Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Voorwaarden 

Je krijgt de haardtoelage: 

  • als je er nog geen krijgt of geen gelijkaardige vergoeding krijgt 

  • als je alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag ontvangt. 

Om de haardtoelage te krijgen, moet je een verklaring op erewoord over je familiale situatie geven. 

Als je allebei recht hebt op een haardtoelage, dan duid je via een verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage krijgt. De andere partner krijgt dan een standplaatstoelage. 

De standplaatsvergoeding wordt toegekend aan de personeelsleden die geen haardtoelage krijgen. 

Bedragen en uitbetaling 

 

 
  Niet-geïndexeerde brutojaarwedde 
  Lager dan € 16.100  Tussen € 16.100 en € 18.330 
Haardtoelage per maand  € 60  € 30
Standplaatstoelage per maand  € 30 € 15

In de tabel vind je het bedrag (niet-geïndexeerde brutomaandbedrag) van je haard- en standplaatsvergoeding naargelang je wedde (niet-geïndexeerde brutojaarwedde).

Om een bedrag te indexeren vermenigvuldig je het met de verhogingscoëfficiënt. Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe verhogingscoëfficiënt 2,0399.

Niet iedereen krijgt het volledige bedrag. Hoe dichter je jaarwedde bij de maximumjaarwedde ligt, hoe kleiner je toelage zal zijn. 

Als je deeltijds werkt, dan wordt je haard- of standplaatstoelage evenredig verminderd.  

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 juli 2017

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie