Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

 • De procedures

  Overheidsopdracht van beperkte waarde

  Opdrachten van beperkte waarde zijn opdrachten met een geraamde waarde van minder dan 30.000 euro. Deze opdrachten zijn enkel onderworpen aan de bepalingen van titel 1, met uitzondering van artikelen 12 en 14, en aan de bepalingen inzake het toepassingsgebied ratione personae en ratione materiae bedoeld in hoofdstuk 1 van titel 2. Deze opdrachten kunnen worden gesloten met een aanvaarde factuur (artikel 92 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

   

  Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

  De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is de procedure waarbij de de door haar gekozen ondernemers een offerte vraagt en met een of meer van hen over de voorwaarden van de opdracht kan onderhandelen (artikel 2, 26° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

  Deze procedure kan enkel worden toegepast in de gevallen die strikt bij de wet zijn opgesomd, omdat de wetgever er wantrouwig tegenover staat aangezien ze negatieve gevolgen heeft voor de mededinging.

   

  Mededingingsprocedure met onderhandeling

  De mededingingsprocedure met onderhandeling is een procedure in twee fasen waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een oproep tot mededinging een aanvraag tot deelneming mag indienen, waarbij alleen de geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en waarbij over de voorwaarden van de opdracht kan worden onderhandeld met de inschrijvers (artikel 2, 25° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

   

  Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

  De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking is een procedure in één fase, waarbij elke ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte mag indienen en waarbij de met een of meer van hen over de voorwaarden van de opdracht kan onderhandelen (artikel 2, 29° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

   

  Openbare procedure

  De openbare procedure is de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer een offerte mag indienen naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht. (artikel 2, 22° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten) Dit is dus een procedure in één fase.

   

  Niet-openbare procedure

  De niet-openbare procedure is de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij alleen de door de aanbesteder geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen (artikel 2, 23° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten). Dit is dus een procedure in twee fasen. 

   

  Concurrentiegerichte dialoog

  De concurrentiegerichte dialoog is de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij de aanbesteder een dialoog voert met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, teneinde een of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbesteder beantwoorden en op grond waarvan de deelnemers aan de dialoog wiens voorgestelde oplossing of oplossingen in aanmerking genomen werden na afloop van deze dialoog, zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.(artikel 2, 28° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

   

  Innovatiepartnerschap

  Als niet in de behoefte aan de ontwikkeling en de latere aankoop van een innovatief product of dienst of innovatieve werken kan worden voorzien met behulp van oplossingen die reeds beschikbaar zijn op de markt, hebben de voortaan toegang tot deze specifieke procedure.  Het partnerschap is gebaseerd op de procedureregels die van toepassing zijn op de mededingingsprocedure met onderhandeling en zal dus in twee fasen verlopen.

   

  Specifieke procedures in de “social light”

  Voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op sociale diensten en andere specifieke diensten die zijn opgesomd in bijlage III bij de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten kan de aanbestedende overheid, naargelang van de aard en de kenmerken van de behoefte waarin moet worden voorzien, sommige van de voormelde plaatsingsprocedures gebruiken onder andere voorwaarden dan die die normaal van toepassing zijn op een klassieke situatie, voor zover de algemene principes en de voorwaarden vermeld in artikel 89 van de wet in acht worden genomen.

 • Federaal ambtenaar en nood aan meer informatie?