Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Weddeschalen

In elke graad zijn er 3 tot 6 weddeschalen. (Art.5 – KB 25 oktober 2013)

Graden Weddeschalen
Administratief medewerker NDA1 NDA2 NDA3 NDA4 NDA5  
Technisch medewerker NDT1 NDT2 NDT3 NDT4 NDT5 NDT6
Medewerker restaurant/schoonmaak DC1 DC2 DC3 DC4    
Penitentiair/justitieel administratief medewerker DAS1 DAS2 DAS3 DAS4 DAS5  
Financieel medewerker     NDA3 NDA4 NDA5  
Veiligheidsmedewerker/ Operationeel medewerker   NDT2 NDT3 NDT4 NDT5 NDT6
 Operationeel brigadier     NDT3 NDT4 NDT5 NDT6

(bijlagen II, III en IV - KB 25 oktober 2013)

 

Aanwerving in de eerste weddeschaal

Wanneer je in dienst treedt, bekom je de eerste weddeschaal van je graad en in jouw weddeschaal geniet je de trap die overeenstemt met je geldelijke anciënniteit.

 

De forfaitaire verhogingen

(Art. 4  - KB 25 oktober 2013)

Elke weddeschaal omvat 30 trappen.

De trap komt overeen met je geldelijke anciënniteit in je weddeschaal.

Je geniet regelmatig een verhoging van je wedde (trap), die verbonden is aan je vordering in je geldelijke loopbaan (overgang naar de hogere trap in je weddeschaal).

 

Geldelijke vooruitgang

Je vooruitgang in de weddeschalen (overgang naar de hogere schalen) hangt nauw samen met je schaalanciënniteit. De schaalanciënniteit stemt overeen met de geldelijke anciënniteit die je na je indiensttreding bekomen hebt als personeelslid in een gegeven schaal. (Art. 18 – KB 25 oktober 2013)

De vermelding onvoldoende bij de laatste evaluatie verhindert een overgang naar de hogere weddeschaal.

Als je binnen de 4 jaar nadat je een eerste vermelding 'onvoldoende' hebt gekregen een tweede vermelding 'onvoldoende' krijgt, leidt dit tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Tijdens deze periode van vier jaar moet je ten minste 240 dagen daadwerkelijk hebben gewerkt.

De twee 'onvoldoende' vermeldingen hoeven niet opeenvolgend te zijn.

 

Overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal

(Art. 20 – KB 25 oktober  2013)

Voor alle niveaus geldt dat de overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal plaatsvindt op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je 3 jaar schaalanciënniteit hebt.

 

Overgang naar de volgende hogere weddeschalen

(Art. 21– KB 25 oktober 2013)

Voor Alle niveaus samen (behalve niveau A) geldt dat na de eerste weddeschaal de overgang van een weddeschaal naar een hogere weddeschaal plaatsvindt op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin men 6 jaar anciënniteit in de schaal heeft.

Bij de overgang van de weddeschaal NDT5 naar NDT6 wordt er van dit principe afgeweken volgens dezelfde modaliteiten als die beschreven voor de overgang van de eerste naar de tweede schaal. Deze afwijking geldt alleen voor niveau D, aangezien er een 5e en 6e weddeschaal bestaat. 

 

Specifieke bepalingen voor contractuelen

Als contractueel is je overgang naar de hogere weddeschaal beperkt tot de derde weddeschaal. Medewerkers restaurant/schoonmaak kunnen echter de vierde weddeschaal van hun graad bekomen. (Art. 23 – KB 25 oktober 2013)

Als je als contractueel later stagiair wordt, in dezelfde graad, behoud je (art. 19 – KB 25 oktober 2013):

  • je weddeschaal (de tweede schaal bijvoorbeeld)
  • je schaalanciënniteit gekregen.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie