Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Bedrag

Het bedrag van de toelage hangt af van de anciënniteit.

Bedrag van de toelage volgens anciënniteit
Anciënniteit

Toelage

(x maandwedde)
0 - 10 jaar 6
10 - 20 jaar 8
20 jaar en meer  12

De haard- en standplaatstoelage is in de maandwedde inbegrepen.

Ontslag van contractuelen

Voor contractuelen moet de regelgeving toegepast worden over het einde van een arbeidsovereenkomst zoals voorzien in de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereenkomsten.

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

    Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
  • Koninklijk besluit van 31 juli 1978

    Koninklijk besluit van 31 juli 1978 houdende toekenning van een toelage voor vervanging van de huisbewaarder tijdens het vakantieverlof, aan personen vreemd aan de Administratie...