Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Einde van het mandaat

Een mandaat eindigt van rechtswege:

 • op het einde van de termijn van het mandaat
 • wanneer de houder van de managementfunctie de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • als de mandaathouder in een andere managementfunctie wordt aangesteld en dit vanaf de eerste dag van effectieve uitoefening van de functie
 • wanneer de mandaathouder de vereisten inzake taalbeheersing van de andere landstaal niet respecteert binnen de voorziene termijn van 6 maand
 • als de houder van de managementfunctie één van de verloven wil opnemen die niet verenigbaar zijn met het mandaat
 • wanneer de organisatie of de dienst waarvoor de manager werd aangesteld ophoudt te bestaan

Opmerking:

In sommige gevallen kan, bij de beëindigen van het mandaat of indien de houder van de managementfunctie geen nieuw mandaat krijgt, een beeïndigings- of herintegratievergoeding worden toegekend

 

Vroegtijdige beëindiging van het mandaat

Na de toekenning van een vermelding ‘onvoldoende’ bij de tussentijdse of eindevaluatie eindigt het mandaat op de eerste dag van de maand volgende op de toekenning.

 

Verlenging van het mandaat

 

Als de houder van de managementfunctie de wettelijke pensioenleeftijd bereikt tijdens de duur van het mandaat kan het mandaat verlengd worden tot het einde ervan.

 

Dit kan telkens voor een maximale periode van 1 jaar.

 

De houder van de managementfunctie vraagt dit minstens 6 maand voor het pensioen of 6 maand voor het einde van de vorige verlenging aan.

 

Hernieuwing van het mandaat

 

De houder van de managementfunctie kan een tweede opeenvolgend mandaat uitoefenen, zonder een nieuwe selectieprocedure te doorlopen, onder de volgende voorwaarden:

 

 • De managementfunctie is vacant verklaard
 • De functiebeschrijving is niet grondig gewijzigd en werd niet in een andere gewogen
 • De houder van de managementfunctie stelt zich kandidaat

De houder van de managementfunctie kreeg minimaal de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ na het eerste mandaat of bij de laatste effectieve tussentijdse evaluatie 

 • indien de ‘voldoet aan de verwachtingen’ van rechtswege werd toegekend

 

Tijdelijke vervanging

 

Verlenging in afwachting van de aanstelling van een nieuwe titularis

 

Als de selectieprocedure voor de vervanging van houder van de managementfunctie lopende is, maar er nog niemand werd aangesteld kan de minister/staatssecretaris het mandaat van de huidige mandaathouder verlengen.

 

Deze periode kan telkens verlengd worden voor een periode van  6 maand zolang de selectieprocedure niet afgerond is.

 

Tijdelijke vervanging

 

Onder bepaalde voorwaarden kan in een tijdelijke vervanging van een houder van de managementfunctie voorzien worden.

 

 • Bij een definitief vacant verklaarde post

 

De vacature kan in dit geval tijdelijk ingevuld worden door:

 • een andere houder van een managementfunctie

Of

 • door een ambtenaar van minstens de klasse A4

 

Deze persoon maakt bij voorkeur deel uit van dezelfde organisatie.

 

Er wordt een directiepremie voorzien.

 

 

Bij afwezigheid wegens ziekte

 

Wanneer de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komt kan een houder van een managementfunctie die afwezig is wegens ziekte tijdelijk vervangen worden.

 

Tijdens de eerste 6 maand

 

Door het delegeren van de bevoegdheid aan een:

 

 • Een andere houder van een managementfunctie

Of

 • Door een ambtenaar van minstens de klasse A4 die  reeds eerder is aangesteld in de tijdelijke vervanging in een managementfunctie

 

Er wordt een weddecomplement voorzien.

 

Ziekte langer dan 6 maand

 

Na een afwezigheid wegens ziekte van minstens 6 maand kan ook een vergelijkende selectie opgestart worden om een houder van een managementfunctie aan te stellen die daadwerkelijk de diensten presteert in de managementfunctie. Dit kan voor een beperkte duur (de resterende looptijd van het mandaat) of voor een normale duur van 6 jaar.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie