Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Geldelijke loopbaan

Bij de tijdelijke indeling in een lagere is er geen herberekening van de geldelijke anciënniteit.

Tijdens de tijdelijke indeling krijg je de toelagen en vergoedingen volgens de klasse of de graad waarin je bent ingedeeld.

Na afloop word je opnieuw betaald volgens de laatste weddeschaal van de klasse of graad waarin je was benoemd.

De evaluatievermeldingen die je kreeg tijdens de tijdelijke lagere indeling, in een direct lagere klasse of een direct lager , komen niet in aanmerking voor de toekenning van een schaalbonificatie.

Voorwaarden 

  • moet gebeuren op jouw vraag
  • goedkeuring nodig van de voorzitter van het directiecomité
  • de hr-verantwoordelijke of afgevaardigde van de betrokken federale dienst praat met de medewerker die een aanvraag indient vóór de tijdelijke indeling
  • geen onvoldoende hebben op de laatste evaluatie
  • maximum 12 maanden, eventuele verlenging drie keer tijdens een periode van maximaal twaalf maanden
  • beëindigen mits vooropzegperiode van 30 dagen (kortere opzegperiode indien onderling akkoord).