Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen
  • Mandaathouders

Inhoudstafel

  • Recent afgestudeerden

    Als je aan het eind van het voorgaande jaar jonger bent dan 25 en in dienst trad binnen 4 maanden na het afronden van je studies, krijg je vakantiegeld alsof je het volledige referentiejaar gepresteerd hebt.

  • Voorbeeld

    Je bent

    • op 12 januari 2022 25 geworden,
    • op 30 juni 2021 afgestudeerd en
    • op 1 oktober 2021 in dienst getreden.

    Voor je vakantiegeld van 2022 tellen niet alleen de maanden mee waarin je gewerkt hebt, maar ook de maanden januari tot en met september 2021.

  • Bedragen

    Als statutair, stagiair of contractueel is je brutovakantiegeld gelijk aan

    • 92% van je brutomaandwedde voor maart (inclusief de haard- of standplaatstoelage) van het jaar waarin je vakantiegeld wordt uitbetaald EN
    • 92% van 1/12de van je premie voor competentieontwikkeling van september vorig jaar.

    Je vakantiegeld wordt berekend in verhouding tot je prestaties in het voorgaande jaar. Sommige verloven hebben een invloed op het bedrag van je vakantiegeld. Meer details daarover vind je in de brochure Berekening vakantiegeld (PDF, 477.13 KB).

     

    Als mandaathouder bedraagt je brutovakantiegeld

    • een forfaitair deel, vastgesteld op € 1445,87 voor 2023 EN
    • een variabel deel dat gelijk is aan 13,2 % van de wedde van maart.

     

    Uitbetaling

    Het vakantiegeld wordt doorgaans betaald in mei.

    Het vakantiegeld van een personeelslid dat met pensioen gaat, overlijdt, ontslag neemt of afgedankt wordt, wordt in principe uitbetaald in de loop van de maand die daarop volgt.

     

Regelgeving