Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

De weddeschalen

In elke klasse zijn er 4 tot 6 weddeschalen. (Art. 8 – KB 25 oktober 2013)

Klasse Weddeschalen
A5     NA51 NA52 NA53 NA54
A4     NA41 NA42 NA43 NA44
A3   NA31 NA32 NA33 NA34 NA35
A2   NA21 NA22 NA23 NA24 NA25
A1 NA11 NA12 NA13 NA14 NA15 NA16

(bijlage 1 -  KB 25 oktober 2013)

 

Aanwerving in de eerste weddeschaal

(Artikelen 3 en 4  - KB 25 oktober 2013)

Als je in dienst treedt, ontvang je de eerste weddeschaal van je graad en in jouw weddeschaal krijg je de trap die overeenstemt met je geldelijke anciënniteit.

 

De forfaitaire verhogingen

(Art. 4  - KB 25 oktober 2013)

Elke weddeschaal heeft 30 trappen.

De trap komt overeen met je geldelijke anciënniteit in je weddeschaal.

Je krijgt periodiek een verhoging van je wedde die samenhangt met de toename van je geldelijke anciënniteit (overgang naar een hogere trap binnen je weddeschaal).

 

Geldelijke vooruitgang

Je vooruitgang in de weddeschalen (overgang naar de hogere schalen) hangt nauw samen met je schaalanciënniteit. De schaalanciënniteit stemt overeen met de geldelijke anciënniteit die je na je indiensttreding als personeelslid in een gegeven schaal verworven hebt . (Art. 18 – KB 25 oktober 2013)

De overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal gebeurt vlugger dan de overgang naar de volgende hogere weddeschalen.

De vermelding onvoldoende bij de laatste evaluatie verhindert een overgang naar de hogere weddeschaal.
 
Als je binnen de 4 jaar nadat je een eerste vermelding 'onvoldoende' hebt gekregen een tweede vermelding 'onvoldoende' krijgt, leidt dit tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Tijdens deze periode van vier jaar moet je ten minste 240 dagen daadwerkelijk hebben gewerkt.

De twee 'onvoldoende' vermeldingen hoeven niet opeenvolgend te zijn.

 

Overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal

(Art. 20 – KB 25 oktober  2013)

Voor alle niveaus geldt dat de overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal plaatsvindt op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je ten minste 3 jaar schaalanciënniteit hebt.

 

Overgang naar de volgende hogere weddeschalen

Op niveau A ga je over naar de volgende hogere weddeschaal (dat is niet de tweede weddeschaal) op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je ten minste 5 jaar schaalanciënniteit hebt.

Bij de overgang van de weddeschaal NA15 naar NA16 wordt er van dit principe afgeweken volgens dezelfde modaliteiten als die beschreven voor de overgang van de eerste naar de tweede schaal.

 

Specifieke bepalingen voor contractuelen

Als contractueel is je overgang naar de hogere weddeschaal beperkt tot de derde weddeschaal. (Art. 23 – KB 25 oktober 2013)

Als je als contractueel later stagiair wordt, behoud je (Art. 19 – KB 25 oktober 2013):

  • je weddeschaal (de tweede schaal bijvoorbeeld)
  • je schaalanciënniteit en
  • de eindvermeldingen die je reeds hebt gekregen.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie