Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Kom je in aanraking met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, dan kan je bij verschillende personen en instanties terecht.

Er bestaan ook specifieke procedures om de werkgever te vragen beschermende en preventieve maatregelen te nemen om een einde te maken aan de incidenten en te voorkomen dat ze zich herhalen. De dader van deze daden kan een collega, een meerdere of een ondergeschikte zijn, of het kan ook gaan om een derde bijvoorbeeld een klant aan het loket of een leverancier.

Inhoudstafel

 • Geweld op het werk

  Geweld op het werk gaat om elke feitelijke situatie waarin je als werknemer fysiek of psychisch bedreigd of aangevallen wordt bij het uitvoeren van je werk.

  Geweld op het werk komt vooral tot uiting in bepaalde handelingen, zoals bedreigingen en fysieke agressie (iemand duwen, iets gooien, slaan) of agressie in verbale vorm (beledigingen, kritiek, kwaadsprekerij, plagerijen, ...).

  Pesterijen

  Pesterijen op het werk worden gedefinieerd als een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd. Ze hebben tot gevolg (met of zonder opzet van de dader) dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de integriteit van een persoon wordt aangetast tijdens de uitvoering van het werk, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

  Ongewenst seksueel gedrag

  Ongewenst seksueel gedrag op het werk slaat op elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie (gewild of ongewild door de dader) dat als doel of gevolg heeft dat je waardigheid wordt aangetast of dat er een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

  Ongewenst seksueel gedrag op het werk kan verbaal, niet-verbaal en lichamelijk zijn. Voorbeelden zijn het geven van dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, het tonen van pornografisch materiaal (foto's, teksten, video's, …), het lonken en werpen van wellustige blikken, het doen van compromitterende voorstellen, aanrakingen of verkrachting.

  Discriminatie

  Grensoverschrijdend gedrag op het werk kan verband houden met een discriminatiegrond: leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, eigendom, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, politieke overtuiging, vakbondsovertuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, vermeend ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische herkomst, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele kenmerken, zwangerschap, bevalling, borstvoeding, moederschap, adoptie, medisch begeleide voortplanting, geslachtsverandering, vaderschap en co-ouderschap, enz. 

  Ook in deze gevallen kan je een beroep doen op vertrouwenspersonen en preventieadviseurs om de psychosociale aspecten te behandelen.

   

  Melden en hulp vragen

  Als je te maken hebt met geweld op het werk en je wil dit melden of je hebt hulp nodig, dan kan je je natuurlijk wenden tot je leidinggevende of je collega’s. 

  Je kan ook terecht bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten. Hun contactgegevens vind je in het arbeidsreglement of op het intranet van je organisatie.

  Er bestaan ook specifieke informele en formele procedures: je kan de werkgever vragen beschermende en preventieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat het incident zich herhaalt. Een procedure voor de bevoegde rechtbank is ook mogelijk.   

  Meer info

Regelgeving

Wet van 4 augustus 1996

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Gecoördineerde versie (Justel)