Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Voorwaarden

  Een personeelslid ontvangt een toelage als:

  • er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waarvoor er dringende maatregelen nodig zijn (aanslag – terreurdreiging) én
  • hij bijkomende prestaties verricht waarvoor hij, met zijn akkoord, geen inhaalrust heeft gekregen.
 • Voorbeeld

  Om voorzien te zijn op een imminente dreiging (aanslag) werd een callcenter opgericht. Je werkt daar als calltaker en

  • je hebt meer prestaties verricht dan de vastgelegde grenzen uit de wet van 14 december 2000 (bv. je hebt meer dan 50 uur per week gewerkt) én
  • door de omstandigheden kan je geen inhaalrust nemen om in overeenstemming te zijn met de grenzen vastgelegd in de wet van 14 december 2000 én
  • je stemt in met de betaling van een toelage voor bijkomende prestaties.

  Zo kan je die toelage uitbetaald krijgen.

 • Beslissing

  De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde beslist over de organisatie van de bijkomende prestaties en stelt hiervoor op vrijwillige basis personeelsleden aan of laat hen aanstellen.

  Bedrag

  Als je bijkomende prestaties moet verrichten, krijg je een toelage van 1/1976e van je brutojaarwedde per uur. 

  Van zodra je 30 minuten of meer bijkomende prestaties verricht, wordt dat beschouwd als een uur prestatie. Minder dan 30 minuten wordt niet beschouwd als een uur prestatie.

   

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 juli 2017

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie