Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Momenteel zijn er 2 soorten betalingsfiches. Naargelang de organisatie waarin je tewerkgesteld bent, krijg je ofwel de 'gewone' versie ofwel een 'nieuwe' versie.

  Na verloop van tijd krijgt iedereen die door de BOSA (PersoPoint) betaald wordt, de 'nieuwe' versie van de betalingsfiche. 

  Bekijk hieronder alle uitleg over de nieuwe versie.

 • Je betalingsfiche - nieuwe versie

   

  Ondek de gedetailleerde betalingsfiche  (PNG, 801.14 KB)

 • Videopresentatie van je betalingsfiche

 • De nieuwe versie van de betalingsfiche is samengesteld uit verschillende blokken. 

  Bekijk de blokken van de betalingsfiche (PNG, 3 MB)

 • Soort betalingsfiche

  In dit deel bovenaan van de weddefiche (blok 1) vind je het volgende terug:

  Het type van de huidige uitbetaling

  Er zijn 5 verschillende types mogelijk:

  1. Wedde
  2. Herberekening
  3. Vakantiegeld
  4. Eindejaarspremie
  5. Premie voor competentieontwikkeling

  De periode waarop de berekening betrekking heeft

  In geval van een herberekening zie je naast de berekeningsperiode ook de aangepaste periode.

   

  Je werkgever

  Als je in dezelfde periode voor meerdere werkgevers hebt gewerkt, zal je hier de werkgever per periode terugvinden.

 • Mededeling

  Dit veld (blok 2) staat enkel op je weddefiche als er voor de betrokken maand iets moet worden meegedeeld (bv. indexatie).

 • Berekend nettobedrag voor de betrokken maand

  Hier kan je het berekende nettobedrag voor de betrokken berekeningsperiode terugvinden. Hoe dit bedrag betaald wordt, vind je terug in blok 8 ‘Betalingen’.

  Dit blok 3 wordt niet vermeld bij het detail van een herberekening.

  • Begunstigde

   Je persoonlijke gegevens staan in het gedeelte 'Begunstigde' (blok 4). Dit bestaat uit:

   • je voor- en achternaam
   • je PersoPoint-identificatienummer
   • je rijksregisternummer
  • Fiscale gegevens

   Je burgerlijke staat en gezinstoestand zijn van belang voor een correcte berekening van de bedrijfsvoorheffing.

   In dit deel van de weddefiche (blok 5) vind je het volgende terug:

   • je burgerlijke staat
   • als je gehuwd of wettelijk samenwonend bent, wordt er vermeld of je al dan niet een inkomen heeft
   • het aantal kinderen fiscaal ten laste
   • het aantal andere personen < 65 jaar fiscaal ten laste
   • het aantal andere personen >= 65 jaar fiscaal ten laste.

   Met ‘andere personen’ worden bv grootouders, ouders, schoonouders, broers, zussen of anderen bedoeld, die deel uitmaken van je gezin.

   In geval van invaliditeit van jezelf of je gezinsleden zijn extra verminderingen van de bedrijfsvoorheffing van toepassing. Deze gegevens worden enkel op je weddefiche vermeld indien van toepassing.

   Verwittig zo snel mogelijk je personeelsdienst als de hier vermelde gegevens niet juist, onvolledig of veranderd zijn.

  • Professionele gegevens

   In het linkse deel van dit blok 6 vind je het volgende terug:

   • Het statuut waaraan je onderworpen bent.

    Het statuut bepaalt de wijze waarop de wedde berekend wordt.

     
   • De weddeschaal waarin je betaald wordt

    PersoPoint heeft een eigen code toegekend aan alle weddeschalen. Het is mogelijk dat deze code afwijkt van de officiële benaming van de weddeschaal. Je kan de weddeschalen bij je personeelsdienst raadplegen.

     
   • De datum anciënniteit

    Dit is de begindatum van je geldelijke anciënniteit. Deze datum wordt gebruikt om te bepalen aan welke jaarwedde in je weddeschaal je betaald moet worden.

     
   • De index

    De index is het getal waarmee je jaarwedde, de haard-of standplaatstoelage en de indexeerbare vergoedingen en toelagen vermenigvuldigd worden.

     
   • Het tewerkstellingspercentage

    Dit is het percentage van je werkregime. Als je in de loop van de maand van werkregime bent veranderd, dan wordt per periode het toepasselijke percentage vermeld.

   Naargelang je persoonlijke situatie, vind je in het rechtse deel van dit blok het volgende terug:

   Ofwel:

   • je jaarwedde

    Dit is je jaarlijkse wedde volgens je geldelijke anciënniteit. De jaarwedden zijn vastgelegd in weddeschalen. Je kan deze weddeschalen bij je personeelsdienst raadplegen.

   Ofwel:

   • je jaarwedde 2016

    Dit is je geblokkeerde jaarwedde van december 2016.

     
   • je forfaitaire verhoging

    Dit is het effectief betaald bedrag rekening houdend met je maximumbedragwedde.

     
   • je recht op forfaitaire verhoging

    Dit zijn je jaarlijkse forfaitaire verhogingen
   • je recht bedrag schaalbonificatie
   • je betaald bedrag schaalbonificatie

    Dit is het effectief betaald bedrag rekening houdend met je maximumbedragwedde.
   • je maximumbedragwedde
   • Alle bovenvermelde elementen (jaarwedde 2016 + forfaitaire verhogingen + schaalbonificaties) mogen een bepaald maximum niet overschrijden.

   Enkel bedragen of vergoedingen die voor je van toepassing zijn, worden in dit blok vermeld.

  • Basisgegevens loon en loonberekening

   Basisgegevens loon 

   In dit blok 7 van de weddefiche vind je het volgende terug:

   • Je toelagen en vergoedingen (bv taalpremie, haard-of standplaatstoelage,…).

    Deze zijn aangeduid met een rood bolletje. Je vindt hier het bedrag terug en in voorkomend geval de aantallen.

     
   • De periode waarin de 30-dagenregel van toepassing is

    Na 30 ononderbroken werkdagen afwezigheid wordt de betaling van bepaalde toelagen geschorst vanaf de 1ste dag van de afwezigheid.

    Uitzondering: in geval van een forfaitaire verblijfsvergoeding wordt er rekening gehouden met 30 ononderbroken kalenderdagen.

   Als je in dit geval bent, wordt de periode waarin de 30-dagenregel wordt toegepast, vermeld met een groene driehoek.

   Enkel die vergoedingen waarop je recht hebt, worden in dit blok vermeld. Deze bevinden zich in het deel ‘Detail van de loonberekening’ van de fiche, enkel als je voldoet aan de voorwaarden om er in die maand te krijgen: 

  • Loonberekening

   In dit blok 8 van de weddefiche gebeurt de berekening van bruto naar netto, met vermelding van de tussentotalen bruto, belastbaar en het eindtotaal nettoloon.

   Het totaal bruto is de som van je basis bruto maandwedde en je bruto toelagen en vergoedingen voor de betrokken maand.

   Van je totaal bruto worden sociale zekerheidsbijdrage(n) afgehouden. Als je statutair bent, gaat het om FOP (Fonds voor Overlevingspensioenen) en ziekteverzekering. Als je contractueel bent, gaat het om RSZ.

   Het totaal belastbaar is het bedrag dat als basis voor de berekening van je bedrijfsvoorheffing dient. Het is het verschil van je totaal bruto min de sociale zekerheidsbijdrage(n).

   De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je belastingen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met je totaal belastbaar loon, je fiscale gegevens (blok 4). De inhoudingen zijn vastgelegd in bedrijfsvoorheffingsschalen.

   Meer informatie over de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

   De bijzondere bijdrage sociale zekerheid is een extra inhouding. Deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen en je burgerlijke staat.

   De niet-belastbare vergoedingen worden apart vermeld. Dit zijn vergoedingen waarop geen bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt. Het bedrag op je weddefiche is dus het nettobedrag (= bedrag dat je werkelijk krijgt).

   De niet-belastbare inhoudingen worden eveneens apart vermeld. Dit zijn negatieve netto bedragen uit een herberekening op een vorige loonperiode.

   Het totaal netto is de som van alle nettobedragen van alle berekeningen die tijdens deze periode gebeurden. Dit nettobedrag wordt eveneens vermeld in blok 3 van de weddefiche.

   Op de weddefiche van een herberekening zal je hier enkel de verschillen t.o.v. de vorige berekening van deze periode terugvinden.

  • Informatief

   Er is een nieuw informatieblok toegevoegd. Het bevat onder andere informatie over maaltijdcheques.

  • Betalingen

   In dit blok 10 van de weddefiche worden de betalingsgegevens vermeld.

   Je vindt hier een overzicht van hoeveel er wanneer op welk rekeningnummer gestort wordt.

   Als je voor de betrokken loonperiode al een betaling hebt ontvangen, dan zal dit als een reeds betaald bedrag getoond worden.

   Ook loonbeslagen worden hier vermeld, met bedrag en bijhorend rekeningnummer alsook de naam van de schuldeiser die houder is van de rekening.

   Een positief netto uit een herberekening wordt samengeteld bij het netto van de huidige loonperiode en is bijgevolg inbegrepen in de vermelde betalingsgegevens.

   Bekijk de betalingskalender om te zien wanneer je betaald wordt.

  • Prestatiekalender

   In de prestatiekalender (blok 11) worden zowel de aan- als afwezigheden, dag per dag, getoond.   

   De prestatiekalender bevat 4 kolommen:

   1. De datum
   2. De omschrijving van de aan- of afwezigheid
   3. De duur (uren en minuten)
   4. De looncode.

   2 lijnen op 1 dag zijn mogelijk, bv als je een halve dag verlof opneemt.

   Ook op de weddefiche van een herberekening zal de prestatiekalender getoond worden. De nieuwe kalender wordt volledig getoond, dus niet enkel de verschillen.

  • icoon 'hulp'

    

   Nog vragen over de betalingsfiche?

   Raadpleeg onze FAQ