Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Organisaties rond welzijn

In België is elke werkgever verplicht om een welzijnsbeleid te voeren.

Daarbij spelen meerdere diensten een grote rol, zoals de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of Medex, het Medisch Expertisecentrum.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Alle werkgevers zijn verplicht om een welzijnsbeleid en een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te hebben. Deze dienst adviseert zowel werkgevers als werknemers over de toepassing van de regelgeving met betrekking tot welzijn op het werk.

Deze interne dienst wordt opgericht op het hoogste van de organisatie, omdat daar de strategische beslissingen over welzijn worden genomen. Een preventieadviseur leidt de afdeling. Dit zorgt voor een directe samenwerking tussen de interne dienst en het management. De preventieadviseur voert de taken echter volledig onafhankelijk van de werkgever of de werknemer uit. 

Opdrachten

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk biedt ondersteuning bij de ontwikkeling, planning, uitvoering en evaluatie van het welzijnsbeleid:

 • risico’s analyseren
 • ongevallen en incidenten bestuderen
 • oorzaken van beroepsziekten analyseren
 • werkgerelateerde psychosicale factoren bestuderen
 • advies geven over de organisatie van de werkplek
 • advies geven over hygiëne op de werkplek en sociale voorzieningen
 • voorstellen doen rond opvang, voorlichting en opleiding van werknemers
 • meewerken aan de coördinatie, samenwerking en info over werken met derden
 • beschikbaar zijn voor de werkgever, het lijnmanagement en de werknemers voor eventuele vragen
 • interne noodprocedures opstellen
 • meewerken aan de organisatie van eerste hulp
 • alle andere taken uitvoeren die de wet en de uitvoeringsbesluiten voorschrijven
 • de verhouding tussen mens en werk bestuderen
 • de gezondheid van werknemers bewaken: de risico's van werkplekken beoordelen, verplichte medische onderzoeken uitvoeren, de gezondheid controleren, geschikte werkmethoden en werkplekken voorstellen, beroepsziekten opsporen, enz.

Als de interne dienst niet alle taken kan uitvoeren, moet de werkgever een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om preventie en bescherming op het werk gezamenlijk te organiseren. Alle federale overheidsdiensten ( ) en een meerderheid van de andere federale organisaties hebben er dan ook voor gekozen om binnen de federale administratie een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten.

Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (Empreva)

Interne gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid, GDPBW, ondersteunt de aangesloten federale organisaties bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hun beleid rond welzijn op het werk en voert de taken uit van de hierboven beschreven diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De GDPBW bestaat uit een aantal entiteiten en een centrale cel, Empreva. De entiteiten zijn de eigen interne diensten voor preventie en bescherming van de aangesloten instellingen. Empreva bestaat uit een medisch departement, een departement risicobeheer, een departement psychociale aspecten en twee ondersteunende diensten.

Advies en ondersteuning

Empreva geeft aan de interne preventiediensten van de aangesloten federale diensten advies en ondersteuning over:

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Als de interne dienst niet al zijn opdrachten zelf kan uitvoeren, moet de werkgever een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De externe dienst kan de interne dienst echter nooit volledig vervangen.

Medex

Als je afwezig bent wegens ziekte, door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van of naar het werk of een beroepsziekte, is het mogelijk dat je controle krijgt van een controlearts, aangeduid door Medex, het bestuur van de medische expertise (Volksgezondheid). Die controle kan gebeuren op initiatief van Medex of op vraag van je werkgever.

Meer over Medex

Previus.be

Previus.be is het netwerk van preventieadviseurs en vertrouwenspersonen bij de federale overheid.

Meer over Previus.be

COP Re-integratie van werknemers na een afwezigheid van lange duur

De Community of Practice (CoP) gaat na wat de beste manier is om bij federale organisaties de wetgeving toe te passen voor de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn.

Meer over de COP Re-integratie