Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • Het vorige contract voor de hospitalisatieverzekeringen dat afgesloten werd met AG Insurance sloot af op 31 december 2023. Het nieuwe contract voor de periode 2024-2029 werd afgesloten met ETHIAS NV en begint op 1 januari 2024.

  Lees ook het nieuwsbericht over je gegevens nakijken

  Hospitalisatie

  De informatie op deze pagina gaat uitsluitend over de hospitalisatieverzekering sinds 2024. Deze hospitalisatieverzekering bestaat uit een basisformule en uitgebreide formule.

  Ambulant zorgplan en plan tandzorgen

  De info en de tarieven voor het ambulante zorgplan en plan voor tandzorgen vanaf 2024 vind je op de 'specifieke pagina' van deze aanvullende verzekeringen.

  Moet je nog kosten recupereren voor een dossier uit het vorige contract met AG Insurance?

  Dan kan je hiervoor en alle vragen nog terecht

 • Wie kan aansluiten?

  De personeelsleden (en hun gezin) van de  ’s, ’s en enkele instellingen van openbaar nut die ingetekend hebben, kunnen zich aansluiten bij een beroepsgebonden (collectieve) verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorg van Ethias. Bekijk de lijst met aangesloten organisaties (intekenaars) (XLSX, 24.89 KB)en zoek of jouw organisatie erbij zit. Je vindt er ook het contactmailadres van jouw organisatie voor alle vragen.

  Bekijk alle categorieën (hoofd- en nevenverzekerden) die kunnen aansluiten in de infobrochure van Ethias.

   

  Hoe aansluiten of afsluiten?

  • Al aangesloten (actieve of gepensioneerde) personeelsleden en hun gezinsleden

   • Als jij en je gezinsleden al aangesloten waren bij de vorige hospitalisatieverzekering van AG Insurance en de voorwaarden van de nieuwe hospitalisatieverzekering bij Ethias aanvaarden, moet je niets doen. Je verzekering wordt automatisch overgedragen naar Ethias. In dat geval accepteer je ook de nieuwe hospitalisatieverzekering. 
   • Wil je je bestaand contract wijzigen (van basisformule naar uitgebreide formule of omgekeerd)? Vul dan het aansluitingsformulier (zie lager) in.
   • Als je je hospitalisatieverzekering wil opzeggen, moet je dat doen voor 31 maart 2024. Stuur daarvoor een mailtje naar het contactmailadres van je organisatie (XLSX, 24.89 KB) én naar bosa@ethias.beAls je je verzekeringen van de ambulante plannen wil opzeggen moet je dat rechtstreeks naar bosa@ethias.be doen.
  • Personeelsleden en gezinsleden die nog niet aangesloten zijn

  Vul het aansluitingsformulier (zie hieronder) in en stuur het naar de sociale dienst of personeelsdienst van je organisatie.

  • Als jij of je gezinsleden aansluiten binnen drie maanden na indiensttreding, dan loopt je hospitalisatieverzekering vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het aanvraagformulier is ontvangen.
  • Sluit je later aan, dan loopt je hospitalisatieverzekering vanaf de 11de maand volgend op de maand waarin het aanvraagformulier is ontvangen.
 • Aansluitingsformulieren

  Voor wijzigingen aan bestaande contracten of nieuwe aansluiting als je organisatie intekende op het nieuwe contract)

 • Wat als ik via mobiliteit verander van werkgever (die ook aangesloten is aan dit contract)?

   

  Als je al aangesloten bent voor deze hospitalisatieverzekering maar je gaat via mobiliteit over naar een andere federale werkgever die eveneens aangesloten is aan dit contract, dan sta je dus al op de lijst van je organisatie van oorsprong en blijft je ASSURCARD behouden.

  Bij je vertrek zal de organisatie van oorsprong

  • de nieuwe organisatie op de hoogte brengen (via het mailadres van de organisatie (XLSX, 24.89 KB)) dat jij en eventuele familieleden begunstigde waren van de collectieve hospitalisatieverzekering met de vraag dit over te nemen
  • in dezelfde mail het algemene e-mailadres van Ethias (bosa@ethias.be) in cc zetten
  • na verzending van deze mail de begunstigden via EthiasConnect schrappen nadat de nieuwe organisatie bevestigd heeft dat het dossier werd overgenomen en geactiveerd.

