Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Bij indiensttreding beslist de voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde tot welke dienst van zijn administratie het statutair personeelslid behoort.

 

Vrijwillige mutatie

Als statutair personeelslid kan je je kandidaat stellen voor een open job voor mutatie in een andere dienst van je administratie op voorwaarde dat je beantwoordt aan de vereisten van de functie. De voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde vergelijkt de titels en verdiensten in het licht van de generieke en technische competenties van de functie, en beoordeelt welke kandidaat het best voldoet aan de vereisten van de functie.

Ontdek de verhalen van Evelien (Pensioendienst) en Hilde ( Mobiliteit en Vervoer ).

 

Hier kan je andere getuigenissen vinden

Tijdelijke mutatie

Als statutair personeelslid kan je wegens gezondheidsproblemen of ernstige familiale of sociale problemen gemuteerd worden voor een maximumduur van 12 maanden. Deze tijdelijke overplaatsing kan voor gegronde redenen met drie periodes van maximum 12 maanden worden verlengd.

Je kan vóór het einde van de looptijd van de mutatie een opzegtermijn van 30 dagen in acht nemen. In overleg kan een kortere opzegtermijn worden vastgesteld.

Je kan als statutair personeelslid ook een tijdelijke mutatie aanvragen naar een functie in een direct lagere klas of op een direct lager als je gezondheidsproblemen of ernstige gezins- of sociale problemen hebt. Voor deze mutatie gelden dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd.

En als statutair personeelslid dat tijdelijk wordt overgeplaatst in een direct lagere klas of een direct lager niveau behoudt, gedurende de eerste vierentwintig maanden, de weddeschaal die hoort bij de laatste wedde in de klas of het niveau waarin je bent aangesteld.

Mutatie van ambtswege

Je kan in 4 situaties van ambtswege overgeplaatst worden:

  1. de verhuizing van een dienst naar een andere administratieve standplaats
  2. gedeeltelijke of totale overname van de bevoegdheden van een dienst waartoe het statutair personeelslid behoort, door een andere administratieve standplaats
  3. gedeeltelijke overname van de competenties van een dienst waartoe je als statutair behoort, door een of meerdere diensten in een andere administratieve standplaats
  4. daling van de werklast van de dienst in verhouding tot het aantal personeelsleden.

Als je als statutair personeelslid werkt in een dienst van één van de hierboven beschreven situaties, kan je altijd vrijwillige mutatie vragen. Je krijgt dan voorrang. Mutatie van ambtswege wordt dan geactiveerd om het effect in bovengenoemde situaties te verzachten.