Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Voorwaarden

  De vergoeding voor begrafeniskosten is een ondersteunende kost voor een overledene die tot de dag voor zijn overlijden personeelslid was

  • in dienstactiviteit
  • in disponibiliteit wegens ziekte of gebrekkigheid
  • in non-activiteit om verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden uit te oefenen
  • bedoeld in artikel 86 § 1, 1° a) en b), 2° en 3° van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

  Begunstigde(n)

  De vergoeding wordt uitbetaald aan de personen die bewijzen dat ze de begrafeniskosten hebben gedragen. Als meerdere personen deze kosten hebben gedragen, zal de vergoeding evenredig aan hun bijdrage verdeeld worden.

  De vergoeding wordt niet uitgekeerd:

  • aan de personen onwaardig om te erven (artikels 727 en 729 van het Burgerlijk Wetboek)
  • aan begrafenisondernemers, hun verwanten, aangestelden of lasthebbers, behalve wanneer zij de echtgenoot, de wettelijk samenwonende of aanverwant tot de derde graad zijn van de overledene
  • aan privaatrechtelijke rechtspersonen.

  Bedrag

  De vergoeding is gelijk aan de brutowedde die de overledene kreeg (of die hij zou gekregen hebben) voor de maand voorafgaand aan het overlijden. Een eventuele haard- of standplaatstoelage of een toelage voor het uitoefenen voor een hogere functie is inbegrepen. 

  De vergoeding mag niet groter zijn dan 1/12 van het bedrag vastgesteld door de wet van 10 april 1971 (zie tabel hieronder). Deze bedragen worden elk jaar herzien.

   

  Bedrag vastgesteld op basis van de wet van 10 april 1971
  Jaar

  Bedrag vastgesteld op basis van de wet van 10 april 1971

  1/12 (maximumvergoeding)

  2023 € 53.087,42 € 4.423,95   

 • Voordelen 

  Als het personeelslid in voltijdse dienstactiviteit was en € 2.700 bruto per maand uitbetaald kreeg, zal de persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen een vergoeding van € 2.700 krijgen.

  Als het personeelslid in voltijdse dienstactiviteit echter € 4.200 bruto per maand uitbetaald kreeg, zal de persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen een vergoeding van € 4.007,01 krijgen.

Regelgeving

 • Wet van 14 juli 1994

  Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie