Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • icoon 'presentatie van trend'

  Binnen de organisaties

  De federale organisaties willen de waarden doen naleven door ze op een concrete manier te contextualiseren, veeleer dan via een mooi concept. Sinds 2022 werkt onze overheid aan de uitwerking van de nieuwe federale waarden via hun verschillende werkprocessen en samenwerkingsdynamieken.

   

  • De FOD Binnenlandse Zaken organiseert onder meer workshops rond de waarden om ze bekend te maken bij de medewerkers en om te verduidelijken hoe elke waarde op praktische wijze vertaald wordt in het kader van hun dagelijkse taken. De specifieke waarden van de FOD weerspiegelen de 5 federale waarden. Binnen de volledige FOD Binnenlandse Zaken werd ook een grootschalige communicatiecampagne uitgerold.
  • Gezien de sterke gelijkenissen heeft het FAVV ervoor gekozen om al zijn oude waarden te vervangen door de federale waarden. Bij indiensttreding gebeurt de eedaflegging van de medewerkers snel en de gedelegeerd bestuurder informeert hen over de waarden en het belang ervan, vooral vanuit deontologisch standpunt. Binnenkort zal elke medewerker tijdens de onboarding een e-learning volgen rond de federale waarden en specifieke ethische dilemma’s die werden omgezet naar FAVV-beroepen.
  • Enkel de federale waarden worden naar voor geschoven binnen de RVA. De waarden worden vermeld in de externe (onder andere op de website) en interne communicatie (artikelen gepubliceerd op zijn intranet, ondernemingsmagazine, enz.), maar ze worden ook concreet aangehaald tijdens workshops, opleidingen, via een e-learningmodule en een specifieke website rond het thema integriteit. De federale waarden leven bij RVA! 
  • De FOD Economie heeft de rubriek “waarden” op haar intranet aangepast. Voortaan bestaan de federale waarden naast de eigen waarden van de FOD. Deze waarden worden voorgesteld aan de nieuwe medewerkers tijdens de ontvangstsessies en tijdens de opleidingstrajecten. De federale waarden worden ook naar voor geschoven in het kader van een e-learning die intern ontwikkeld wordt en toegankelijk is voor alle medewerkers. De FOD is ook van plan om ze te integreren in haar nieuwe arbeidsreglement.
  • De waarden geven vorm aan de betrokkenheid van de FOD Volksgezondheid bij de gezondheid van mens, dier en leefmilieu. Ze verduidelijken op welke wijze de organisatie wenst samen te werken met haar collega’s, partners en klanten. In 2022 heeft de FOD Volksgezondheid, met de federale waarden als denkkader, via een uitgebreide interne enquête de belangrijkste waarden in kaart gebracht, die zijn manier van werken het best illustreren. Er werden vijf waarden geselecteerd, die voortaan de leidraad zijn bij alles wat de organisatie doet: 
   • Ten dienste van de samenleving (gelinkt aan de federale waarde “algemeen belang”)
   • Duurzaamheid (gelinkt aan maatschappelijke verantwoordelijkheid)
   • Verantwoordelijkheid (gelinkt aan respect)
   • Samenwerking (gelinkt aan vertrouwen)
   • Erkenning (gelinkt aan professionalisme)

  In de zomer van 2023 hadden de medewerkers de gelegenheid om via een aantal workshops hun interpretatie van de waarden te geven, en er met hun collega's uit de hele organisatie van gedachten over te wisselen. Elk team moet nu de waarden verder omzetten in concreet gedrag en concrete innovaties. Om ze in de organisatie te doen leven, is het belangrijk dat nieuwe medewerkers bij hun onthaal kennismaken met de waarden.

  • Met allerhande communicatieacties zorgt Defensie ervoor dat haar personeel op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de federale waarden. Via haar intranetsite, wekelijkse nieuwsbrieven en presentaties tijdens de “week van de integriteit” wil Defensie haar personeel ervan bewust maken en informatie verspreiden onder haar medewerkers.
 • icoon 'koninklijk'

  In onze governance

  De leidinggevenden van federale overheden zetten zich, aan de hand van verschillende kernmaatregelen, actief in voor een transformatie van de interne cultuur.

   

  Colleges van Voorzitters en leidend ambtenaren

  Als sponsors van de federale waarden waken de colleges van Voorzitters en leidend ambtenaren over hun coherente implementatie binnen de overheid.

  Minister belast met Ambtenarenzaken

  De uitrol van de federale waarden ondersteunen is een doelstelling in de beleidsnota van de Minister van Ambtenarenzaken. En dat houdt verband met de ontwikkeling van het vernieuwde deontologisch kader. “De federale waarden bieden de basis voor een modernisering van het deontologisch kader voor de federale overheid en zal vanaf 2022 worden verankerd in de HR-processen, zoals o.a. rekrutering en employer branding. ” Beleidsnota 2022

  In dit verband verzorgt het kabinet van de minister een ondersteunde opvolging van de implementatie van de federale waarden.

  Netwerk van Human Ressources-directeurs

  Tijdens hun reflectie over de strategische prioriteiten inzake Human Ressources voor de komende jaren, hebben de Human Ressources-directeurs deze geselecteerd door ze te analyseren in het licht van de federale waarden. Dit met het oog op nog meer coherentie verzekeren tussen het zeggen en het doen. De HR-directeurs nemen ook een actieve rol als tussenschakel op zich om de waarden uit te rollen in de cultuur van hun organisatie.

   

 • icoon 'mensgericht'

  In onze Communicatie

  Communicatie is het bij voorkeur gebruikte middel om de federale waarden bekend te maken bij een zo groot mogelijk publiek en om iedereen bewust te maken van hun concrete toepassing.

  Inzake communicatie over de waarden, wordt een specifieke website regelmatig van nieuwe content voorzien, verduidelijkt een brochure de verbintenissen die verwacht worden van alle medewerkers, maakt een ondersteunende presentatie een samenvatting van de kernelementen gelinkt aan de waarden, worden nieuwsbrieven verstuurd naar verschillende doelpublieken, worden webplatformen gebruikt, enz. Deze verschillende communicatiemiddelen worden verdeeld binnen de organisaties via interne communicatiecampagnes.

  De federale waarden maken ook deel uit van de specifieke communicatiecampagnes voor potentiële jobkandidaten binnen de federale overheid.

 • icoon 'trendlijnen (economische groei)'

  In onze HR-formaliteiten en -processen

  Er wordt een nieuw competentiemodel voor de federale overheid uitgewerkt. In dit model - de basis van alle binnen de federale overheid - worden de federale waarden geïntegreerd in de verschillende competenties. Dankzij de connectie van het model met de verschillende HR-processen zijn de waarden aldus verankerd in de loopbaan van de federale overheidsmedewerkers, bijvoorbeeld in de personeelsontwikkeling en in de beoordeelde doelstellingen tijdens de jaarlijkse evaluatie.

  Extract uit het competentiemodel (PDF, 134.53 KB)

  Een feedbackcultuur: in alle federale organisaties vormt het voortdurende geven, ontvangen en vragen van feedback een essentieel onderdeel van de organisatorische cultuur die rust op de federale waarden. Iedereen erkent het belang van de ontwikkeling van deze continue feedback binnen de overheid, zowel voor het welzijn van alle medewerkers als voor de realisatie van de opdrachten van onze organisaties.

  Het meerjarig strategisch plan “diversiteit en inclusiviteit” verwijst naar de federale waarden. Daardoor onderstreept het plan het belang van de waarden in het strategisch reflectieproces, wat ten goede komt van het definiëren van de acties en van hun jaarlijkse uitsplitsing in een operationeel actieplan.  Een van de huidige strategische doelstellingen verwijst hiernaar op deze manier: "Alle ambtenaren aanmoedigen om de gedeelde waarden van de federale overheid op het vlak van diversiteit en inclusiviteit na te leven. "

  De jaarlijkse evaluatie binnen de federale overheid steunt op drie federale waarden: respect, vertrouwen en professionalisme. Deze waarden worden beschouwd als de voorwaarde sine qua non van elke geslaagde evaluatie en dat zowel voor de manager als voor de medewerker.

  Welzijn op het werk bevorderen, betekent rekening houden met de federale waarden. Om een klimaat van welzijn te stimuleren, moet je respect en vertrouwen tonen naar je medewerkers toe. Het algemeen belang van de samenleving, het professionalisme van de medewerkers en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de werkgever komen in alle voorgestelde acties naar voren: leeroplossingen, coaching, workshops, enz. Welzijn op het werk, dat is hier en nu. Want hoe gelukkiger de ambtenaar is in zijn werk, hoe meer hij zal handelen volgens de waarden en hoe tevredener de burger zal zijn over de dienstverlening.

   

 • transparency

  In ons individueel gedrag

  Op individueel niveau worden de federale waarden dagelijks nageleefd.

  Het deontologisch kader verduidelijkt ook voor iedereen hoe zij moeten handelen om de waarden te respecteren.

  Alle personeelsleden hebben toegang tot e-learningmodules, opleidingen en ethische dilemma’s om hen bewuster te maken van het gedrag dat van hen wordt verwacht in het kader van hun functie.

 • Federale Waarde 'Maatschappelijk belang'

  In onze projecten

  Project Connectoo

  Het project Connectoo wil federale, regionale en lokale ambtenaren opleiden en certifiëren voor de ondersteuning van kwetsbare burgers met de bedoeling om hen toegang te geven tot de online overheidsdiensten. De bedoeling van dit initiatief voor de komende twee jaar bestaat erin 10.000 ambtenaren in te wijden en bewust te maken van uitdagingen inzake digitale inclusie en om aldus bij te dragen aan het dichten van de digitale kloof.

  Dit project is perfect verankerd in de doelstelling “Maatschappelijke verantwoordelijkheid” van onze organisaties en wordt gedragen door deze waarde, die erop gericht is onze talenten en middelen in te zetten om de problemen van onze samenleving op te lossen en onze burgers te dienen.

   

  Neutraliteitsprincipe

  Het neutraliteitsprincipe is van cruciaal belang in de manier waarop de waarde “respect” wordt nageleefd en stemt overeen met het begrip van gelijke behandeling, dat fundamenteel is in onze rechtstaat.

  Het principe wordt voornamelijk vertaald aan de hand van onze initiatieven en het gedrag dat we stellen tegenover het publiek dat wij dienen en tegenover onze collega’s en allerhande tussenpersonen: 

  • Bij de opstelling van onze verschillende documenten wordt rekening gehouden met de principes van diversiteit (vertegenwoordigen van de verscheidenheid van personen die bestaan in de maatschappij) en inclusiviteit (elke persoon duidelijk en zonder obstakels laten deelnemen aan de maatschappij); 
  • Ons dienstenaanbod is aangepast en vanaf het uitwerken ervan werd gewaakt over zijn toegankelijkheid voor iedereen, vooral voor personen met een handicap, dankzij de concepten van universeel design en redelijke aanpassingen; 
  • Onze communicatie en onze evenementen houden rekening met de context en de specifieke situaties van ons publiek om een gelijke toegang en behandeling te garanderen.

  Bio-moestuin op het dak van de FOD BOSA

  Op het dak van de FOD BOSA werd op het initiatief van enkele medewerkers een biologische moestuin geplant. Het zelf beheerde project wordt gesteund door de FOD BOSA.  Door het initiatief te stimuleren, waakt de FOD over de ontwikkeling en het welzijn op het werk van al zijn medewerkers. Via deze ervaring waaraan alle medewerkers kunnen deelnemen, vinden collega’s uitdaging, opbouwende uitwisselingen, delen zij goede praktijken en, tot slot, oogsten zij een smakelijke opbrengst die zij meestal onderling verdelen.

  Dit project is een rechtstreekse weerspiegeling van de waarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen die wij willen zien opleven in onze organisaties.

  Toxisch leiderschap

  Toxisch leiderschap bestrijden is een van de federale prioriteiten om het welzijn van de medewerkers op het werk te bevorderen. In dat opzicht stimuleren we een werkcultuur waarin de gemoedstoestand het resultaat bepaalt: de werknemer voelt zich veilig, de feedbackcultuur wordt aangemoedigd en er wordt vertrouwen opgebouwd, omdat leiderschap dan een teamsport is waarin ook diversiteit en inclusie hun plaats hebben. Om dat aan te moedigen, steunen we op de federale waarden: respect, vertrouwen, algemeen belang, professionalisme en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

   

  • We zijn er voor jou.

  • Heb je vragen of wil je meer weten?

   Contacteer ons