Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raamcontract om het gebruik van gespecialiseerde outplacementbedrijven te vergemakkelijken

Outplacement is een individuele of collectieve begeleiding die  een personeelslid in staat stelt om zo snel mogelijk een job te vinden bij een nieuwe werkgever of om een zelfstandige activiteit te ontwikkelen na beëindiging van een arbeidsrelatie. Het begeleidingstraject omvat: een beoordeling van de vaardigheden, verduidelijking van het loopbaanplan, voorbereiding op het zoeken naar werk, hulp bij het schrijven van CV en motivatiebrief... 

Van toepassing voor
Contractuelen

Inhoudstafel

Pluspunten

 • Voldoen aan reglementaire verplichtingen inzake outplacement; 
 • Activeren en ondersteunen van langdurig en/of chronisch zieke personen die omwille van medische redenen ontslagen werden of in ziektepensioen werden gesteld; 
 • Activeren en ondersteunen van ontslagen personen ongeacht of deze begeleiding reglementair verplicht werd. 

Voor wie?

Personeelsleden waarvoor de werkgever reglementair een outplacement moet voorzien: 

 • Contractuelen die ontslagen werden met een opzegtermijn of een van ten minste 30 weken 

 • Contractuelen die ontslagen werden omwille van medische redenen 

Deze verplichting is vastgelegd in de wet van 5 september 2001 betreffende de verbetering van de arbeidsparticipatie van de werknemers, zoals gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van één enkel statuut voor arbeiders en werknemers wat betreft de opzeggingstermijnen en de dag van verzuim, alsook de begeleidende maatregelen, met name de artikelen 11/1 tot en met 11/12 en de artikelen 18 tot 18/4. 

In deze gevallen bepaalt de wetgever aan welke vereisten de outplacementbegeleiding moet voldoen.  

Statutaire of contractuele personeelsleden waarvoor er een einde is gekomen aan de arbeidsrelatie en waarvoor de wetgever geen outplacementbegeleiding heeft voorzien.  

In deze gevallen zal de van de outplacementbegeleiding gelijkwaardig zijn als in de gevallen waarvoor de wetgever wel een outplacementbegeleiding heeft voorzien. 

De mandaathouders die voldoen aan de voorwaarden. 

Een traject op maat zal worden voorzien. 

Welke organisaties kunnen dit raamcontract gebruiken? 

De openbare besturen die opdrachten op basis van de raamovereenkomst mogen plaatsen zijn de volgende federale overheidsdiensten: 

 • BOSA 

 • FOD Binnenlandse Zaken 

 • FOD Economie 

 • FOD Financiën 

 • FOD Justitie 

 • FOD Sociale Zekerheid 

 • FOD WASO 

 • Defensie 

 • Maatschappelijke Integratie 

 • BELSPO 

 • Ombudsdienst voor Energie 

 • RIZIV 

 • Fedris 

 • RSZ 

 • Enabel 

 • Veiligheid van de Staat 

 • NICC 

 • FAVV 

Wat stelt de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) voor?

Om het gebruik van bedrijven die gespecialiseerd zijn in outplacement te vergemakkelijken, heeft de FOD BOSA een raamovereenkomst gesloten met een outplacementbureau dat die eerder werd geselecteerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Organisaties die van dit contract gebruik willen maken, kunnen rechtstreeks een bestelling plaatsen bij het geselecteerde outplacementbureau.  Deze raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 4 jaar of totdat de maximale hoeveelheid is bereikt. 

Hoe werkt het? 

 1. De begunstigde organisatie kan via de website https://www.publicprocurement.be/ een bestelling plaatsen.  

 2. Het Loopbaancentrum stelt de volgende documenten ter beschikking via de website https://www.publicprocurement.be/

 • het bestek 

 • de gemotiveerde gunningsbeslissing 

 • de offerte en de contactgegevens van het geselecteerde bedrijf 

 • de templates per type ontslag 

3. De begunstigde organisatie leest de relevante documenten en neemt contact op met het outplacementbureau en plaatst een bestelling. 

4. De begunstigde organisatie doet de opvolging van de dienstverlening. 

5. De begunstigde organisatie kan contact opnemen bij vragen :  

Regelgeving

Wet van 5 september 2001

Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers Belgisch staatsblad van 15 september 2001 (Justel)