Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Integriteit bij de federale overheid

Integriteit in de publieke sector is bedoeld om het algemeen belang te vrijwaren en ziet erop toe dat overheidsmedewerkers zich consequent houden aan een reeks ethische waarden, beginselen en normen. Integriteit is cruciaal voor de opbouw van sterke instellingen en verzekert de burgers dat de overheid in dienst van het algemeen belang werkt en niet voor een selecte groep.

Van toepassing voor
 • Federale ambtenaren
 • Burgers

Inhoudstafel

 • Integriteitsbeleid wordt gedefinieerd als een geheel van intenties, keuzes en acties die bedoeld zijn om de integriteit in de organisaties te bevorderen en te beschermen door een brede waaier aan initiatieven en instrumenten.

  Het is bedoeld om:

  • het vertrouwen van de burgers in de werking van de overheidsinstellingen te behouden (een gebrek of verlies aan vertrouwen in de instellingen is heel schadelijk omdat het een bedreiging vormt voor de democratie)
  • rekening te houden met de internationale verplichtingen en aanbevelingen
  • ethisch gedrag bij ambtenaren te promoten.
 • Voorbeelden van instrumenten van het integriteitsbeleid

  • Het deontologisch kader van 5 juli 2022 (Omzendbrief n° 706) voor federale ambtenaren.
  • De wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie.

   

 • De cel Integriteit en Cultuur van de BOSA houdt zich bezig met de preventieve controle van de integriteit bij de federale overheid.

  Deze opdracht bestaat uit drie luiken:

  • strategische ondersteuning aan de minister van Ambtenarenzaken bij het uitstippelen van het federale integriteitsbeleid
  • operationele ondersteuning van federale organisaties bij de uitvoering van het integriteitsbeleid
  • de uitbouw van een kenniscentrum voor de uitvoering van het federale integriteitsbeleid met onder meer de coördinatie van twee leernetwerken voor de uitwisseling van goede praktijken (het federaal netwerk van integriteitscoördinatoren en het netwerk van integriteitsvertrouwenspersonen.

Regelgeving

 • Omzendbrief nr. 706. van 5 juli 2022

  Omzendbrief nr. 706. van 5 juli 2022 - Hernieuwde aandacht voor het deontologisch kader voor federale ambtenaren Belgisch Staatsblad van 5 juli 2022
 • Wet van 8 december 2022

  Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie Belgisch...