  Bij aankomst zal de organisatie van aankomst:

  • de begunstigen toevoegen via EthiasConnect.
  • aan het personeelslid  vragen om een nieuw aansluitingsformulier op te maken als er een wijziging moet worden doorgegeven rond het aantal gezinsleden, de formule, …

    

  Individuele voortzetting na de hospitalisatieverzekering via je werkgever

   

  Jaarpremiebedragen 2024 (zonder tussenkomst werkgever)

    Basisformule Uitgebreide formule
  Actieve hoofdverzekerde ongeacht leeftijd 53,19 euro 297,24 euro
  Niet-actieve hoofdverzekerde en nevenverzekerde tot en met 66 jaar 53,19 euro 297,24 euro
  Niet-actieve hoofdverzekerde en nevenverzekerde van 67 tot en met 71 jaar 123,94 euro 706,21 euro
  Niet-actieve hoofdverzekerde en nevenverzekerde vanaf 72 jaar 177,13 euro 1.009,29 euro
  Kind dat kinderbijslag krijgt 14,36 euro 81,84 euro
  Kind tot en met 24 jaar dat geen kinderbijslag meer krijgt, maar nog op het adres van de hoofdverzekerde gedomicilieerd is 53,19 euro 297,24 euro

  Informeer in je eigen organisatie naar de eventuele tussenkomst.

    

  In de infobrochure ‘Hospitalisatie’ vind je vanaf pagina 5 de voorwaarden voor de basisformule en de uitgebreide formule. Je vindt er een uitgebreide opsomming over de voorwaarden bij ziekenhuisopname, pre-en posthospitalisatie, ‘ernstige ziekte’, thuisbevallingen, poliklinische bevalling en kosten na de bevalling en voor medische begeleide voortplanting.

  Basisformule en uitgebreide formule: korte algemene voorwaarden

  Basisformule

  • De basisformule dekt de terugbetaling van de medische kosten en de verblijfkosten voor een twee- of meerpersoonskamer voor zover deze verstrekt werden tijdens het verblijf in een erkend ziekenhuis of in een erkende palliatieve instelling.
  • De verblijfssupplementen in een éénpersoonskamer en de ereloonsupplementen die daarmee gepaard gaan, zijn niet gewaarborgd. Als opname in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is, mogen er wettelijk gezien geen supplementen worden gefactureerd.

  Als je enkel verzekerd bent in de basisformule, is het van groot belang dat je bij opname in een ziekenhuis uitdrukkelijk verklaart dat je niet verzekerd bent voor verblijf in een eenpersoonskamer en dat je in geen geval een document ondertekent waarbij je akkoord gaat met een verblijf in een éénpersoonskamer. Als je dit document wel ondertekent, dan zal je zelf moeten betalen voor de hoge meerkost voor het verblijf in de eenpersoonskamer en vooral voor de hoge ereloonsupplementen van de geneesheren-specialisten (die met het verblijf in een eenpersoonskamer samenhangen).   

  Uitgebreide formule

  • Met de uitgebreide formule wordt de opname in een eenpersoonskamer en ereloonsupplementen wel verzekerd.
  • In deze formule is er per verzekerde en per kalenderjaar een vrijstelling van € 250 als je een éénpersoonskamer kiest (behalve bij ernstige ziekte).

    

  Hou er rekening mee dat de terugbetaling begrensd is per prestatie tot het drievoud van het bedrag van de wettelijke tegemoetkomingdus 3 X RIZIV. Bekijk hiervoor de teruggave op de website van het RIZIV. Weet ook dat er behandelingen of consultaties bestaan zonder een erkenning van het RIZIV, deze kosten blijven ten laste van jezelf.

  De terugbetaling van een revalidatieverblijf hangt af van de volgende voorwaarden:

  • het verblijf moet medisch noodzakelijk zijn
  • het verblijf moet gebeuren in een door het RIZIV erkend ziekenhuis.

  Het is daarom aan te raden in dit geval voorafgaand een akkoord bij Ethias op te vragen. Bezorg daarvoor een medisch verslag met vermelding van de geargumenteerde reden van dit verblijf, de vermoedelijke duur en de plaats waar dit verblijf zal doorgaan.

  Nieuwigheden 2024

  De polis bevat de volgende nieuwigheden vanaf 1/1/2024 (dit is een korte samenvatting, enkel de polis geeft een volledige weergave van de waarborgen):

  • toevoeging van enkele ernstige ziektes: systemische sclerodermie, ziekte van Lyme, syndroom van Sjögren en sarcoïdose
  • vervoer tussen twee ziekenhuizen omwille van medische redenen
  • in het geval van een erkende ernstige ziekte worden de kosten van een pruik of een uitwendige borstprothese terugbetaald tot maximaal 1000 euro per voorschrift
  • in het geval van een erkende ernstige ziekte wordt het plafond voor de terugbetaling van vervoerskosten opgetrokken naar 300 euro per persoon per kalenderjaar
  • in het geval van een opname omwille van psychische aandoeningen wordt de maximale totale opnameduur verlengd tot 36 maanden
  • een ziekenhuisopname met het oog op een medisch begeleide voortplantingsbehandeling (MBV) waarvoor een wettelijke tussenkomst wordt verleend, is eveneens verzekerd
  • een extramurale cataractingreep is verzekerd tot 600 euro per oog.

    

  Lijst ernstige ziektes

  De ernstige ziektes zijn:

  Kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, systemische sclerodermie, ziekte van Parkinson, difterie, polio(myelitis), cerebro-spinale meningitis, pokken, brucellose, tyfus (buiktyfus, paratyfus, paratyfuskoorts), encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera,  ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvonk, diabetes, nieraandoeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer, malaria, ziekte van Pompe, ziekte van Creutzfeldt-Jacob, progressieve spierdystrofie, colitis ulcerosa, ziekte van Hashimoto, ziekte van Lyme, syndroom van Sjögren en sarcoïdose.

  Lees wat je moet doen als je een lopend dossier ernstige ziekte bij de vorige verzekering hebt (PDF, 146.37 KB).

   

  Praktisch

  1. Een ziekenhuisopname melden

  1.1. Bij voorkeur met ASSURCARD  (derdebetalersysteem -> je factuur wordt dan door Ethias rechtstreeks betaald aan het ziekenhuis)
  • Voor hospitalisaties in België geldt het derdebetalerssysteem 'ASSURCARD’.

  Het assurcardnummer is jouw essentiële toegang tot de verzekering en is voldoende om de aangifte online of via de kiosk te doen, dus ook zonder kaartje! Bij fouten op deze kaart kan de kaart behouden worden en is het niet nodig Ethias hiervoor te contacteren. Voor verkeerde toezendingen moet je deze kaart niet terugsturen maar mag je deze gewoon vernietigen. Het assurcardnummer is ook steeds raadpleegbaar via de Ethias klantenzone.

  Foto van de ASSURCARD van Ethias

  • Deze elektronische aangifte kan je doen van 60 dagen voor tot 15 dagen na de ziekenhuisopname. Vergeet ook niet het ziekenhuis je kaartnummer door te geven.
  Hoe?

  Na het beantwoorden van de vragen, krijg je een groen of rood licht (al dan niet goedkeuring tot het derdebetalerssysteem). Indien nodig zal een bijkomend medisch attest worden gevraagd.

  Bij een goedkeuring tot het derderbetalerssysteem (groen licht) zal het ziekenhuis de factuur automatisch naar Ethias sturen die de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt. Je krijgt een schriftelijke bevestiging van deze betaling.

  1.2. Of zonder ASSURCARD  (geen derdebetalersysteem-> je moet je factuur eerst zelf betalen. Daarna betaalt Ethias je terug.)
  • Als je geen gebruik wil maken van het ASSURCARD-syteem, dan kan je schriftelijk aangifte doen.
  • Laat ‘het aangifteformulier (PDF, 80.97 KB)’ invullen door je geneesheer en bezorg het terug aan Ethias.

   In dit geval is er geen derdebetalersregeling mogelijk.

