

ION

Claire

Demanet

Contact

OISZ

Jean-Noel

Funtowicz

Contact

OISZ

Nancy

Bovendaerde

Contact

 

Regelgeving

Koninklijk besluit van 21 juli 2023

Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Gecoordineerde versie