Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties

Inhoudstafel

 • Overheidsopdrachten worden geplaatst volgens een van de 7 procedures, op voorwaarde dat er een aankondiging van opdracht werd bekendgemaakt (artikel 35 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

   

  Criteria

  Als het type gebruikte procedure een vrije keuze is van de , zal deze keuze gebaseerd zijn op verschillende criteria die specifiek zijn voor de , afhankelijk van zijn behoeften. De verschillende procedures zijn beschreven in artikelen 36 tot 42 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

   

  Raming van de opdracht

  De raming van het bedrag van de opdracht is gebaseerd op de totale duur en waarde van de opdracht zoals uitgevoerd door de aanbestedende overheid, rekening houdend met:

  • alle verplichte en toegestane opties
  • alle percelen, alle herhalingen
  • alle vaste en voorwaardelijke gedeelten
  • alle verlengingen van de opdracht
  • alle premies en vergoedingen aan deelnemers
  • alle fasen
  • de geraamde maximale waarde van alle voor de duur van een raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem voorgenomen opdrachten.

   

  De raming wordt opgemaakt wanneer de procedure wordt opgestart en bepaalt welke regels van toepassing zijn gedurende het verloop ervan, voor zover deze regels afhankelijk zijn van de geraamde waarde van de opdracht (artikels 6 en 7 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).

Regelgeving

Koninklijk besluit van 18 april 2017

Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017.