Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Gepensioneerden
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • In de kijker

  Nieuw collectief contract Ethias

  Het huidige contract voor de hospitalisatieverzekeringen dat afgesloten werd met AG Insurance sluit af op 31 december 2023. Het nieuwe contract voor de periode 2024-2029 werd afgesloten met ETHIAS NV en begint op 1 januari 2024.

  Alles over het nieuwe contract met Ethias vanaf 2024 lees je op de nieuwe pagina.
  • Bijkomende informatie Covid-19

   Extra informatie: COVID19

   Tijdelijke werkloosheid valt normaal gezien onder ‘non-activiteit’. AG Insurance echter besliste dat tijdens deze uitzonderlijke periode van maatregelen dit niet moet gemeld worden. Als verzekerde blijf je aangesloten en de in het contract voorziene dekkingen blijven gewoon doorlopen. De premiebetalingen worden verdergezet zoals voorzien.

   Meer info op de site van AG Insurance

  • Inschrijving

   Wie kan aansluiten ?

   Hoofdverzekerden en nevenverzekerden

   De personeelsleden (en hun gezin) van de FOD’s, POD’s en enkele instellingen van openbaar nut die ingetekend hebben (XLS, 135.5 KB), kunnen zich aansluiten bij een collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorg van AG Insurance.

   Hoofdverzekerden
   • de actieve statutaire en contractuele personeelsleden (incl. stagiairs) die zich aansluiten op de verzekeringspolis vóór de leeftijd van 67 jaar
   • gedetacheerde personeelsleden naar één van de aangesloten intekenaars
   • de statutaire (incl. stagiairs), contractuele en gedetacheerde personeelsleden waarvan sprake hoger (in punt 1 en 2) die in het buitenland werken en verblijven
   • de gepensioneerde personeelsleden van de intekenaars op het vorige contract voor collectieve verzekering van de federale overheid dat de periode 2012-2017 bestreek
   • de gepensioneerde personeelsleden van de nieuwe organisaties die intekenden op het contract voor collectieve verzekering 2012-2017 en die voordien aangesloten waren bij een collectieve verzekering van hun werkgever.

   Een arbeidsovereenkomst als jobstudent opent geen recht tot aansluiting op dit contract.

   Nevenverzekerden
   • de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde van de hoofdverzekerden, die bij de verzekering aangesloten zijn vóór de leeftijd van 67 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken)
   • de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars, voor zover zij reeds bij het contract waren aangesloten vóór de leeftijd van 67 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken)
   • de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars die van bij het begin tot het raamcontract toetreden, ongeacht hun leeftijd, voor zover ze genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op initiatief van een van de aangesloten intekenaars. De intekenaars van dit bestek kunnen van deze clausule genieten voor zover zij ten laatste aangesloten waren op 31 december 2018.
   • de ongehuwde kinderen van bovenvermelde personen, waarop de wetgeving inzake kinderbijslag van toepassing is of die, als ze geen kinderbijslag meer krijgen, fiscaal ten laste blijven van deze personen of bij de titularis hun domicilie hebben;

    de kleinkinderen die ten laste zijn van de bovenvermelde personen of die, als ze niet meer ten laste zijn, nog steeds bij de titularis (de persoon die recht geeft op hun aansluiting) hun domicilie hebben;

    de kinderen die onder de wettige voogdij van de bovenvermelde personen zijn geplaatst
   • de kinderen van gescheiden of van tafel en bed gescheiden ouders die ten laste zijn op voorwaarde dat de hoofdverzekerde verplicht is alimentatiegeld te betalen of in geval van co-ouderschap
   • bij overlijden van de verzekerde die recht geeft op de aansluiting, blijven de nevenverzekerden (zoals echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner en de kinderen en kleinkinderen ten laste) verzekerd van de garanties in het contract zolang de langstlevende nevenverzekerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner niet hertrouwt of een daarmee gelijkgestelde verbintenis aangaat.

   Hoe kan je aansluiten?

   De aansluiting is facultatief.

   Reeds aangesloten (actieve of gepensioneerde) personeelsleden en hun gezinsleden

   Als jij en je gezinsleden al aangesloten zijn bij de hospitalisatieverzekering van AG Insurance en in dezelfde situatie verzekerd willen blijven zoals deze gekend is bij AG Insurance, moet je niets doen.

   Voor personeelsleden en hun gezinsleden die nog niet aangesloten zijn

   Vul het formulier voor de aansluitingsaanvraag in (onder 'Formulieren') en stuur het naar de sociale dienst of personeelsdienst van je organisatie.

   Als jij of je gezinsleden aansluiten binnen drie maanden na het ontstaan van het recht op aansluiting (indiensttreding, , officieel samenwonen, geboorte) zijn geen wachttijden of medische formaliteiten van toepassing en zijn bestaande aandoeningen eveneens gedekt.

    

  • Premiebedragen 2023 (zonder tussenkomst werkgever)

    

    

   Categorie

   Basisformule

   (2 of meer bedden)

   Uitgebreide formule

   (1 bed)

   Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd

   € 56,21

   € 210,08

   Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot en met 24 jaar)

   € 19,67

   € 73,52

   Niet-actieve hoofdverzekerden tot en met 66 jaar *

   € 56,21

   € 210,08

   Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 67 tot en met 71 jaar **

   € 224,83

   € 735,28

   Niet-actieve hoofdverzekerden vanaf 72 jaar

   € 337,24

   € 997,86

 • Waarborgen en plafonds gedekte kosten

  Basisformule en uitgebreide formule

  Basisformule

  • De basisformule dekt de terugbetaling van de medische kosten en de verblijfkosten voor een twee- of meerpersoonskamer.   De verblijfssupplementen in een éénpersoonskamer en de ereloonsupplementen die daarmee gepaard gaan, zijn niet gedekt, tenzij de verzorging in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is.   Als je enkel verzekerd bent in de basisformule, is het van groot belang dat je bij opname in een ziekenhuis uitdrukkelijk verklaart dat je niet verzekerd bent voor verblijf in een eenpersoonskamer en dat je in geen geval een document ondertekent waarbij je akkoord gaat met een verblijf in een éénpersoonskamer. Als je dit document wel ondertekent, dan zal je zelf moeten betalen voor de hoge meerkost voor het verblijf in de eenpersoonskamer en vooral voor de hoge ereloonsupplementen van de geneesheren-specialisten (die met het verblijf in een eenpersoonskamer samenhangen).

  Uitgebreide formule

  • Met de uitgebreide formule wordt de opname in een éénpersoonskamer en ereloonsupplementen wel verzekerd.

   In deze formule is er per verzekerde en per kalenderjaar een vrijstelling van € 250 als je een éénpersoonskamer kiest (behalve bij ernstige ziekte).

  Hou er rekening mee dat de terugbetaling meestal begrensd is per prestatie tot het drievoud van het bedrag van de wettelijke tegemoetkoming, dus 3 X RIZIV. Consulteer hiervoor de teruggave op de website van het RIZIV, want er is bv. geen wettelijke terugbetaling voor extractie van tanden tussen de leeftijd van 18 en 53 jaar.

 • Nieuwigheden (sedert 2019)

  De polis bevat de volgende nieuwigheden:

  • de leeftijdsgrens voor de actieven werd opgetrokken naar 67
  • de kinderen van gescheiden of van tafel en bed gescheiden ouders die ten laste zijn kunnen ook aangesloten worden
  • de postperiode werd uitgebreid naar 6 maanden (180 dagen)
  • toevoeging van een extra ernstige ziekte: ziekte van Hachimoto
  • plastische herstelheelkunde ingevolge een ziekte of een gewaarborgd ongeval wordt ten laste genomen
  • niet-vergoedbare kosten van viscerosynthese- en endoprothesemateriaal worden terugbetaald
  • tussenkomst voor kraamhulp gedurende 12 dagen na de bevalling tot een maximaal bedrag van € 820
  • voor de kosten waarvoor er geen wettelijke tegemoetkoming wordt verleend, is de waarborg geldig tot een bedrag van € 3.000 per verzekerde en per kalenderjaar
  • tussenkomst van de verblijfskosten van een ouder in de kamer van een kind is gewaarborgd tot € 50 euro per nacht
  • tussenkomst van 50% van de kosten tot € 1.250 per persoon en per kalenderjaar voor homeopathische behandelingen, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie
  • de kosten van hospitalisatie van de donor in geval van transplantatie ten gunste van een gehospitaliseerde verzekerde zijn gedekt
  • er is geen vrijstelling te betalen in de uitgebreide formule als je een éénpersoonskamer kiest maar opgenomen wordt voor een ernstige ziekte. Je vindt de lijst van ernstige ziekten hieronder. Bij 'Formulieren' vind je een attest om te laten invullen door de arts en op te sturen. Meer informatie vind je in het bestek (PDF, 505.58 KB).
 • Lijst ernstige ziekten

  Kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe laterale sclerose, ziekte van Parkinson, difterie, kinderverlamming, cerebrospinale meningitis, pokken, brucellose, vlektyfus, paratyfus, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvonk, suikerziekte, nieraandoeningen die dialyse vereisen, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer, malaria, ziekte van Pompe, ziekte van Creutzfeldt- Jacob, progressieve spierdystrofie, Colitis Ulcerosa en ziekte van Hachimoto.

 • Praktisch

  Meld een ziekenhuisopname

  Voor hospitalisaties in België geldt het derdebetalersysteem 'medi-assistance'. Meld je hospitalisatie bij voorkeur vooraf.

  Breng AG Insurance op de hoogte

  • Via de website van AG Insurance kan je heel eenvoudig online aangifte doen zodat de derdebetalersregeling Medi-Assistance geactiveerd kan worden. Indien nodig kan je de aangifte ook telefonisch doen via het telefoonnummer vermeld op je kaartje.
  • Je kan ook via de AG Health-app aangifte doen. Je vindt die op Google Play of de Apple App Store.

  AG Insurance informeert je

  Na de aangifte ontvang je snel een antwoord van AG Insurance: het dossier wordt onmiddellijk aanvaard of er wordt bijkomende informatie gevraagd om het dossier te vervolledigen.

  Na aanvaarding van de ziekenhuisopname stuurt AG Insurance zowel naar jou en het ziekenhuis een bevestiging van de waarborgen, de aanvaarding en de derdebetalersregeling. Op dit document vind je ook alle informatie terug over je dossier en hoe andere kosten gelinkt aan deze ziekenhuisopname kunnen doorgestuurd worden.

  Je wordt opgenomen

  Op de dag zelf ga je naar het ziekenhuis en is alle administratie in orde, je moet zelfs geen kaartje meer voorleggen. Het ziekenhuis werd al op de hoogte gebracht dat AG Insurance de factuur ten laste zal nemen. Het ziekenhuis kan in geen enkel geval nog een voorschot vragen.

  Na de opname wordt de factuur automatisch betaald

  Na de opname zal het ziekenhuis de factuur vervolgens automatisch naar AG Insurance sturen die de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt. Je krijgt tot slot een schriftelijke bevestiging van deze betaling.

  Andere medische kosten

  Je stuurt je onkosten bij voorkeur online of via de app AG Health door.

  Je kan eventueel je aanvragen voor de terugbetaling van andere medische kosten per post onder gesloten en voldoende gefrankeerde omslag sturen naar:

  AG Insurance

  Beroepsgebonden verzekering hospitalisatie- gezondheidszorgen federale openbare diensten

  Emile Jacqmainlaan 53

  1000 Brussel

  AG Insurance stelt een callcenter ter beschikking waarop verzekerden en potentiële verzekerden permanent (tijdens de kantooruren) en in hun eigen taal (Nederlands, Frans, Duits) terechtkunnen voor allerhande informatie m.b.t. contractvoorwaarden, aansluitingsmogelijkheden, overdraagbaarheid van contracten en polissen, betalingen van facturen en schadegevallen.

  Je persoonlijke gegevens wijzigen

  Je kan op verschillende manieren je persoonlijke gegevens wijzigen. Zorg ervoor dat je ook je sociale dienst op de hoogte brengt.

  1. Op je individuele vervaldagbericht staat een link naar de website My Global Benefits. Op deze website kan je inloggen met de persoonlijke activatiecode die vermeld wordt op je vervaldagbericht. 

  Je kan op deze site een algemene vraag stellen en een wijziging doorgeven: 

  • van je adres
  • van je gezinssituatie (toevoegen, schrappen van verzekerden)
  • van je betalingen (jaarlijks of trimestrieel)
  • van je formule (basisformule of uitgebreide formule).

  Je krijgt per e-mail automatisch een bevestiging op maat van de doorgegeven wijziging.

  2. Via het wijzigingsdocument bij Formulieren 

  3. Telefonisch. Je vindt de contactgegevens onder 'Contact'.

  4. Via de app AG Health

  Voor sommige onderwerpen (bv. wijziging van de formule) betreft het een aanvraag tot wijziging. De beheerder vergelijkt de vraag met de mogelijkheden volgens het lastenboek. 

  Bij vertrek uit de dienst of stopzetting van het contract

  Einde contract of ontslag

  Bij uitdiensttreding (bv. wegens einde contract of ontslag) worden de waarborgen en de premiebedragen door de werkgever stopgezet op 31 december van het lopende jaar.

  Als je op dat ogenblik al minimum twee jaar een hospitalisatieverzekering hebt, kan je vrijwillig en op eigen kosten de verzekering bij AG Insurance verderzetten zonder medische formaliteiten en zonder wachttijden. Je moet daarvoor binnen drie maanden na de uitdiensttreding contact opnemen met AG Insurance.

  Opgelet: de premie bij individuele verderzetting is niet dezelfde als de premie (basispremie of aanvullende premie) zoals vermeld in de polis van de collectieve hospitalisatieverzekering.

   Aanvraag tot individuele verderzetting van de collectieve ziekteverzekering (bij ‘Formulieren’).

  Pensionering

  Bij pensionering kan je, zowel voor jezelf als voor je reeds aangesloten gezinsleden, de verzekering verderzetten. Je moet hiervoor wel binnen drie maanden na je pensionering het formulier Wijzigingsdocument invullen (onder 'Formulieren') en het bezorgen aan de sociale dienst of personeelsdienst van je organisatie.

  Om de continuïteit van de dekking te garanderen, zal de verzekeraar een betalingsbericht sturen.

  Overlijden van de hoofdverzekerde of gepensioneerde nevenverzekerde

  Bij het overlijden van de hoofdverzekerde of gepensioneerde nevenverzekerde kan de dekking verdergezet worden voor de reeds aangesloten gezinsleden.

  Hiervoor moet de weduwe, weduwnaar of samenwonende binnen drie maanden volgend op de eerstvolgende vervaldag van de polis (1 januari van ieder jaar) het Wijzigingsdocument (bij 'Formulieren') bezorgen aan de sociale dienst of personeelsdienst van je organisatie.

  Als de aanvraag op tijd gebeurt, kan de verzekeraar de aanvraag tot verderzetting niet weigeren. Om de continuïteit van de dekking te garanderen, zal de verzekeraar een betalingsbericht sturen.

 • Meer info

  Het contract voor de hospitalisatieverzekering tussen AG Insurance en de federale overheid loopt tot 31 december 2023.

  Meer info vind je:

 • Contact

  Call center AG Insurance

  Voor correspondentie gebruik je bij voorkeur de website of de app AG Health , of je stuurt die naar:

  AG Insurance

  Beroepsgebonden verzekering hospitalisatie- gezondheidszorgen federale openbare diensten

  Emile Jacqmainlaan 53

  1000 Bussel

 • Formulieren

  Alle info i.v.m. de melding van een schade (ambulante kosten, medische kosten, …), vind je stap voor stap uitgelegd op de site van My Global Benefits. Als je moeite hebt bij het invullen van één van deze documenten, of voor alle andere informatie, wend je je best tot de sociale dienst of de personeelsdienst van je organisatie.