Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Stagiairs

Inhoudstafel

 • In een evaluatieperiode van de stage volgen verschillende gesprekken elkaar op in deze volgorde:

  • een stageplanningsgesprek
  • 3 verplichte functioneringsgesprekken
  • op het einde van de stage

  Alle gesprekken worden vastgelegd in een verslag.

  Alle elementen van de evaluatie worden bewaard in een dossier dat de verslagen bevat van alle gesprekken.

  Raadpleeg ook de informatie over functionele tweetaligheid als de evaluator niet dezelfde taalrol heeft als de stagiair. 

 • Stageplanningsgesprek

  Het stageplanningsgesprek gebeurt in de eerste maand van de stage. Op dat moment legt de evaluator met de stagiair de prestatiedoelstellingen vast met daarbij ook minstens 2 ontwikkelingsdoelstellingen van de vereiste competenties voor de functie. Er wordt uitgelegd in welke mate elke doelstelling voltooid moet zijn om de evolutie van de stagiair te kunnen beoordelen tijdens de stage.

  De verantwoordelijkheden en het competentieprofiel die omschreven zijn in de functiebeschrijving vormen de basis voor het vastleggen van de doelstellingen.

  Deze doelstellingen zijn van toepassing tot het volgende gesprek: het verplichte eerste functioneringsgesprek van de stage.

 • Functioneringsgesprekken

  Drie functioneringsgesprekken worden evenwichtig gespreid over de hele evaluatieperiode van de stagiair. Deze gesprekken moeten een zicht geven op de functionering van de stagiair, op de bereikte vooruitgang van de doelstellingen (zoals vastgelegd in het planningsgesprek), op eventuele moeilijkheden en gebruikte oplossingen.

  Tijdens elk functioneringsgesprek worden eerder vastgelegde doelstellingen vervolledigd, aangepast of verduidelijkt. De stagiair kan zo progressief de vereiste vaardigheden voor de functie bereiken en in de beste omstandigheden integreren in de dienst.

  De verplichte functioneringsgesprekken van de stage sluiten af met een verslag en de mogelijke toekenning van de vermelding ‘onvoldoende’.

 • Gesprek aan einde van stage

  Het gesprek op het einde van de stage is een gesprek tussen de evaluator en de stagiair waarin ze een soort eindbalans van het functioneren van de stagiair opmaken. De evaluator geeft aan of de stagiair de gemaakte doelstellingen tijdens het stageplanningsgesprek en de functioneringsgesprekken nakwam, geeft feedback over het globale functioneren van de stagiair en kent indien nodig de evaluatievermelding ‘onvoldoende’ toe.

  Concreet steunt de evaluatie op 2 criteria:

  1. het behalen van de prestatiedoelstellingen 
  2. de ontwikkeling van de competenties die noodzakelijk zijn voor de functie

  Deze criteria werden vastgelegd om de integratie van de stagiair in zijn of haar federale dienst mogelijk te maken en om vast te stellen dat de stagiair over de vereiste vaardigheden beschikt bij het uitoefenen van zijn of haar functie.  

  De stage is een ‘nauwe’ begeleiding van de stagiair, zodat hij of zij zich zo goed mogelijk kan integreren in de federale dienst en over de vereiste vaardigheden voor de functie beschikt. Deze begeleiding, die specifiek is voor de stagiair, maakt integraal deel uit van de opleiding. Er is geen remediëring voor de stagiair (in de zin van de artikelen 18 tot 22 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2022).  

Regelgeving