Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Na afloop van het evaluatiegesprek stelt de evaluator het evaluatieverslag op. Een ministerieel besluit bepaalt het model van evaluatieverslag.

Elke evaluatie wordt afgesloten met één van de volgende vermeldingen: 'uitstekend', 'voldoet aan de verwachtingen', 'te ontwikkelen', of 'onvoldoende'.

Uitstekend

De evaluatie wordt besloten met de vermelding 'uitstekend' als uit de evaluatie blijkt dat de meeste doelstellingen werden verwezenlijkt en dat sommige werden overtroffen.

Voldoet aan de verwachtingen

De evaluatie wordt besloten met de vermelding 'voldoet aan de verwachtingen' als uit de evaluatie blijkt dat de meeste doelstellingen werden verwezenlijkt.

Te ontwikkelen

De evaluatie wordt besloten met de vermelding 'te ontwikkelen' als uit de evaluatie blijkt dat de doelstellingen slechts gedeeltelijk zijn verwezenlijkt.

Onvoldoende

De evaluatie wordt besloten met de vermelding 'onvoldoende' als uit de evaluatie blijkt dat de doelstellingen niet werden verwezenlijkt.

Er kan evenwel een minder gunstige vermelding worden toegekend:

  • indien uit de evaluatie blijkt dat de houder van de managementfunctie slechts een zwakke persoonlijke bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van de doelstellingen die in het plan zijn bepaald
  • indien feitelijke elementen een negatieve weerslag hebben op de uitoefening van de managementfunctie.

Overgangsmaatregelen

  • De lopende evaluaties en beroepen per 19 mei 2014 worden voortgezet overeenkomstig de bepalingen die voorheen in voege waren. De uitwerkingen ervan blijven identiek. Lopende evaluaties zijn die evaluaties die betrekking hebben op cycli die op 19 mei 2014 afgelopen zijn.
  • De evaluatiecycli die aan de gang zijn bij de inwerkingtreding van dit besluit worden voortgezet overeenkomstig de bepalingen die vroeger in voege waren. Deze evaluatiecycli mogen echter één jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit niet overschrijden.

Beroepsprocedure

Wie bij een tussentijdse evaluatie 'onvoldoende' of bij de eindevaluatie niet 'uitstekend' kreeg, kan beroep aantekenen bij een beperkt ministerieel comité (voor de voorzitters/voor de administratoren-generaal, de adjunct administratoren-generaal, de directeurs-generaal, de adjunct directeurs-generaal) of bij een comité van beroep (voor de anderen)

  • Het ministerieel comité is samengesteld uit drie leden van de regering die worden aangewezen door de Ministerraad.
  • Het comité van beroep omvat een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. Elke afdeling is samengesteld uit zes voorzitters van het directiecomité en/of voorzitters van een of /vier administratoren-generaal of directeurs-generaal, aangewezen op voordracht van de minister van Ambtenarenzaken.

Het beroep moet worden ingesteld:

  • per aangetekende brief
  • bij het secretariaat van de Ministerraad, Wetstraat 16, 1000 Brussel
  • of bij de griffie van het Comité van Beroep
  • binnen 15 kalenderdagen na de betekening van het evaluatieverslag.

Het beroep is opschortend tot het einde van de beroepsprocedure.

Het beroepsorgaan brengt een advies uit binnen de maand die volgt op de indiening van het beroep. De eerste evaluator en, wanneer er een tweede evaluator is, de tweede evaluator, kennen de definitieve vermelding toe binnen een termijn van 15 werkdagen en betekenen die onmiddellijk aan de geëvalueerde.

Wanneer de vermelding definitief is, dan kan de mandaathouder, in functie van het type vermelding en het ogenblik waarop hij die krijgt, om een financiële tussenkomst verzoeken. Het betreft meer bepaald een integratievergoeding of een beëindigingsvergoeding.