Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Graden en weddeschalen

Je wordt benoemd in een graad. Je wordt benoemd door de voorzitter van het directiecomité (bij de federale overheidsdiensten) of door de overheid die de  benoemingsbevoegdheid heeft (bij de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen van sociale zekerheid).

Er bestaan 3 graden die gemeenschappelijk zijn voor de hele federale overheid (Art. 5 – KB 25 oktober 2013):

  • de graad van administratief medewerker
  • de graad van technisch medewerker
  • de graad van medewerker restaurant/schoonmaak (uitsluitend voor contractuele personeelsleden).

Naast deze graden die gemeenschappelijk zijn voor de hele federale overheid zijn er bepaalde graden die specifiek zijn voor een of meerdere organisaties (voorbeelden: financieel medewerker bij de Financiën, operationeel medewerker bij de FOD Binnenlandse Zaken, penitentiair administratief medewerker bij de FOD Justitie, …).

Binnen elke graad zijn er verschillende weddeschalen.

 

Evolutie binnen de loopbaan

Alle personeelsleden (statutairen en contractuelen) genieten een geldelijke loopbaan. Statutairen hebben ook een administratieve loopbaan.

Het concept geldelijke loopbaan slaat op de evolutie van je wedde binnen je graad.

Deze geldelijke loopbaan is van toepassing op alle gemene graden en op de volgende specifieke graden: penitentiair administratief medewerker, justitieel administratief medewerker, financieel medewerker, veiligheidsmedewerker, operationeel medewerker, operationeel brigadier.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen' en de 'geldelijke loopbaan via bonificaties'.

  • De geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen is van toepassing op alle personeelsleden aangeworven of in dienst genomen vanaf 1 januari 2014 (inclusief nieuwe aanwerving of nieuwe indienstneming). Ze is echter ook van toepassing op statutairen die in dienst zijn op 31 december 2013 wanneer deze na 1 januari 2014 naar het hogere bevorderd worden of een verandering van graad bekomen.
  • De geldelijke loopbaan via bonificaties is van toepassing op alle personeelsleden die op 31 december 2013 in dienst waren en die na deze datum niet opnieuw aangeworven (in dienst genomen) of bevorderd werden of van graad veranderd zijn.

Het concept administratieve loopbaan slaat op het bevorderd worden naar het hogere niveau of het bekomen van een verandering van graad (van de graad van administratief medewerker naar de graad van technisch medewerker).

Indien een geldelijke bevordering toevallig samenvalt met een administratieve bevordering, geniet het personeelslid van de gevolgen van de geldelijke bevordering voordat hij in zijn administratieve loopbaan wordt bevorderd.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie