Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Strategie diversiteit en inclusie

De federale overheid heeft de ambitie om als werkgever een voorbeeld te zijn op het gebied van inclusie en gelijke kansen, door een inclusief beleid te voeren. Om dit te verwezenlijken stelt de FOD BOSA in samenwerking met het Federaal netwerk inclusie een strategisch plan diversiteit op, per regeerperiode. Samen bundelen we de krachten en werken we aan een inclusieve overheid en bedrijfscultuur.

Inhoudstafel

3 doelstellingen

Het huidig strategisch plan (2021-2024) definieert drie overkoepelende strategische doelstellingen:

 1. Bij alle ambtenaren een draagvlak creëren voor de gemeenschappelijke waarden van de federale overheid inzake diversiteit en inclusie
 2. Diversiteit op een inclusieve manier verankeren in alle processen (tools, beslissingen, rapportering, aankopen, IT, ...)
 3. Inclusie integreren in het DNA van de federale overheid.

Lees hier het volledige strategisch plan diversiteit en inclusie.

Jaarplan

Elke strategische doelstelling is onderverdeeld in een aantal operationele doelstellingen. Ieder jaar publiceert de BOSA een actieplan diversiteit en inclusie, waarin er concrete acties aan iedere operationele doelstelling gekoppeld worden voor dat jaar. Daarnaast evalueert FOD BOSA ook het plan van het afgelopen jaar.

Lees hier:

Partners

Het strategisch plan diversiteit en de jaarlijkse actieplannen komen tot stand in samenwerking met de volgende partners:

 • Het kabinet van de minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
 • Het kabinet van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
 • Het kabinet van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
 • Commissie voor de Inclusie van Personen met een Handicap (CIPH)
 • Cel Gelijke Kansen van de FOD Justitie
 • Equality bodies: Unia, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)
 • Overheidsdiensten als FOD’s, 's, , OIN en hun management
 • Relevante partners/experts uit het interfederaal landschap en het middenveld

Federale actieplannen

Het strategisch plan diversiteit en inclusie is een aanvulling op een reeks federale actieplannen van de regering (tot en met 2024):