Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Taaltoelage Administratieve taal

   

  Voorwaarden  

  Om een taaltoelage administratieve taal te krijgen moet je: 

  • bij de BOSA een taaltest afleggen, je kan vrijgesteld worden van de taaltest op basis van je diploma 
  • toegewezen zijn aan een centrale dienst of aan een uitvoeringsdienst waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt of aan een plaatselijke of gewestelijke dienst waarvan het ambtsgebied één van de gemeenten omvat van het Duitse taalgebied, het arrondissement Brussel-Hoofdstad of één van de faciliteitengemeenten

  • een aanvraag indienen bij je personeelsdienst/PersoPoint zodat zij geïnformeerd worden dat je geslaagd bent voor de test. Je ontvangt je eerste taaltoelage op de 1ste van de maand na je aanvraag.

  Bedragen en uitbetaling 

  Het bedrag van de taaltoelage hangt af van de moeilijkheidsgraad van de test.  

  De toelage wordt elke maand tegelijk met je wedde betaald en wordt naar rato betaald als de wedde zelf naar rato betaald wordt.  

  Als je geslaagd bent voor meerdere taaltesten voor de kennis van de drie talen, krijg je de overeenkomstige taaltoelagen. 

  Toelagen per bewijs van taalkennis 

   

  De artikels verwijzen naar de inhoud van de verschillende testen zoals omschreven in het koninklijk besluit van 8 maart 2001.
  Bewijs van taalkennis  Bedrag van de maandelijkse toelage 
  Artikel 7 € 75
  Artikel 7 niveau C  € 80 
  Artikel 7 niveau B of A  € 110
  Artikel 8  € 20
  Artikel 8, niveau A, voor 5/2/2009 uitgereikt  € 30 
  Artikel 8 EN artikel 9, § 1, elementaire kennis*  € 50
  Artikel 9, § 1, elementaire kennis*  € 40
  Artikel 9, § 1, voldoende kennis*  € 60 
  Artikel 9, § 1, voldoende kennis* EN artikel 11  € 110 
  Artikel 9, § 2, elementaire kennis  € 50
  Artikel 9, § 2, voldoende kennis  € 110
  Artikel 10  € 40
  Artikel 11 € 60
  Artikel 12 € 110
  Artikel 13 € 110
  Artikel 14, eerste lid  € 90
  Artikel 14, tweede lid  € 50

  * De taaltesten artikel 9 § 1 (zowel elementaire kennis als voldoende kennis) worden niet langer georganiseerd. De certificaten voor de taaltesten artikel 9 § 1 blijven geldig en de taaltoelagen worden verder uitbetaald. 

  Het betreft maandelijkse bedragen die aan het spilindexcijfer zijn gekoppeld. Om het bruto geïndexeerde maandelijks bedrag te weten, moet je dus vermenigvuldigen met de laatste verhogingscoëfficiënt

   

  Taaltoelage gebarentaal

  Voorwaarden

  Om een taaltoelage gebarentaal te krijgen moet je: 

  • een bewijs van kennis van gebarentaal kunnen voorleggen dat is afgegeven door een taalinstituut dat is erkend door een van de Gemeenschappen
  • een aanvraag indienen bij jew personeelsdienst/PersoPoint. Je krijgt je eerste toelage op de 1ste van de maand volgend op je aanvraag. 

    

  Bedragen en uitbetaling 

  Het bedrag van de taaltoelage hangt af van de moeilijkheidsgraad van de test.  

  De toelage wordt elke maand tegelijk met je wedde betaald en wordt naar rato betaald als de wedde zelf naar rato betaald wordt.  

  Als je geslaagd bent voor meerdere taaltesten voor de kennis van de drie talen, krijg je de overeenkomstige taaltoelagen. 

  Toelagen per competentieniveau 

  Taalvaardigheidsniveau

  Bedrag van de toelage

  B1

  50 EUR

  B2

  60 EUR

  C1

  90 EUR

  C2

  110 EUR

   

   

  Het betreft maandelijkse bedragen die aan het spilindexcijfer zijn gekoppeld. Om het bruto geïndexeerde maandelijks bedrag te weten, moet je dus vermenigvuldigen met de laatste verhogingscoëfficiënt

   

 • Voorbeeld

  (coëfficiënt van 1.12.2023 = 2,0399)

  50 € x 2,0399= 101,995 € 

 • Equivalentietabel tussen de vroegere en de nieuwe bewijzen 

   

  Indien je houder was van een bewijs van taalkennis voor 1 december 2009 (linkerkolom), kun je deze tabel gebruiken om te zien met wat je bewijs nu overeenstemt (rechterkolom). 

 • Voorbeeld

  Als je houder was van een bewijs van taalkennis artikel 9 §1 A, dan stemt je bewijs nu overeen met artikel 9 §1, voldoende kennis. 

  Vroegere en nieuwe bewijzen
  Vroegere bewijzen  Nieuwe bewijzen 
  Artikel 8  Artikel 8 
  Artikel 10 Artikel 10
  Artikel 9, § 1, niveau D, C of B  Artikel 9, § 1, elementaire kennis 
  Artikel 9, § 1, niveau A  Artikel 9, § 1, voldoende kennis 
  Artikel 9, § 2, niveau D, C of B of artikel 14, niveau D, C of B  Artikel 9, § 2, elementaire kennis of artikel 14, tweede lid 
  Artikel 14, niveau A  Artikel 14, eerste lid 
  Artikel 9, § 2, niveau A, artikel 12 of artikel 13  Artikel 9, § 2, voldoende kennis of artikel 12 of art. 13 of artikel 14, eerste lid 

   

 • Opmerkingen 

   

  • De personeelsleden van A die vóór 5 februari 2009 het bewijs, uitgereikt op grond van artikel 8 van het koninklijk besluit taalexamens, hebben bekomen, behouden het voordeel van de toelage die hun toegekend is krachtens koninklijk besluit van 7 december 2008, namelijk € 30. 

  • De personeelsleden van de gewestelijke diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, behouden gedurende de periode begrepen tussen 1 december 2009 en 30 november 2010, indien ze gunstiger is, het voordeel van de taalpremie die hun toegekend is geweest krachtens het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt. 

  • Vanaf januari 2021 wordt de taaltoelage pro rata wedde berekend. 

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 8 maart 2001

  Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het...
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003

  Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt Gecoördineerde versie