Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Periode voor de berekening

  Je krijgt je eindejaarstoelage voor de periode van begin januari tot eind september. Als je alleen gewerkt hebt in oktober, november of december krijg je geen eindejaarstoelage.

  Als je in die referentieperiode geen volledige bezoldiging kreeg, bijvoorbeeld omdat je deeltijds werkte of omdat je pas in mei bent beginnen werken, dan wordt je eindejaarstoelage evenredig verminderd.

 • Voorbeeld

  Je bent in mei beginnen werken. Je krijgt  5/9 van de eindejaarstoelage.

 • Bedragen

  Voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt bestaat de eindejaarstoelage uit een vast gedeelte en twee variabele gedeelten:

  • Het vaste gedeelte in 2023 bedraagt € 886,76.
  • Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging. Bij de berekening van het variabele gedeelte wordt rekening gehouden met de haard- en standplaatstoelage, het weddecomplement bij vrijwillige vierdagenweek en de premie voor competentieontwikkeling.
  • Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7% van je brutomaandwedde van de maand oktober. Bij de berekening wordt enkel rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

  Extra voorwaarden: het supplement bedraagt: 

  • minimum € 100,95 (= € 201,8899 op 1-10-2023)
  • maximum € 201,90 (= € 403,7798 op 1-10-2023)

  Voor de andere overheden is in principe het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 nog steeds van toepassing, behalve als ze enkel verwijzen  naar hetzelfde principe van een eindejaarstoelage als toegekend aan het Rijkspersoneel.

  Meer details over de berekening en de invloed van verloven en afwezigheden vind je in de brochure Berekening eindejaarstoelage (zie hieronder). 

   

  Uitbetaling

  De eindejaarstoelage wordt elk jaar in december uitbetaald. In 2023 gebeurt dit op 15 december

  De eindejaarstoelage van een personeelslid dat met pensioen gaat, overlijdt, ontslag neemt of afgedankt wordt, wordt in principe uitbetaald in de loop van de maand die daarop volgt.

   

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 23 oktober 1979

  Koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt Gecoördoneerde...