Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arbeidsveiligheid

Erop toezien dat het werk in alle veiligheid wordt uitgevoerd, zonder schade voor de gezondheid, is één van de grootste verplichtingen van elke werkgever ten aanzien van zijn werknemers.

Het gaat dan ondermeer om de preventie van arbeidsongevallen, EHBO en brandveiligheid.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Over welke materies gaat het?

Veiligheid op het werk is op die manier één van de zes domeinen van het welzijn op het werk. Arbeidsveiligheid gaat onder andere over:

 • Noodplanning
 • Evacuatie van de gebouwen
 • Brandbestrijding
 • Preventie van arbeidsongevallen
 • Beheer van het elektriciteitsrisico
 • Beheer van de asbestproblematiek
 • Veiligheid van de machines tijdens hun aankoop en hun gebruik
 • Uitrusting en werkinstrumenten die ter beschikking worden gesteld
 • Beheer van de werkzaamheden van derde ondernemingen
 • Controle van de liften en de hijsinstallaties
 • Gestockeerde en/of behandelde producten
 • Individuele en collectieve beschermingsuitrusting

Arbeidsongevallen

Zie aparte pagina

Preventie

Om arbeidsongevallen te voorkomen, zijn veiligheid en gezondheid op het werk streng gereglementeerd. De preventie van arbeidsongevallen speelt dan ook een belangrijke rol in het welzijnsbeleid van de federale overheid. Met behulp van een risicoanalyse worden eventuele risico’s voor de personeelsleden opgespoord, waarna de organisatie de gepaste preventiemaatregelen kan nemen. Verder inspecteert de preventieadviseur de gebouwen en houdt hij de data van de technische controles, bijvoorbeeld van de liften, nauwkeurig bij. 

Ook jij werkt mee aan de arbeidsveiligheid op je werk: risico’s op de juiste manier benaderen, veiligheidsinstructies toepassen, … Je werkgever is dan ook verplicht om je te informeren over de risico’s op je werkplek en om je op te leiden zodat je de veiligheidsinstructies juist kan interpreteren. Als je trouwens iets gevaarlijks ziet op de werkvloer, dan ben je verplicht om dit te melden aan je werkgever!

De preventieadviseur - Veiligheid

Er wordt een preventieadviseur aangesteld in elke organisatie van meer dan 20 werknemers. Zijn of haar opdracht bestaat erin om de werkgever in het kader van de behandeling van deze verschillende aspecten te ondersteunen en raad te geven.

Afhankelijk van de risico’s en de omvang van de organisatie, zijn er 3 afzonderlijke opleidingsniveaus voor preventieadviseurs mogelijk: de basisopleiding ( III) en de wettelijk verplichte opleiding preventieadviseur niveau II (tussenniveau) en niveau I (universitair niveau).  

Sommige opdrachten, zoals de analyse van ernstige arbeidsongevallen, kunnen in elk geval enkel door een preventieadviseur van niveau I worden uitgevoerd. 

De preventieadviseur wordt dus steeds in zijn opdracht, afhankelijk van de behoeften, door een multidisciplinair team ondersteund, afkomstig uit:

 • de eigen organisatie (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - IDPBW)
 • een externe preventiedienst (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - EDPBW)
 • de federale gemeenschappelijke preventiedienst, via de centrale cel Empreva (enkel voor aangesloten federale organisaties)

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

Je werkgever moet voor correcte en efficiënte eerstehulpverlening zorgen bij een arbeidsongeval op de werkvloer of wanneer iemand zich onwel voelt.  Enkele praktische verplichtingen:

 • er moet een behoorlijk EHBO-lokaal beschikbaar zijn
 • afhankelijk van het aantal personeelsleden moet er een hulpapotheek of één of meer hulpdozen zijn op de werkvloer
 • er moet een eerstehulpverlener opgeleid worden

Uiteraard is hij ook verplicht om je te informeren waar het lokaal en de dozen zich bevinden, en over wie er is aangesteld om de eerste hulp te verlenen. 

Indien deze informatie niet beschikbaar is, meld dit dan aan je preventieadviseur!

Meer over EHBO op het werk (FOD Werkgelegenheid)

Brandveiligheid

Je werkgever is verplicht om maatregelen te nemen die nodig zijn om brand te voorkomen, en maatregelen te voorzien die genomen moeten worden bij brand (nooduitgangen, vluchtweg, brandbestrijdingsmiddelen…). 

Bovendien is hij verplicht om je te informeren waar de  bestrijdingsmiddelen zich bevinden. Elk jaar moet er minstens één evacuatieoefening gehouden worden. 

Zorg dat je de verschillende nooduitgangen en verzamelplaats(en) kent!

Meer over brandveiligheid op het werk (FOD Werkgelegenheid)