Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Als je met wettelijk of vervroegd pensioen gaat, wordt je aanvullend pensioen automatisch uitbetaald. Je aanvullend pensioen wordt beheerd door AXA Belgium.

 

Ben ik betrokken?

Je bent betrokken als je op 1 juli 2019 (of na die datum) als contractueel in dienst was bij een Federale Overheidsdienst uit deze lijsten: Lijst 1 (golf 1) (DOCX, 48.79 KB) - Lijst 2 (golf 2) (DOCX, 22.54 KB) - Lijst 3 (golf 3) (DOCX, 12.76 KB).

 

Wat moet ik doen?

NIETS. Tenzij je de ‘standaard’ volgorde van de begunstigden in geval van overlijden wil wijzigen ( of wettelijk samenwonende, kinderen, ouders, broers en zussen). In dat geval is er een formulier (PDF, 108.4 KB) beschikbaar.Zal mijn wedde veranderen?

NEEN. Je betaalt niets. Als contractueel is dit voordeel gratis. De premies worden rechtstreeks door de FOD BOSA in een investeringsfonds gestort.

 

Wat is het bedrag van de premies?

Voor het personeel dat al in dienst is op 01/07/2019, wordt er vanaf 2017 een opstartbijdrage berekend.

 • Voor de periode van 1 januari 2017 tot 30 juni 2019

  Als je contractueel in dienst was op 1 juli 2019 wordt er een opstartbijdrage betaald voor je tewerkstelling in de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2019. Het aantal maanden dat je in 2017, 2018 en 2019 gewerkt hebt, komen in aanmerking. De éénmalige bijdrage bedraagt:
  • Voor het jaar 2017: 1% van de geïndexeerde effectieve loonmassa van de maand januari 2019 of de eerste maand in dienst, vermenigvuldigd met 13,92

  • Voor het jaar 2018: 1,5% van de geïndexeerde effectieve loonmassa van de maand januari 2019 of de eerste maand in dienst, vermenigvuldigd met 13,92

  • Voor het jaar 2019: 3% van de geïndexeerde effectieve loonmassa van de maand januari 2019 of de eerste maand in dienst, vermenigvuldigd met 13,92. »

 • Vanaf 1 juli 2019

  De bijdrage bedraagt 3% van de geïndexeerde effectieve loonmassa van de maand januari (of van de eerste dienstmaand) vermenigvuldigd met 13,92.

Bij een deeltijdse tewerkstelling wordt de bijdrage procentueel aangepast aan je tewerkstellingsgraad (tot de helft als je halftijds werkte bijvoorbeeld).

 

Wat is het rendement (vanaf 1 juli 2019)?

De premies worden geïnvesteerd in een investeringsfonds (tak 23) van AXA dat uitsluitend bestemd is voor de federale overheid.

Dit type van fonds laat toe om een potentieel aantrekkelijker rendement te genieten.

Om technische redenen zullen de rendementen toegekend worden in 2021.

 

Wat is de wettelijke rendementsgarantie?

Om het beleggingsrisico te beperken, heeft de wet een minimumrendementsgarantie ingevoerd, waarop je ten minste recht hebt bij pensionering. Als blijkt dat je aanvullend pensioen lager ligt, dan stort de federale overheid (FOD BOSA) het verschil bij.

In 2019 bedroeg de wettelijke rendementsgarantie 1,75%.

 

Aan welke belasting is het kapitaal onderworpen?

De huidige gekende reglementering voorziet dat je aanvullend pensioen onderworpen is aan volgende belastingen, die maar EEN ENKELE KEER worden ingehouden (bevrijdende belasting):

 • een RIZIV-inhouding van 3,55%

 • een solidariteitsbijdrage van maximaal 2%

 • een belasting van 10% of 16,50%

 • als je op wettelijk pensioen gaat en als je de laatste 3 jaar voor je pensioen effectief actief bent gebleven, kan je genieten van een verlaagde belasting van 10%

 • als je op vervroegd pensioen gaat na een volledige loopbaan van 45 jaar én als je de laatste 3 jaar voor je pensioen effectief actief bent gebleven, kan je eveneens genieten van een verlaagde belasting van 10%

 • een gemeentebelasting van gemiddeld 7% is verschuldigd op deze personenbelasting.

Wat gebeurt er als ik overlijd voordat ik met pensioen ga?

Je erfgenamen of de andere door jou aangeduide begunstigden ontvangen het voordeel van het aanvullend pensioen.

 

Kan ik mijn pensioenfiches in papieren versie ontvangen?

Om je pensioenoverzicht op papier te ontvangen, kan je je voorkeuren voor het verzenden van documenten wijzigen in de MyAXA-klantenzone. Je keuze wordt dan onthouden voor je toekomstige wettelijke pensioenfiches en je krijgt er een papieren versie van. Uiteraard kan je deze info ook altijd bekijken in je MyAXA-klantenzone.

Volg deze stappen:

 1. Log in op je MyAXA-klantenzone 

  • ofwel via itsme

  • ofwel door het registreren van je persoonsgegevens en met behulp van de activatiecode die je ontvangt

  • ofwel via 'mijn login en paswoord' als je er al een heb

 2. Klik op ‘Profiel en voorkeuren’ in de rubriek ‘Alle services’.

 3. In ‘Mijn voorkeuren’ ‘Digitaal’ vink je ‘NEE’ aan. Daardoor krijg je dan de papieren versie van je pensioenfiche

Contacteer AXA via 03/286 66 10 (voor Nederlandstaligen) als je problemen hebt bij het aanmelden op MyAxa via Itsme of bij registratie van je persoonsgegevens en de activatiecode.

 

Wat gebeurt er als ik statutair word bij een federale instelling?

Als je als contractueel aangesloten bent bij de aanvullende 2de pensioenpijler en je wordt statutair bij een federale instelling, dan blijven je verworven reserves bij AXA (eventueel vermeerderd tot het bedrag van de wettelijke rendementsgarantie).

Je krijgt dus een brief dat je aanvullend pensioen niet meer aangevuld wordt maar dat je verworven reserves bij de verzekeringsmaatschappij blijven tot je je wettelijk pensioen krijgt.

In bijlage van de brief vind je een formulier dat je best aan de verzekeringsmaatschappij bezorgt, waar je kiest voor optie 1.

Je verworven reserve wordt dan in de bestaande pensioentoezegging behouden. Zij evolueert verder volgens de in het pensioenreglement vastgestelde regels. Ook de wettelijke rendementswaarborg blijft aangroeien volgens de bij wet bepaalde regels.

Je blijft verder verzekerd voor een kapitaal in geval van leven op afloopdatum of een kapitaal gelijk aan de waarde van je verworven reserves in geval van overlijden voor deze afloopdatum.Wat als je niet langer een contractueel personeelslid van de federale overheid bent?

Als je geen deel meer uitmaakt van het contractuele personeel, krijg je een uittredingsfiche. Deze brief van AXA informeert je over drie belangrijke zaken:

 1. De betalingen stoppen

  De betaling van de bijdragen in het aanvullend pensioenplan voor het contractueel personeel van de federale overheid wordt stopgezet.
 2. Het bereikte bedrag

  Op de uittredingsfiche vind je het bedrag terug waarvoor je verzekerd bent op het moment van uittreding in geval van leven op afloopdatum of in geval van overlijden voor deze afloopdatum. Dit bedrag komt overeen met de verworven reserve.
 3. Keuze tussen 3 opties

  In de uittredingsfiche moet je binnen de 30 dagen na ontvangst via het bijgevoegde antwoordformulier je keuze kenbaar maken (via het vermelde e-mailadres). Je kan kiezen tussen 3 opties:
  1. OPTIE 1: niet antwoorden kiezen en het formulier terugsturen (speciaal geval voor een vast benoemde aangeslotene)

   OPGEPAST! Als je statutair wordt, moet je optie 1 kiezen en het formulier terugsturen met vermelding van de datum waarop je officieel statutair werd.

   Als AXA geen keuze van je ontvangt, wordt je verworven reserve, rekening houdend met de wettelijke rendementswaarborg, in de bestaande pensioentoezegging behouden (Optie 1). Zij zal verder evolueren volgens de in het pensioenreglement vastgestelde regels.

   De wettelijke rendementswaarborg blijft behouden maar zal niet langer aangroeien als u geen deel meer uitmaakt van het personeel van de federale overheid. 

   Je blijft dus verder verzekerd voor een kapitaal in geval van leven op afloopdatum of een kapitaal gelijk aan de waarde van je verworven reserves in geval van overlijden voor deze afloopdatum.

    

  2. OPTIE 2: transfert van je reserve

   Je kan er ook voor kiezen om je verworven reserve, rekening houdend met de wettelijke rendementswaarborg, over te dragen naar de onthaalstructuur van de BOSA bij AXA Belgium (Optie 2).

   Je blijft dus verder verzekerd voor een kapitaal in geval van leven op afloopdatum of een kapitaal gelijk aan de waarde van je verworven reserves in geval van overlijden voor deze afloopdatum.

   De reserves groeien dan verder aan volgens het tarief van toepassing in de onthaalstructuur.

    

  3. OPTIE 3: transfert naar een nieuwe werkgever of naar een andere verzekering

   Als je aangesloten werd aan het aanvullend pensioenplan van je nieuwe werkgever kan je kiezen voor optie 3. Dan kies je voor een overdracht  van je verworven reserve, rekening houdend met de wettelijke rendementswaarborg, naar de onthaalstructuur van je nieuwe werkgever, bij de pensioeninstelling (verzekeraar) van je nieuwe werkgever.

   Je kan ook kiezen voor de overdracht van je verworven reserves naar een pensioeninstelling (verzekeraar) die de totale winst verdeelt en de kosten beperkt (KB69).

   De lijst van die instellingen vind je op de website van de FSMA.

   Meer informatie hierover vind je bij deze instellingen. Er kunnen kosten aangerekend worden voor deze overdracht. Deze overdracht is ook mogelijk bij AXA, met afhouding van een beheerskost van 5% van de verworven reserve. Je blijft verder verzekerd voor een kapitaal in geval van leven op afloopdatum of een kapitaal gelijk aan de waarde van je verworven reserves in geval van overlijden voor deze afloopdatum.

Meer info?

 • MypensionIndien je op 1 juli 2019 in dienst was, dan vind je vanaf eind 2020 een overzicht van je aanvullend pensioen in de rubriek ‘Mijn aanvullend pensioen’. Ben je na 1 juli 2019 in dienst gekomen, dan vind je dit overzicht vanaf eind 2021 terug.

 • Op MyAXAIndien je op 1 juli 2019 in dienst was, dan vind je hier elk jaar een schatting van je aanvullend pensioen als je 67 jaar wordt. Ben je na 1 juli 2019 in dienst gekomen, dan vind je deze schatting vanaf eind 2021 terug.

 • Per e-mail als je op deze pagina geen antwoord op je vraag vindt

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 11 februari 1991

  Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de federale overheidsdiensten...
 • Koninklijk besluit van 11 december 2019

  Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het...