Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Feedbackcultuur bij de federale overheid

De federale overheid evolueert naar een open feedbackcultuur, waarin zowel leidinggevenden als medewerkers zich op hun gemak voelen om feedback te geven, te krijgen en te vragen. Daarbij wordt feedback steeds constructief, eerder toekomstgericht en met oog voor vertrouwen en respect gedeeld in een informele context.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

 • Wat is feedback ?

  Feedback is een constructieve terugkoppeling die zo spoedig mogelijk en gecontextualiseerd gegeven wordt en die toestaat om positieve aspecten van het functioneren te waarderen en bekrachtigen (bekrachtigende feedback) of net om bij te sturen in het kader van verbeterpunten (bijsturende feedback).

  visual - give feedback tipVisual - Give feedback top

   

  Wat is een feedbackcultuur?

  Dessin de bonhomme en cercle

  Een feedbackcultuur leeft wanneer zowel leidinggevenden als medewerkers zich comfortabel voelen bij het krijgen, geven en zoeken van feedback, en weten hoe ze hiermee om kunnen gaan.

  De feedback wordt gegeven in een klimaat van vertrouwen en respect. De feedback is gericht op de toekomst, op de groei en de evolutie in het functioneren die nodig is om de huidige en toekomstige doelen van de organisatie te bereiken. 

  Binnen een organisatie met een open feedbackcultuur zien we dat feedback geven, vragen en ontvangen op 3 niveaus gebeurt:

  • Individueel: de leidinggevende naar de medewerker en evenzeer ook de medewerker naar de leidinggevende
  • Collectief: het team, dienst, departement, projectteam ontvangt en geeft zichzelf feedback
  • Organisatie: de organisatie vraagt om en waardeert de mening van de medewerkers en van de eindgebruikers van zijn diensten

  De feedback waardeert en bekrachtigt in de eerste plaats de positieve aspecten in het functioneren. Daar waar er ruimte is voor verbetering, is de feedback bijsturend

  In dit opzicht moet erover gewaakt worden dat feedback gegeven wordt op het goede moment en een correcte manier, met aandacht voor de interpersoonlijke relatie. Dit zorgt ervoor dat feedback helpt om het functioneren te verbeteren en hogere prestaties te leveren in de toekomst.

  Het is belangrijk te onthouden dat de creatie van een open feedbackcultuur  geen doel op zich is, het is een middel om een werkomgeving te creëren waarbinnen de samenwerking verbetert, de competentieontwikkeling en het welzijn op het werk toeneemt en zo de fundamenten gelegd worden voor een betere performantie. 

   

  Waarom wil het federaal openbaar ambt evolueren naar een feedbackcultuur?

  Een formele evaluatie is tijdrovend, administratief zwaar en vaak demotiverend (verplicht nummertje). In 2022 werd daarom het evaluatiesysteem aangepast om de administratieve werklast tot een minimum te beperken en ruimte te maken voor authentieke gesprekken tussen evaluator en medewerker.

  Echter blijft een formele evaluatie ook belangrijk. Een formeel verslag van de prestaties en ontwikkelingen van de medewerkers vormt niet enkel een cruciaal deel van hun evaluatiedossier, maar geeft ook een blijk van waardering naar de medewerker.

  De nieuwe aanpak hierom is het evolueren naar een open en informele feedbackcultuur, waarin feedback gericht is op de toekomst, op groei en evolutie in het functioneren. Daarbinnen kadert de (in 2022) vereenvoudigde formele evaluatiecyclus die de ruimte biedt qua tijdsinvestering om regelmatig en in verschillende richtingen feedbackgesprekken te voeren. Objectieven, functioneren, ontwikkelnoden en de stappen die hiervoor gezet worden, kunnen ook tijdens de informele feedbackgesprekken aan bod komen. 

  Op deze manier versterkt de informele feedbackcultuur het evaluatiesysteem en omgekeerd.

   

Regelgeving