Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Basisbegrippen

Personeelsleden van het niveau A zijn personeelsleden die aangeworven (of in dienst genomen) werden in dit niveau of die bevorderd werden door overgang naar het hogere niveau. Om in het niveau A aangeworven te worden, moet je in het bezit zijn van een universitair diploma of een gelijkwaardig diploma. (behoudens uitzonderingen: bijvoorbeeld bij schaarste op de arbeidsmarkt). Om bevorderd te worden naar het niveau A moet je als personeelslid van het niveau C of B geslaagd zijn voor een overgangsprocedure naar het hogere niveau.

Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Klassen en weddeschalen

Je wordt benoemd in een klasse. Je wordt benoemd door de Koning (bij de federale overheidsdiensten) of door de overheid die de  benoemingsbevoegdheid heeft (bij de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen van sociale zekerheid).

Binnen de federale overheid bestaan er 5 klassen: A1, A2, A3, A4 en A5. De klasse A5 is de hoogste klasse. (Art. 8 – KB 25 oktober 2013)

Binnen elke klasse zijn er meerdere weddeschalen.

De aanwerving gebeurt in de klasse A1 of A2. Voor zwaardere functies (bijvoorbeeld die functies waarin een hoog niveau van technische expertise vereist is) kan de aanwerving gebeuren in de klasse A3 of in de klasse A4. In dat geval moet je respectievelijk 6 of 9 jaar ervaring hebben die nuttig is voor de functie.

 

Evolutie binnen de loopbaan

Alle personeelsleden (statutairen en contractuelen) hebben een geldelijke loopbaan. Statutairen hebben ook een administratieve loopbaan.

Het concept geldelijke loopbaan slaat op de evolutie van je wedde binnen je klasse.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen' en de 'geldelijke loopbaan via bonificaties'.

  • De geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen is van toepassing op alle personeelsleden aangeworven of in dienst genomen vanaf 1 januari 2014 (inclusief nieuwe aanwerving of nieuwe indienstneming). Ze is echter ook van toepassing op statutairen die in dienst zijn op 31 december 2013 wanneer deze na 1 januari 2014 naar de hogere klasse bevorderd worden.
  • De geldelijke loopbaan via bonificaties is van toepassing op alle personeelsleden die op 31 december 2013 in dienst waren en die na deze datum niet opnieuw aangeworven (in dienst genomen) of bevorderd werden.

Het begrip administratieve loopbaan slaat op het bevorderd worden naar een hogere klasse (bijvoorbeeld van A1 naar A2).

Indien een geldelijke bevordering toevallig samenvalt met een administratieve bevordering, geniet het personeelslid van de gevolgen van de geldelijke bevordering voordat hij in zijn administratieve loopbaan wordt bevorderd.