Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

De weddeschalen

In elke graad zijn er 5 weddeschalen. (Art. 7 – KB 25 oktober 2013)

Graden Weddeschalen
Administratief deskundige/ Technisch deskundige/ Financieel deskundige/ Justitieel administratief deskundige B1 B2 B3 B4 B5  
ICT-deskundige NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5  
Penitentiair administratief deskundige/ Justitieel technisch deskundige/ Penitentiair technisch deskundige/ Penitentiair financieel deskundige BS1 BS2 BS3 BS4 BS5  
Fiscaal deskundige   B2 B3 B4 B5 NBF6

(bijlage 1 - KB 25 oktober 2013)

 

Aanwerving in de eerste weddeschaal

(Artikelen 3 en 4  - KB 25 oktober 2013)

Wanneer je in dienst treedt, bekom je de eerste weddeschaal van je graad en in jouw weddeschaal geniet je de trap die overeenstemt met je geldelijke anciënniteit.

 

De forfaitaire verhogingen

(Art. 4  - KB 25 oktober 2013)

Elke weddeschaal omvat 30 trappen.

De trap komt overeen met je geldelijke anciënniteit in je weddeschaal.

Je geniet regelmatig een verhoging van je wedde (trap), die verbonden is aan je vordering in je geldelijke loopbaan (overgang naar de hogere trap in je weddeschaal).

 

Geldelijke vooruitgang

Je vooruitgang in de weddeschalen (overgang naar de hogere schalen) hangt nauw samen met je schaalanciënniteit. De schaalanciënniteit stemt overeen met de geldelijke anciënniteit die je na je indiensttreding verworven hebt als personeelslid in een gegeven schaal. (Art. 18 – KB 25 oktober 2013)

De overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal gebeurt vlugger dan de overgang naar de volgende hogere weddeschalen.

De vermelding onvoldoende bij de laatste evaluatie verhindert een overgang naar de hogere weddeschaal.

 

Als je binnen de 4 jaar nadat je een eerste vermelding 'onvoldoende' hebt gekregen een tweede vermelding 'onvoldoende' krijgt, leidt dit tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid.

Tijdens deze periode van vier jaar moet je ten minste 240 dagen daadwerkelijk hebben gewerkt.

De twee 'onvoldoende' vermeldingen hoeven niet opeenvolgend te zijn.

 

Overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal

Art. 20 – KB 25 oktober  2013)

Voor alle niveaus geldt dat de overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal plaatsvindt op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je ten minste 3 jaar schaalanciënniteit hebt.

 

Overgang naar de volgende hogere weddeschalen

(Art. 21– KB 25 oktober 2013)

Je gaat telkens naar de hogere weddeschaal (die niet de tweede weddeschaal is) op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je ten minste 6 jaar schaalanciënniteit.

 

Specifieke bepalingen voor contractuelen

Als contractueel is je overgang naar de hogere weddeschaal beperkt tot de derde weddeschaal. (Art. 23 – KB 25 oktober 2013)

Als je als contractueel later stagiair wordt, behoud je (Art. 19 – KB 25 oktober 2013):

  • je weddeschaal (de tweede schaal bijvoorbeeld)
  • je schaalanciënniteit en
  • de eindvermeldingen die je reeds hebt gekregen.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie