Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Voorwaarden

   

  Je krijgt de vergoeding voor verplaatsingen:

  • van minstens 1 kilometer van je feitelijke woonplaats naar je werkplaats, heen en terug, mits je een voorafgaandelijke toestemming van je leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebt
  • voor dienstopdrachten.

  Je mag aanvullend gebruikmaken van het openbaar vervoer of van je eigen wagen. De vastgelegde reisweg is niet noodzakelijk de kortste.

  Je kan de fietsvergoeding niet cumuleren met een tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer of van je eigen wagen voor hetzelfde traject en tijdens dezelfde periode.

  Bedrag en modaliteiten

   

  De vergoeding is gelijk aan de belastingvrije som die jaarlijks voor het gebruik van de fiets door de fiscus wordt vastgesteld. Momenteel bedraagt deze som per afgelegde kilometer € 0,35.

  Je moet je aanvraag voor een fietsvergoeding indienen bij de betrokken dienst op de manier zoals vastgelegd door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

  Als je aanvraag goedgekeurd is, kan je elke 6 maanden een overzicht van de fietsverplaatsingen indienen. Dat overzicht moet de volgende gegevens bevatten:

  • de data van de verplaatsingen
  • aantal km per traject
  • totaal aantal afgelegde km en
  • de vergoeding waar je recht op hebt.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 20 april 1999

  Koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten Gecoördineerde versie...
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie