Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Weddeschalen van het oude systeem

  Als je op 31 december 2013 statutair, stagiair of contractueel bent,

  • behoud je je weddeschaal (bijlagen II, III en IV - KB 25 oktober 2013)
  • behoud je tot en met 2016 in je weddeschaal de verhoging van je wedde die verbonden is aan je geldelijke anciënniteit. Vanaf 1 januari 2017 zul je forfaitaire verhogingen genieten.

  Je zit in de geldelijke loopbaan via bonificaties.

   

  Behoud van rechten

  • Als je voor een gecertificeerde opleiding slaagt, behoud je je premie voor competentieontwikkeling totdat de geldigheidsduur ervan verstrijkt. (Art. 36 – KB 25 oktober 2013)
  • Je bekomt de bevordering in weddeschaal, die op 31 december 2013 van kracht is, wanneer de geldigheidsduur van je gecertificeerde opleiding is verstreken als je recht had op deze bevordering in dit oude systeem. (Art. 36, §2 – KB 25 oktober 2013)

   Als je er geen recht op had (bijvoorbeeld omdat je contractueel was), kun je in dat geval tot 31 december 2016 je premie voor competentieontwikkeling (behoudens uitzonderingen die voorzien zijn in de reglementering) behouden als de geldigheidsduur ervan verstrijkt tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016. (Art. 36, §3 – KB 25 oktober 2013)

   

  Geldelijke vooruitgang

  De geldelijke vooruitgang is de evolutie van je wedde binnen je graad. Deze hangt nauw samen met:

  • de evaluatie van je prestaties en je competenties
  • je geldelijke anciënniteit.

  Voor alle personeelsleden die in dienst zijn op 31 december 2013 vindt de geldelijke vooruitgang plaats via de toekenning van bonificaties (d.i. een jaarlijks bedrag dat maandelijks wordt betaald samen met je wedde) en niet via de overgang naar een hogere weddeschaal.

  De vermelding 'uitzonderlijk'versnelt het toekenningsproces van bonificaties, terwijl de vermeldingen 'te verbeteren' of 'onvoldoende' het vertragen.

  De evaluatiemelding die je werd toegekend op de evaluatieperiode die volgt op de toekenning van de evaluatiemelding 'onvoldoende', wordt geneutraliseerd door de toekenning van de bonificaties.

  De toekenning van een tweede vermelding 'onvoldoende' binnen de 3 jaar na de toekenning van een eerste vermelding 'onvoldoende' leidt tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid.

   

  Toekenning van bonificaties

  De toekenning van een bonificatie hangt af van vermeldingen die je bekomt op je evaluaties en van je geldelijke anciënniteit.

  De eerste bonificatie (artikelen 42 en 43 – KB 25 oktober 2013) bekom je na:

  • 3 vermeldingen 'voldoet aan de verwachtingen' en 3 jaar geldelijke anciënniteit vanaf 1 januari 2014 (ten vroegste op 1 januari 2017) of
  • 2 vermeldingen 'uitzonderlijk' en 2 jaar geldelijke anciënniteit vanaf 1 januari 2014 (ten vroegste op 1 januari 2016).

  De volgende bonificaties (artikelen 45 en 46 – KB 25 oktober 2013) bekom je na:

  • 6 vermeldingen 'voldoet aan de verwachtingen' en 6 jaar geldelijke anciënniteit vanaf de eerste bonificatie of
  • 4 vermeldingen 'uitzonderlijk' en 4 jaar geldelijke anciënniteit vanaf de eerste bonificatie.

  Theoretisch schema dat uitgaat van de hypothese dat een personeelslid jaarlijks de evaluatievermelding 'voldoet aan de verwachtingen' bekomt.

  schema bonificaties niveau C

   

  Bedrag van de bonificaties

  (bijlage  V - KB 25 oktober 2013)

  De bonificaties maken integraal deel uit van de jaarwedde. (Art. 49 – KB 25 oktober 2013) Het bedrag ervan varieert naargelang het om de eerste bonificatie of de volgende bonificaties gaat. Bovendien is het bedrag van de bonificaties in sommige gevallen beperkt. (Artikelen 42 tot 46 – KB 25 oktober 2013)

  • Bedrag van de eerste bonificatie

  Het bedrag van de eerste bonificatie varieert naargelang van de graad en de weddeschaal en houdt er rekening mee of je geslaagd bent voor een gecertificeerde opleiding.

  Het bedrag van de eerste bonificatie is:

  • 1.700 € voor alle personeelsleden van het C.

  Als je tegelijkertijd recht hebt op een premie voor competentieontwikkeling en op een bonificatie, zul je enkel (behoudens uitzonderingen) de premie voor competentieontwikkeling krijgen.

  Het bedrag van de eerste bonificatie is echter beperkt tot 500 € als je:

  • bezoldigd wordt in de laatste weddeschaal van je graad
  • op 1 januari 2014 geen premie voor competentieontwikkeling geniet. Dit geldt niet voor
   • de statutair die op 3 februari 2013 nog geen jaar niveauanciënniteit heeft
   • de statutair die een jaar dienstanciënniteit had op 3 februari 2013 maar die zich niet meer kon inschrijven voor een gecertificeerde opleiding door de verlenging van zijn stage
   • de contractueel die op dezelfde datum nog geen jaar op dat niveau in dienst was
  • bevorderd wordt naar de laatste weddeschaal nadat de geldigheidsduur van je gecertificeerde opleiding is verlopen. De weddeschalen CA3, CT3, CF3, CAS3, CTS3, 22B en 22BS worden beschouwd als de laatste schaal van het niveau C.

  (bijlage V - KB 25 oktober 2013)

  • Bedrag van de volgende bonificaties

  Het bedrag van de volgende bonificaties varieert naargelang van de graad, de weddeschaal en het aantal reeds gekregen bonificaties.

  Het bedrag van de tweede bonificatie is:

  • 1.700 € voor alle personeelsleden van het niveau C.

  Het bedrag van de tweede bonificatie is echter beperkt tot 1.000 € als je:

  • bezoldigd wordt in de voorlaatste of de laatste weddeschaal van je graad.

  (bijlage V - KB 25 oktober 2013)

  Het bedrag van de derde en de volgende bonificaties is 1.000 €.

  (bijlage V - KB 25 oktober 2013)

  Bedragen* van de bonificaties** voor het niveau C
  Graad 1e bonificatie

  1e verminderde

  bonificatie

  2e bonificatie

  2e verminderde

  bonificatie

  Volgende bonificaties  (= verminderd)
  Iedereen 1.700 € 500 € 1.700 € 1.000 € 1.000€

  * niet-geïndexeeerd brutobedrag

  ** maximaal 2 bonificaties voor contractuelen

   

  Forfaitaire verhogingen

  (Art. 48 – KB 25 oktober 2013)

  Los van de bonificaties komt er vanaf 1 januari 2017 bij je wedde nog een jaarlijkse forfaitaire verhoging, die de tussentijdse verhogingen die tot en met 2016 van toepassing zijn (trappen van de weddeschaal) vervangt.

  Het bedrag van de forfaitaire verhoging is:

  • 200 € voor de weddeschalen van de niveaus C en 2.

   

  Maximale geldelijke evolutie

  (Art . 47 – KB 25 oktober 2013)

  Je geldelijke vooruitgang stopt wanneer je wedde, inclusief bonificaties en forfaitaire verhogingen, het maximumbedrag van de laatste weddeschaal van je graad bereikt.

   

  Specifieke bepalingen voor contractuelen

  (Art. 52 – KB 25 oktober 2013)

  Het aantal bonificaties voor contractuele personeelsleden is beperkt tot maximaal 2.

   

  Verandering van de rechtspositie

  Een contractueel die na 1 januari 2014 stagiair wordt, komt in de loopbaan met nieuwe weddeschalen terecht en zijn geldelijke evolutie wordt in dat geval gekenmerkt door de overgang naar de hogere schaal. Hij verlaat het systeem van de geldelijke loopbaan via bonificaties.

  Als hij in dezelfde graad stagiair wordt, wordt hij in de tweede of de derde nieuwe weddeschaal bezoldigd naargelang hij reeds de eerste of de tweede bonificatie heeft gekregen.

  Het personeelslid dat opnieuw stagiair wordt zonder onderbreking van zijn loopbaan, komt in een nieuwe weddeschaal van de nieuwe loopbaan terecht en zijn wedde-evolutie wordt bepaald door overgang naar een hogere weddeschaal. Hij verlaat het systeem van de bonificatieloopbaan.

  De weddeanciënniteit dat het personeelslid kreeg tussen 1 januari 2014 en de datum waarop hij de eerste bonificatieschaal kreeg of de maand vanaf waarin hij de laatste bonificatieschaal kreeg wordt gevaloriseerd als weddeanciënniteit. De behaalde meldingen tijdens de gevaloriseerde geldelijke anciënniteitsperiode worden behouden.

       

  Salarissimulator

  Als je in de geldelijke loopbaan via bonificaties zit, kan je via de salarissimulator de evolutie van je inkomen gedurende de volgende jaren simuleren.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie