Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Basisbegrippen

Personeelsleden van niveau C zijn personeelsleden die aangeworven (of in dienst genomen) werden in dit niveau of die bevorderd werden door overgang naar het hogere niveau. Om in niveau C aangeworven te worden moet je in het bezit zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs (behoudens uitzonderingen: voorbeeld van schaarste op de arbeidsmarkt). Om bevorderd te worden naar niveau C moet je als personeelslid van het niveau D geslaagd zijn voor een overgangsprocedure naar het hogere niveau.

Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Graden en weddeschalen

Je wordt benoemd in een graad. Je wordt benoemd door de voorzitter van het directiecomité (bij de federale overheidsdiensten) of door de overheid die de  benoemingsbevoegdheid heeft (bij de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen van sociale zekerheid).

Er bestaan 3 graden die gemeenschappelijk zijn voor de hele federale overheid  (Art. 6 – KB 25 oktober 2013):

  • de graad van administratief assistent
  • de graad van technisch assistent
  • de graad van financieel assistent.

Naast deze graden die gemeenschappelijk zijn voor de hele federale overheid, zijn er graden die specifiek zijn voor een of meerdere organisaties (voorbeelden: de graad van penitentiair administratief assistent of justitieel administratief assistent bij de Justitie, ...).

Binnen elke graad zijn er verschillende weddeschalen. 

Evolutie binnen de loopbaan

Alle personeelsleden (statutairen en contractuelen) hebben een geldelijke loopbaan. Statutairen hebben eveneens een administratieve loopbaan.

Het concept geldelijke loopbaan slaat op de evolutie van je wedde binnen je graad.

Deze geldelijke loopbaan is van toepassing op alle gemene graden en op de volgende specifieke graden: penitentiair administratief assistent, justitieel administratief assistent, veiligheidsassistent.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen' en de 'geldelijke loopbaan via bonificaties'.

  • De geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen is van toepassing op alle personeelsleden aangeworven of in dienst genomen vanaf 1 januari 2014 (inclusief nieuwe aanwerving of nieuwe indienstneming). Ze is echter ook van toepassing op statutairen die in dienst zijn op 31 december 2013 wanneer ze na 1 januari 2014 naar het hogere bevorderd worden of een verandering van graad bekomen.
  • De geldelijke loopbaan via bonificaties is van toepassing op alle personeelsleden die op 31 december 2013 in dienst waren en die na deze datum niet opnieuw aangeworven (in dienst genomen) of bevorderd werden of van graad veranderd zijn.

Het concept administratieve loopbaan slaat op het bevorderd worden naar het hogere niveau of het bekomen van een verandering van graad (van de graad van administratief assistent naar de graad van technisch assistent).

Indien een geldelijke bevordering toevallig samenvalt met een administratieve bevordering, geniet het personeelslid van de gevolgen van de geldelijke bevordering voordat hij in zijn administratieve loopbaan wordt bevorderd.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie