Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Deontologisch kader

Het deontologisch kader bundelt en illustreert de waarden en gedragsregels van het openbaar ambt. Het vormt een gemeenschappelijk deontologisch platform voor alle ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt.

Van toepassing voor
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Het nieuwe deontologische kader (PDF, 185.53 KB) is beter aangepast aan de realiteit van vandaag en is ontworpen als een begeleidings- en bewustmakingsinstrument om tegemoet te komen aan de huidige verwachtingen van werknemers en burgers.

  Het kader vormt een deontologisch platform voor alle ambtenaren van de federale overheid en is een fundamenteel instrument van het integriteitsbeleid.

  De federale personeelsleden, en meer in het bijzonder de hiërarchische meerderen, hebben een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van deontologie. In alle omstandigheden moet het algemeen belang, en niet het persoonlijk belang, worden gediend, met respect voor de waarden en normen van de overheid.

  Het deontologisch kader vormt voor de medewerkers van de federale overheid een leidraad om in hun dagelijkse opdrachten de waarden van de federale overheid eigen te maken en toe te passen.

  Het is opgebouwd rond gedragsregels die het mogelijk maken de vijf transversale federale waarden, die een centrale plaats innemen in de federale administratie, beter toe te passen: respect, vertrouwen, professionalisme, algemeen belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Deze vijf waarden omvatten de twee belangrijkste hefbomen van het federale integriteitsbeleid, namelijk het algemeen belang en vertrouwen:

  • Algemeen belang: het integriteitsbeleid is er in de eerste plaats op gericht het algemeen belang te beschermen door te zorgen voor een optimaal beheer van de overheidsmiddelen, met name door de uitvoering van regelingen voor de preventie van belangenconflicten en voor het melden van schendingen van het algemeen belang.
  • Vertrouwen is van fundamenteel belang om regels en voorschriften te doen naleven door de burgers. De erosie van het vertrouwen is een gevaar voor de democratie, omdat het leidt tot een verlies van belangstelling en onwil bij de burgers voor de mechanismen die haar werking in stand houden, zoals het gebruik van de stembus om hun mening te uiten.

  Het doel is om samen te kunnen bijdragen tot een betere werking van de overheid en zo het vertrouwen van de burger te behouden en te versterken.

  De cel Integriteit van de BOSA is belast met de uitvoering van een algemeen integriteitsbeleid dat de internationale verplichtingen en aanbevelingen respecteert.

  Lees hier het nieuwe deontologisch kader (PDF, 185.53 KB)

Regelgeving

 • Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021

  Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021 - Wijziging van de omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021. Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...