Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Weddeschalen van het oude systeem

  Als je op 31 december 2013 statutair, stagiair of contractueel bent,

  • behoud je je weddeschaal*
  • behoud je tot en met 2016 in je weddeschaal de verhoging van je wedde die verbonden is aan je geldelijke anciënniteit. Vanaf 1 januari 2017 zul je forfaitaire verhogingen genieten.

  Je zit in de geldelijke loopbaan via bonificaties.

  (bijlagen II, III en IV - KB 25 oktober 2013)
       

  Behoud van rechten

  • Als je voor een gecertificeerde opleiding slaagt, behoud je je premie voor competentieontwikkeling totdat de geldigheidsduur ervan verstrijkt. (Art. 36 – KB 25 oktober 2013)
  • Je bekomt de bevordering in weddeschaal, die op 31 december 2013 van kracht is, wanneer de geldigheidsduur van je gecertificeerde opleiding is verstreken als je recht had op deze bevordering in dit oude systeem. (Art. 36, §2 – KB 25 oktober 2013) Als je er geen recht op had (bijvoorbeeld omdat je contractueel was), kun je in dat geval tot 31 december 2016 je premie voor competentieontwikkeling (behoudens uitzonderingen die voorzien zijn in de reglementering) behouden als de geldigheidsduur ervan verstrijkt tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016. (Art. 36, §3 – KB 25 oktober 2013)
  • Statutaire personeelsleden A11 gaan over naar de weddeschaal A12 na 6 jaar dienstanciënniteit in de weddeschaal A11.
            

  Geldelijke vooruitgang

  De geldelijke vooruitgang is de evolutie van je wedde binnen je graad. Deze hangt nauw samen met:

  • de evaluatie van je prestaties en je competenties
  • je geldelijke anciënniteit.

  Voor alle personeelsleden die in dienst zijn op 31 december 2013 vindt de geldelijke vooruitgang plaats via de toekenning van bonificaties (d.i. een jaarlijks bedrag dat maandelijks wordt betaald samen met je wedde) en niet via de overgang naar een hogere weddeschaal.

  De vermelding 'uitzonderlijk' versnelt het toekenningsproces van bonificaties, terwijl de vermeldingen 'te verbeteren' of 'onvoldoende' het vertragen.

  De evaluatiemelding die je werd toegekend op de evaluatieperiode die volgt op de toekenning van de evaluatiemelding 'onvoldoende', wordt geneutraliseerd door de toekenning van de bonificatie.

  De toekenning van een tweede vermelding 'onvoldoende' binnen de 3 jaar na de toekenning van een 1e vermelding 'onvoldoende' leidt tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid.
     

  Toekenning van bonificaties

  De toekenning van een bonificatie hangt af van vermeldingen die je bekomt op je evaluaties en van je geldelijke anciënniteit.

  De eerste bonificatie (artikelen 42 en 43 – KB 25 oktober 2013) bekom je na:

  • 3 vermeldingen 'voldoet aan de verwachtingen' en 3 jaar geldelijke anciënniteit vanaf 1 januari 2014 (ten vroegste op 1 januari 2017) of
  • 2 vermeldingen 'uitzonderlijk' en 2 jaar geldelijke anciënniteit vanaf 1 januari 2014 (ten vroegste op 1 januari 2016).

  De volgende bonificaties bekom je na:

  • 5 vermeldingen 'voldoet aan de verwachtingen' en 5 jaar geldelijke anciënniteit vanaf de eerste bonificatie of
  • 4 vermeldingen 'uitzonderlijk' en 4 jaar geldelijke anciënniteit vanaf de eerste bonificatie.

  Theoretisch schema dat uitgaat van de hypothese dat een personeelslid jaarlijks de evaluatievermelding 'voldoet aan de verwachtingen' bekomt.

  schema bonificaties niveau A

  Bedrag van de bonificaties

  (bijlage V - KB 25 oktober 2013)

  De bonificaties maken integraal deel uit van de jaarwedde. Het bedrag ervan varieert naargelang het om de eerste bonificatie of de volgende bonificaties gaat. Bovendien is het bedrag van de bonificaties in sommige gevallen beperkt.
      

  • Bedrag van de eerste bonificatie

  Het bedrag van de eerste bonificatie varieert naargelang van de klasse en de weddeschaal en houdt er rekening mee of je geslaagd bent voor een gecertificeerde opleiding.

  Het bedrag van de eerste bonificatie is:

  • 3.000 € voor personeelsleden van de klassen A1 tot A3
  • 2.000 € voor personeelsleden van de klassen A4 en A5.

  Het is gelijk aan het bedrag van de premie voor competentieontwikkeling, behalve:

  • voor de weddeschalen A11 en A12, voor wie de premie voor competentieontwikkeling 2.000 € bedroeg en
  • voor de personeelsleden van de klassen A4 en A5, die geen premie voor competentieontwikkeling ontvingen.

  Als je tegelijkertijd recht hebt op een premie voor competentieontwikkeling en op een bonificatie, zul je enkel (behoudens uitzonderingen) de premie voor competentieontwikkeling krijgen.