  Bekijk punten 1 en 2 in dit schema (PDF, 180.96 KB) 

  2. Medische kosten versturen

  • Je stuurt je onkosten bij voorkeur via onze klantenzone door (eenvoudig, snel en beveiligd). 

   Maak je account aan op www.ethias.be/klantenzone
  • Je kan ook mailen naar schadebeheer@ethias.be met je dossiernummer in het onderwerp van je mail. Vergeet niet je bankrekeningnummer mee te delen in je mail.
  • Een zending per post kan ook nog als het niet anders kan. Stuur je volledige bewijsstukken van je uitgaven samen met je bankrekeningnummer en je dossiernummer naar:  

   Ethias dienst Gezondheidszorg

   BP 10037

   1070 Brussel.   Een zending met de post heeft uiteraard een langere verwerkingsduur dan een digitale zending.

  Bekijk punt 3 in dit schema (PDF, 180.96 KB) 

  3. Niet verzekerde kosten

  • Door het gebruik van het systeem ASSURCARD, verbind je je ertoe de niet verzekerde kosten op een ziekenhuisfactuur (franchise, niet-medische kosten, …) terug te betalen aan Ethias.
  • In eerste instantie zal Ethias deze kosten verrekenen met de door jou ingestuurde gewaarborgde kosten. Daarom wacht Ethias altijd de ontvangst van de ziekenhuisfactuur af alvorens tot een eerste betaling in het dossier over te gaan.
  • De betaling van het eventueel resterende saldo wordt pas op het einde van de waarborgperiode posthospitalisatie aan je gevraagd.

  Wat verandert er nu voor jou als je een lopende of geplande ziekenhuisopname hebt?

  Bij een overschakeling naar een andere hospitalisatieverzekering worden de gekende dossiers helaas niet mee overgedragen naar de nieuwe hospitalisatieverzekeraar. Medische documenten behoren tot de meest persoonlijke documenten van een verzekerde en kunnen dus door verzekeraars niet onderling uitgewisseld worden bij overdracht van een contract.

  Samenvatting

  Situatie

  Hospitalisatie

  Pre

  Post

  Opname die begint en eindigt voor of op 31/12/23

  AG

  AG

  Kosten tot en met 31/12/23: AG

  Vanaf 01/01/24: Ethias

  Opname die begint voor 01/01/24 en eindigt na 01/01/24

  T.e.m. 31/12/23: AG

  Vanaf 01/01/24: Ethias

  AG

  Ethias

  Opname die begint vanaf 01/01/24

  Ethias

  Ethias

  Ethias

  Wist je dat...

  • je als hoofdverzekerde (titularis) een account kan aanmaken in de klantenzone via de website www.ethias.be/klantenzone voor heel je gezin. Dat kan via je persoonsgegevens (ASSURCARDnummer + dossiernummer), met je identiteitskaart of met Itsme.
  • je dit ook kan doen via de Ethias-app
  • je je kosten kan uploaden, de waarborgen kan raadplegen, de afrekeningen samen met je stavingsstukken kan herbekijken in de klantenzone zodra je je Assurcardnummer hebt
  • je ons de bewijsstukken van je geneeskundige verzorging die je in de Helena-app ontvangt, van daaruit rechtstreeks aan Ethias kan bezorgen
  • als je een probleem of andere vragen hebt, je Ethias telefonisch kan bereiken op het nummer 011/28.27.60 (op werkdagen van 8u-17u).

   

  Meer info

 • Contact

  1. Je kan je dossier opvolgen, kosten uploaden en je waarborgen bekijken in je klantenzone zodra je je Assurcardnummer hebt.
  2. Voor aansluiting/facturatie, wijziging of afsluiten:
  3. Voor een hospitalisatie of voor vragen die je niet terugvindt in de klantenzone over een lopend dossier (hospitalisatie, ernstige ziekte, …)
   • kan je mailen naar schadebeheer@ethias.be (vermeld steeds je dossiernummer of het ASSURCARDnummer in het onderwerp van je mail)
   • of telefoneren naar (tussen 8u-17u):
    • voor Nederlandstaligen en Engelstaligen: 011 28 27 60
    • voor Franstaligen en Duitstaligen: 04 220 33 01