Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Je betalingsfiche

  1. Op mijn weddefiche van mei zie ik links bovenaan een hoger nettobedrag dan het bedrag dat op mijn rekening werd gestort op 28 mei. Hoe komt dat?

   De weddefiche van de maand mei bevat een overzicht van alle betalingen die je in de maand mei hebt ontvangen via de loonmotor: jouw wedde van mei, gestort op 28 mei en jouw vakantiegeld, gestort op 11 mei.

  2. Waarom heb ik mijn vakantiegeld 2021 ontvangen in 2 betalingen?

   Het is mogelijk dat je je vakantiegeld dit jaar in twee betalingen ontvangt. Dit komt omdat tijdens het jaar 2020 je wedde betaald werd door de oude en door de nieuwe loonmotor. Het bedrag van het vakantiegeld wordt berekend op basis van je prestaties van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Deze gegevens bevinden zich in de 2 loonmotoren en het is dus logisch dat je je vakantiegeld ontvangt pro rata de maanden waarvoor je wedde werd betaald door deze 2 loonmotoren.

  3. Wat is een loonmotor?

   Een loonmotor berekent je wedde op basis van je weddeschaal, je aan- en afwezigheden, je gezinssamenstelling etc.

  4. Waarom schakelde PersoPoint over op een nieuwe loonmotor?

   PersoPoint is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de lonen van alle federale ambtenaren en hecht bijzonder veel belang aan het tijdig en correct betalen van die lonen. De oude loonmotor was aan vervanging toe omdat het onderhoud van de technologie niet meer verzekerd is. Op termijn zullen de lonen van alle federale ambtenaren, die betaald worden via PersoPoint, berekend en gestort worden via de nieuwe loonmotor.

  5. Wanneer wordt mijn wedde gestort via de nieuwe loonmotor?

   Je wedde wordt net zoals vroeger gestort op de voorlaatste werkdag van de maand.

  6. Hoe weet ik wanneer mijn betalingsfiche beschikbaar is?

   je betalingsfiche is beschikbaar van zodra uw loon gestort is.

  7. Waar kan ik mijn betalingsfiche vinden?

   Vanaf het moment dat je organisatie overgeschakeld is op de nieuwe loonmotor, is je nieuwe betalingsfiche beschikbaar in je MyMinfin-account én in je personeelsdossier in PersoSelfService - SCOPE. Je oude betalingsfiches blijven beschikbaar in je MyMinfin-account.

  1. Ik heb een verlofaanvraag ingediend en mijn verlof verschijnt niet in de prestatiekalender op mijn betalingsfiche. Hoe komt dat?

   Een verlofaanvraag verschijnt pas in je prestatiekalender als de aanvraag goedgekeurd werd door je leidinggevende. Zolang dat niet gebeurd is, zal het verlof niet zichtbaar zijn in je prestatiekalender.

  2. Mijn fiscale en/of professionele gegevens op mijn betalingsfiche zijn niet correct. Wat moet ik doen?

   Contacteer je dossierbeheerder bij PersoPoint via PersoContact - SAGO.

  3. Hoe komt het dat niet alle federale personeelsleden een nieuwe betalingsfiche hebben?

   Enkel de federale personeelsleden die voor een organisatie werken waarvan de lonen berekend worden door de nieuwe loonmotor, krijgen de nieuwe betalingsfiche.

  4. Vroeger kreeg ik mijn telewerkvergoeding apart gestort en nu niet meer. Hoe kan dat?

   Alles wat door de nieuwe loonmotor berekend wordt, ontvang je in één enkele storting op je rekening. Je telewerkvergoeding maakt nu deel uit van het nettobedrag dat op je rekening gestort is. Op je weddefiche vind je een duidelijk overzicht van alle bedragen die vervat zitten in je storting.

  5. Vroeger kreeg ik mijn achterstallen apart gestort en nu niet meer. Hoe kan dat?

   Alles wat door de nieuwe loonmotor berekend wordt, ontvang je in één enkele storting op je rekening. Je achterstallen maken nu deel uit van het nettobedrag dat op je rekening gestort is. Op je weddefiche vind je een duidelijk overzicht van alle bedragen die vervat zitten in je storting. Moet de oude loonmotor nog een achterstal berekenen, dan zal je hiervoor wel een aparte storting krijgen. In dat geval zul je hiervoor ook een aparte weddefiche krijgen in de oude lay-out.

  6. Ik kreeg één betalingsfiche in de oude lay-out en één in de nieuwe lay-out. Hoe kan dat?

   Van zodra uw organisatie overgeschakeld is op de nieuwe loonmotor ontvangt u de nieuwe betalingsfiche. Moeten er echter herberekeningen van uw wedde gebeuren voor de periode waarin uw wedde berekend werd door de oude loonmotor, dan krijgt u voor die herberekening een betalingsfiche in de oude lay-out. Kort samengevat: de nieuwe betalingsfiche hoort bij de nieuwe loonmotor, de oude betalingsfiche hoort bij de oude loonmotor.

  7. Sinds ik betaald word door de nieuwe loonmotor schommelt mijn wedde soms licht terwijl ik vroeger altijd hetzelfde bedrag kreeg. Hoe komt dat?

   Onbetaalde afwezigheden en in- of uitdiensttredingen beïnvloeden het bedrag van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid die u automatisch via uw wedde betaalt. De nieuwe loonmotor berekent elk kwartaal hoe hoog uw bijzondere bijdrage sociale zekerheid moet zijn. Werd er te weinig of te veel bijzondere bijdrage sociale zekerheid afgehouden van uw wedde dan wordt dat aan het eind van het kwartaal rechtgezet. Hierdoor kan uw nettoloon licht schommelen. Meer informatie over de berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid vindt u op de website van de RSZ.

  8. Ik ben statutair en toch staat er vierdagenweek met premie – contractuelen in de prestatiekalender op mijn weddefiche vermeld. Hoe komt dat?

   Dit betreft enkel een foute omschrijving op de weddefiche, vanaf de loonverwerking van de maand mei zal er vierdagenweek met premie vermeld staan.

  9. Hoe komt het dat ik een nieuwe weddefiche ontvang voor een maand waarvoor ik eerder al een weddefiche ontving? Waarom staan er op die fiche geen gegevens onder loonberekening of geen bedragen?

   Je krijgt een nieuwe weddefiche voor een maand waarvoor je eerder al een weddefiche ontving als er een wijziging gebeurd is in je werkkalender. Wordt een gewone gewerkte dag bijvoorbeeld omgeboekt naar een dag telewerk dan wordt je kalender aangepast en ontvang je een nieuwe weddefiche voor die maand. Een dergelijke aanpassing heeft geen impact op je loonberekening, waardoor er geen loonberekening of bedragen vermeld worden.

  10. Vroeger kreeg ik mijn competentiepremie apart gestort en nu niet meer. Hoe kan dat?

   Je competentiepremie ontvang je samen met je wedde voor de maand september in één enkele storting op je rekening. Je competentiepremie maakt dus deel uit van het nettobedrag dat op je rekening wordt gestort. Op je weddefiche vind je een duidelijk overzicht van alle bedragen die vervat zitten in deze storting.

  11. Ik kreeg 2 stortingen voor mijn eindejaarspremie. Hoe kan dat?

   Je krijgt in december 2 stortingen voor je eindejaarspremie omdat je organisatie in 2021 overstapte op de nieuwe loonmotor. Eén deel van je premie is nog berekend en gestort door de oude loonmotor, het andere deel is berekend en gestort door de nieuwe loonmotor.

  12. Ik kreeg 2 betalingsfiches voor mijn eindejaarspremie. Hoe kan dat?

   Je krijgt in december 2 betalingsfiches voor je eindejaarspremie omdat je organisatie in 2021 overstapte op de nieuwe loonmotor. Eén deel van je premie is nog berekend en gestort door de oude loonmotor, het andere deel is berekend en gestort door de nieuwe loonmotor. In beide loonmotoren wordt een betalingsfiche aangemaakt voor een deel van je eindejaarspremie.

  13. Wat betekent het bedrag op mijn weddefiche naast de vermelding "herberekening vorige periode"?

   Wanneer je op je betalingsfiche voor de huidige maand een bedrag terugvindt naast de vermelding "herberekening vorige periode" betekent dit dat er deze maand herberekeningen op voorgaande loonperiodes gebeurd zijn. Deze kunnen zowel tot een positief als tot een negatief resultaat leiden. De details van deze herberekeningen vind je telkens terug op de correctie betalingsfiches in je digitaal personeelsdossier of op MyMinfin.

  14. Op mijn weddefiche van december zie ik links bovenaan een hoger nettobedrag dan het bedrag dat op mijn rekening werd gestort op 30 december. Hoe komt dat?

   De weddefiche van de maand december bevat een overzicht van alle betalingen die je in de maand december hebt ontvangen via de loonmotor: jouw wedde van december, gestort op 30 december en jouw eindejaarstoelage, gestort op 10 december.

  15. Sinds ik betaald word door de nieuwe loonmotor, schommelt het voordeel alle aard voor bedrijfswagens elke maand. Hoe komt dat ?

   Het jaarbedrag van het voordeel alle aard bedrijfswagens is identiek in de oude en de nieuwe loonmotor. In de oude loonmotor werd dit jaarbedrag gedeeld door 12 om een vast maandbedrag te bekomen. De nieuwe loonmotor berekent het maandbedrag conform de instructies van de FOD Financiën a rato van het aantal kalenderdagen in een bepaalde maand - b.v. X 28/365 voor februari, X 31/365 voor maart … 

 • Juridisch advies

  1. Bij wie kan ik terecht voor uitleg over het terug te betalen bedrag?

   Als je uitleg wil over het terug te betalen bedrag, bekijk dan de onderstaande mogelijkheden in functie van de situatie van je werkgever.
   Je organisatie zit in PersoSelfService - SCOPE :
   contacteer je dossierbeheerder via PersoContact - SCOPE of via het telefoonnummer dat in de terugvorderingsbrief staat.

   Je organisatie zit nog niet in PersoSelfService - SCOPE :
   contacteer je personeelsdienst voor meer uitleg.

  2. Hoe kan ik de herberekening betwisten?

   Als je de herberekening wil betwisten, kun je je ofwel tot je werkgever of tot PersoPoint richten. De opties verschillen naargelang je organisatie al dan niet in PersoSelfService - SCOPE zit. Raadpleeg de procedures die hieronder beschreven staan.
   Je organisatie zit in PersoSelfService - SCOPE:
   wil je de herberekening betwisten, dan zul je met je dossierbeheerder moeten communiceren via PersoContact - SAGO of telefonisch via het nummer dat in de terugvorderingsbrief staat. Je moet deze betwisting binnen de 30 dagen nadat je de terugvorderingsbrief hebt ontvangen indienen als je een uitleg over de herberekening wil krijgen.
   Als je, nadat je van je SAGO-dossierbeheerder uitleg hebt gekregen over de herberekening, van mening bent dat er een fout is gemaakt of als je niet tevreden bent over de gekregen uitleg, moet je via PersoContact - SAGO een aanvraag doen om je dossier door een teamcoördinator te laten evalueren. PersoPoint zal dan samen met je P&O-dienst je argumenten onderzoeken en zal je daarna hun gezamenlijke beslissing kenbaar maken.
   Als de herberekening in de gezamenlijke beslissing wordt bevestigd, dan wordt de terugvorderingsprocedure voortgezet. Als je echter gelijk krijgt in de gezamenlijke beslissing, dan stopt de terugvorderingsprocedure en hoef je niets terug te betalen.

   Je organisatie zit nog niet in PersoSelfService - SCOPE:
   wil je de herberekening betwisten als je werkgever PersoSelfService - SCOPE nog niet gebruikt, dan moet je communiceren met de P&O-dienst van je werkgever. De P&O-dienst kan PersoPoint indien nodig om bijkomende informatie vragen. Na verificatie zal je werkgever zijn eindbeslissing bekendmaken aan PersoPoint.
   Als de herberekening wordt bevestigd in de beslissing, dan wordt de terugvorderingsprocedure voortgezet. Als je echter gelijk krijgt in de beslissing, dan stopt de terugvorderingsprocedure en hoef je niets terug te betalen.

  3. Welke opties heb ik om beroep aan te tekenen als ik de herberekening wil betwisten?

   Als de werknemer het niet eens is met de motivering van de terugbetaling, kan hij de beslissing betwisten bij de bevoegde autoriteit, namelijk de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de werkplaats. Voor statutairen gaat het om de rechtbank van eerste aanleg. Voor contractuelen gaat het om de arbeidsrechtbank.
   Je moet een gerechtelijke procedure aanspannen tegen je werkgever (PersoPoint is geen werkgever). Als de werkgever het nodig acht, zal hij PersoPoint bij de zaak betrekken. Enkel wanneer je een gerechtelijke procedure aanspant, wordt de terugvorderingsprocedure onderbroken en wordt de verjaringstermijn opgeschort.

  4. Hoe vraag ik een aanpassing van het terugbetalingsplan aan?

   Je kan een aanpassing van het terugbetalingsplan aanvragen bij de dienst Terugvorderingen via het e-mailadres vastgestelde.rechten@persopoint.be of op het nummer 02/740.71.80.

  5. Wat gebeurt er als ik het geld niet terugbetaal of als ik me niet aan het voorgestelde plan houd?

   Als er na twee aanmaningen geen akkoord kan worden gevonden over een terugbetalingsplan of als dit plan niet wordt nageleefd, zal het dossier aan de FOD Financiën worden overgemaakt. Let op: de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering heeft het recht om nalatigheidsintresten te vorderen.

  6. Welke verjaringsregels zijn van toepassing?

   Artikel 114 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de terugbetaling moet worden aangevraagd binnen de maximale termijn van 5 jaar, die berekend wordt vanaf 1 januari van het jaar van betaling, behalve in geval van fraude. In dat geval wordt de verjaringstermijn tot 10 jaar verlengd. De verjaring gebeurt niet automatisch. Je moet deze uitdrukkelijk aanvragen door het formulier te gebruiken dat bij de terugvorderingsbrief is gevoegd.