Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Functiebeschrijving niveaus A, B, C en D

Samen met competentiemanagement vormen de functiebeschrijvingen de basis voor de HR-processen binnen de federale overheid. Functiebeschrijvingen geven een zicht op de inhoud ‘het wat’ van de functie en kunnen geconsulteerd worden in de federale cartografie. Om de informatie in de functiebeschrijving overzichtelijk in te delen wordt bij de federale overheid een vast model van 12 rubrieken gebruikt.

Van toepassing voor
  • Federale ambtenaren
  • Hr-diensten

Inhoudstafel

Functiebeschrijvingen zijn ingedeeld in beroepscategorieën en in . In de functiecode is voor elke gepubliceerde functiebeschrijving af te leiden tot welke en functiefamilie ze behoort. 

Alle van A zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad via ministerieel besluit. Ze kunnen geconsulteerd worden op de . Functies van niveaus B, C en D zijn vooralsnog niet officieel gepubliceerd, wel zijn heel wat voorbeelden van functies terug te vinden op de federale cartografie waarmee organisaties hun kunnen voeden. 

De 12 rubrieken van een functiebeschrijving

Om een maximale consistentie te waarborgen, gebruikt de federale overheid een vast model voor functiebeschrijvingen (van toepassing op alle niveaus). Dit model bevat 12 rubrieken. Zo zijn functiebeschrijvingen opgebouwd uit o.a. een doel, resultaatgebieden, positionering in de organisatie en een technisch en generiek competentieprofiel. Een handleiding beschrijft uitvoerig elk van deze rubrieken (PDF, 1.39 MB)

Functieclassificatie niveau A en onderhoudsgolven

Alle functiebeschrijvingen niveau A doorlopen een wegingsproces. Dit betekent dat ze aan de hand van de wegingsmethodiek vergeleken en geclassificeerd worden door het wegingscomité samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale organisaties en begeleid door de BOSA en een externe deskundige. Het relatieve gewicht van de functie bepaalt de waarin een functie zal worden ingedeeld. De wegingsresultaten worden gepubliceerd in het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A. Als resultaat van een wordt de lijst functiebeschrijvingen in bijlage bij dit besluit aangepast.  

Het onderhoudsproces is dus onderdeel van een duurzaam beheer van de federale cartografie.

Een ‘klassieke’ onderhoudsgolf bestaat uit volgende fasen:  

  1. Opening: deze opening luidt een periode in waar alle federale organisaties aanvragen kunnen indienen tot toevoeging, aanpassing of schrapping van functiebeschrijvingen van niveau A.
  2. Bijeenkomsten van het wegingscomité en de raadgevende commissie.
  3. Validatie- en publicatieproces dat resulteert in de publicatie in het Belgisch Staatsblad van een ministerieel besluit met de resultaten van de onderhoudsgolf.

Regelmatige updates van de federale cartografie garanderen een kwaliteitsvol en future-proof arsenaal aan functiebeschrijvingen beschikbaar voor alle HR-processen binnen de federale overheid.

Zie ‘De federale cartografie in beweging’ om meer te lezen over de evolutie van de onderhoudsgolven.

Functies niveau B, C en D 

Elke organisatie beslist autonoom over het opstellen en het gebruik van de functiebeschrijvingen van niveaus B, C en D. Dit gebeurt onafhankelijk van de FOD BOSA binnen de verschillende federale organisaties. In de federale cartografie kunnen ze worden herkend aan de hand van de eerste 4 letters van de functiecode, nl. VBFB.  

Functiebeschrijvingen als basis voor de hr-processen

Functiebeschrijvingen vormen de basis voor de hr-processen. Twee  voorbeelden vanuit het hr-proces evaluatie en werving en selectie maken dit duidelijk:

  • De info in de functiebeschrijving beschrijft de verantwoordelijkheden en biedt een objectieve basis aan de verwachtingen inzake prestaties en ontwikkelingsdoelstellingen die worden afgesproken tussen medewerker en leidinggevende in het kader van evaluatie.
  • Voor het opstellen van een vacature voor het niveau A wordt voor het beschrijven van de jobinhoud de functiebeschrijving uit de federale cartografie als basis genomen.

De federale cartografie in beweging

De federale cartografie groeide de afgelopen jaren enorm aan. Het werd steeds moeilijker om de meest geschikte functiebeschrijving terug te vinden. Anderzijds nopen de continue evoluties op de jobmarkt en de hieraan gebonden uitdagingen voor de federale organisaties steeds meer tot een flexibeler gebruik van de functiebeschrijvingen.

Om hierop een antwoord te bieden, werd er door het team cartografie een beter beheer van het systeem van functiebeschrijvingen uitgewerkt door middel van functiefamilies en met 3 nieuwe types van functiebeschrijvingen, nl. ,  en . De generieke- en voorbeeldfuncties vormen samen de . Op termijn dient elke medewerker niveau A een functiebeschrijving van het nieuwe type te ontvangen aangezien de oude functiebeschrijvingen op termijn zullen verdwijnen.

De Omzendbrief 679 'Transitie naar vereenvoudigde cartografie niveau A' reikt de organisaties een kader aan voor het realiseren van deze transitie naar een vereenvoudigde functiecartografie en beschrijft de voorwaarden voor het indienen van nieuwe functiebeschrijvingen

Deze evoluties hebben geleid tot het afstappen van de klassieke onderhoudsgolven. De onderhoudsgolf 19 zorgde ervoor dat de oude functiebeschrijvingen op slot werden gezet. Dit wilt zeggen dat de functiebeschrijvingen momenteel nog kunnen worden gebruikt in de HR-processen, maar er zijn geen wijzigingen of schrappingen meer mogelijk. Sinds onderhoudsgolf 20 worden enkel nog nieuwe ingediende functiebeschrijvingen door de federale overheidsorganisaties aanvaard indien geen enkele van de bestaande standaardfuncties kan worden gebruikt, de zogenaamde specifieke functies.

 

Regelgeving