Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Einde mandaat

Er komt een einde aan het mandaat als je als mandaathouder:

  • de melding ‘onvoldoende’ krijgt (bij tussentijdse of eindevaluatie). Het mandaat stopt op de eerste dag van de maand die volgt op de toekenning van de melding. Door deze melding krijg je een beëindigingsvergoeding als je maandelijks aantoont dat je geen andere beroepsinkomsten of rustpensioen krijgt.
  • de melding ‘te ontwikkelen’ krijgt. Door deze melding krijg je een beëindigingsvergoeding als je maandelijks aantoont dat je geen andere beroepsinkomsten of rustpensioen krijgt.
  • de melding ‘uitstekend’ of ‘voldoet aan de verwachtingen’ krijgt en de functie niet langer vacant is. Je krijgt een herintegratievergoeding als je een verklaring op eer aflegt met de vermelding van de maandwedde waarop je recht hebt of recht zou hebben bij voltijdse prestaties.
  • bij een tweede of volgende mandaat de eindvermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ krijgt maar geen mandaat meer krijgt na het deelnemen aan een nieuwe vergelijkende selectie. Je krijgt een herintegratievergoeding als je een verklaring op eer aflegt met de vermelding van de maandwedde waarop je recht hebt of recht zou hebben bij voltijdse prestaties.

Als je afwezig bent voor meer dan de helft van je evaluatieperiode in de laatste evaluatiecyclus van je mandaat (eindevaluatie), wordt de toekenning van een herintegratiepremie of beëindigingsvergoeding onderworpen aan een bijkomende voorwaarde dat de laatste effectieve tussentijdse evaluatie ten minste de melding ‘voldoet aan de verwachtingen’ had.

 

Hernieuwing mandaat

Het mandaat wordt hernieuwd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • je kreeg minimaal de eindvermelding 'voldoet aan de verwachtingen' na het eerste mandaat en 'uitstekend' na het tweede of volgende mandaten
  • de minister verklaart de functie vacant
  • je stelt je kandidaat.

Als je minstens voor de helft van je evaluatieperiode afwezig bent tijdens de laatste evaluatiecyclus van je mandaat (eindevaluatie), moet een eventuele hernieuwing van je mandaat aan volgende voorwaarden voldoen:

  • bij een eerste hernieuwing (waarbij de melding ‘voldoet aan de verwachtingen’ vereist is, moet de laatste tussentijdse effectieve evaluatie ten minste tot de melding ‘voldoet aan de verwachtingen’ geleid hebben
  • als het om een tweede of volgende mandaat gaat (waarbij de melding ‘uitstekend’ vereist is), moet de laatste tussentijdse effectieve evaluatie ten minste tot de melding ‘uitstekend’ geleid hebben.