Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Structuur beroepscommissies

  Er bestaat 1 evaluatiecommissie die bevoegd is voor het onderzoeken van de beroepen rond evaluatie voor alle federale diensten.

  De commissie is samengesteld uit 2 taalsecties (FR, NL) en een plaatsvervangend voorzitter met kennis van de Duitse taal.

  Elke taalsectie heeft 6 effectieve leden (1 voorzitter en 2 leden aangeduid door de overheid en 3 leden door de representatieve syndicale organisaties) en 6 plaatsvervangende leden. Bij de samenstelling van de evaluatiecommissie wordt rekening gehouden met de federale organisatie ( , , , ) waartoe het personeelslid waarover het beroep gaat behoort.

  Deze commissie is ook bevoegd voor de stagedossiers.

 • Beroep indienen

  De geëvalueerde dient het beroep binnen de 20 werkdagen schriftelijk in bij de leidend ambtenaar van zijn of haar organisatie volgens de richtlijnen in het evaluatieverslag.

  De leidend ambtenaar:

  • bevestigt de ontvangst van het beroep (bij voorkeur) via e-mail
  • maakt het beroep zo snel mogelijk over aan de evaluatiecommissie via het mailadres evaluatie.beroep@bosa.fgov.be (voor de is het via beroepscommissie.evaluatie@sfpd.fgov.be)
  • bezorgt de evaluatiecommissie een kopie van het deel van het evaluatiedossier van het personeelslid dat betrekking heeft op de evaluatiecyclus waarover het beroep gaat samen met eventuele stukken en motieven die de geëvalueerde bij zijn beroep toevoegde.

  De evaluatiecommissie:

  • nodigt de geëvalueerde en evaluator uit om ze te horen over het beroep
  • kan hierbij, met instemming van het betrokken personeelslid, gebruik maken van nieuwe communicatietechnologieën 
  • kan inzage vragen in alle documenten van het individueel dossier
  • kan, indien nodig, andere belanghebbenden horen die in het koninklijk besluit worden genoemd,
  • overlegt en houdt een geheime stemming
  • spreekt het advies uit en deelt mee:
   • dat de vermelding blijft behouden (de vermelding wordt definitief)
   • dat de vermelding niet blijft behouden. Het unanieme advies van de evaluatiecommissie om de vermelding ‘onvoldoende’ niet te behouden is bindend voor de leidend ambtenaar.

  De leidend ambtenaar deelt de uiteindelijke vermelding mee aan de geëvalueerde (binnen 20 werkdagen na het ontvangen van het advies van de commissie). 

  Een kopie van het advies/de beslissing van de leidend ambtenaar wordt meegedeeld aan de BOSA.

 • In afwachting van beslissing

  • worden de gevolgen van een vermelding uitgesteld
  • heeft het beroep geen schorsend effect op een volgende evaluatiecyclus:
   • de volgende evaluatiecyclus begint gewoon de dag na de voorgaande cyclus

    MAAR: de periode van verplichte remediëring na een definitieve vermelding ‘onvoldoende’ (bevestigd of toegekend na het beroep) begint ten vroegste de dag na de mededeling van deze vermelding

Regelgeving