  Het bedrag van de eerste bonificatie is echter beperkt tot 800 € als je:

  • bezoldigd wordt in de schaal A23, A33, A43 of A53 (de laatste weddeschalen van de klasse)
  • op 1 januari 2014 geen premie voor competentieontwikkeling krijgt. Dit geldt niet voor
   • de statutair die op 3 februari 2013 nog geen jaar niveauanciënniteit heeft
   • de statutair die een jaar dienstanciënniteit had op 3 februari 2013 maar die zich niet meer kon inschrijven voor een gecertificeerde opleiding door de verlenging van zijn stage
   • de contractueel die op dezelfde datum nog geen jaar op dat niveau in dienst was
  • de statutair die in de oude weddeschaal A41, A42, A51 of A52 verloond wordt en die in zijn weddeschaal geslaagd is voor een gecertificeerde opleiding
  • bevorderd wordt naar de laatste weddeschaal nadat de geldigheidsduur van je gecertificeerde opleiding is verlopen.

    

   

  • Bedrag van de volgende bonificaties

  Het bedrag van de volgende bonificaties varieert naargelang van de klasse, de weddeschaal en het aantal reeds gekregen bonificaties.

  Het bedrag van de tweede bonificatie varieert naargelang van de klasse, de weddeschaal en het aantal reeds gekregen bonificaties. Het bedraagt:

  • 3.000 € voor de weddeschalen A11, A12, A21, A31, A41 en A51
  • 1.800 € voor de weddeschalen A22, A23, A32 en A33
  • 1.000 € voor de weddeschalen A42, A43, A52 en A53.

  Het bedrag van de derde en van de volgende bonificaties is:

  • 3.000 € voor de weddeschalen A11 en A12
  • 1.800 € voor de weddeschalen van de klassen A2 en A3
  • 1.000 € voor de weddeschalen van de klassen A4 en A5.

   

  Bedragen* van de bonificaties** voor het niveau A
  Klasse 1e bonificatie 1e verminderde bonificatie Volgende bonificaties Verminderde volgende bonificaties
  A1 3.000 € 800 € 3.000 € 3.000 €
  A2 3.000 € 800 € 3.000 € 1.800 €
  A3 3.000 € 800 € 3.000 € 1.800 €
  A4 2.000 € 800 € 3.000 € 1.000 €
  A5 2.000 € 800 € 3.000 € 1.000 €

  * niet-geïndexeerd brotobedrag
  ** contractuelen van het niveau A genieten bonificaties, maar deze zijn beperkt tot maximaal 2
       

  Forfaitaire verhogingen

  Los van de bonificaties komt er vanaf 1 januari 2017 bij je wedde nog een jaarlijkse forfaitaire verhoging, die de tussentijdse verhogingen die tot en met 2016 van toepassing zijn (de trappen van de weddeschaal) vervangt.

  Het bedrag van de forfaitaire verhoging is:

  • 258 € voor de weddeschalen van de klasse A1
  • 196 € voor de weddeschalen van de klasse A2
  • 206 € voor de weddeschalen van de klasse A3
  • 256 € voor de weddeschalen van de klassen A4 en A5
  • 200 € voor de weddeschalen van het niveau 1.

   

  Maximale geldelijke evolutie

  Je geldelijke vooruitgang stopt wanneer je wedde, inclusief bonificaties en  forfaitaire verhogingen, het maximumbedrag van de laatste weddeschaal van je klasse bereikt. Het maximale bedrag van de laatste weddeschaal van de klasse A1 komt echter overeen met het maximale bedrag van de laatste weddeschaal van de klasse A2.
     

  Specifieke bepalingen voor contractuelen

  Het aantal bonificaties voor contractuele personeelsleden is beperkt tot maximaal 2.
        

  Verandering van de rechtspositie

  Een contractueel die na 1 januari 2014 stagiair wordt, gaat over naar de loopbaan met nieuwe weddeschalen en zijn geldelijke evolutie wordt in dat geval gekenmerkt door de overgang naar de hogere schaal. Hij verlaat het systeem van de geldelijke loopbaan via bonificaties.

  Als hij in dezelfde klasse stagiair wordt, wordt hij in de tweede of de derde nieuwe weddeschaal bezoldigd naargelang hij reeds de eerste of de tweede bonificatie heeft gekregen.

  Het personeelslid dat opnieuw stagiair wordt zonder onderbreking van zijn loopbaan, komt in een nieuwe weddeschaal van de nieuwe loopbaan terecht en zijn wedde-evolutie wordt bepaald door overgang naar een hogere weddeschaal. Hij verlaat het systeem van de bonificatieloopbaan.

  De weddeanciënniteit dat het personeelslid kreeg tussen 1 januari 2014 en de datum waarop hij de eerste bonificatieschaal kreeg of de maand vanaf waarin hij de laatste bonificatieschaal kreeg wordt gevaloriseerd als weddeanciënniteit. De behaalde meldingen tijdens de gevaloriseerde geldelijke anciënniteitsperiode worden behouden.

   

  Salarissimulator

  Als je in de geldelijke loopbaan via bonificaties zit, kan je via de salarissimulator de evolutie van je inkomen gedurende de volgende jaren simuleren.