Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Adoptieverlof in het algemeen

  Als je een kind adopteert heb je recht op adoptieverlof. De voorwaarden zijn verschillend naargelang je contractueel of statutair, stagiair of mandaathouder bent.

  Contractuelen

  Als je als contractueel personeelslid een minderjarig kind adopteert heb je recht op een adoptieverlof.

  Je kan kiezen tussen adoptieverlof (type privésector) en adoptieverlof (type openbare sector), maar de cumulatie van deze twee soorten verlof is niet toegestaan.

  Adoptieverlof type privésector

  Duur en voorwaarden

  Maximum 6 weken, ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. De duur van het adoptieverlof wordt met 2 weken per adoptieouder verlengd in geval van gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen.

  Daarnaast wordt dit verlof voor de periode 2019-2027 voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen als volgt verlengd:

  • met 2 weken vanaf 1 januari 2021
  • met 3 weken vanaf 1 januari 2023
  • met 4 weken vanaf 1 januari 2025
  • met 5 weken vanaf 1 januari 2027.

  Als er 2 adoptieouders zijn worden de bijkomende weken onder elkaar verdeeld.

  Je kan dit verlof niet opsplitsen en je moet het opnemen binnen twee maanden na de inschrijving van het kind in de bevolkingsregisters. Behalve voor de internationale adoptie: in dat geval kunnen de ouders 4 weken adoptieverlof nemen voor de komst van het kind in België.

  Mandaathouders, stagiairs en statutairen

  Adoptieverlof type openbare sector

  Dit verlof is voor statutairen, stagiairs en mandaathouders. Contractuelen kunnen voor dit systeem kiezen of voor het systeem van de privésector.

  Je hebt recht op dit verlof als je een kind adopteert.

  Je hebt geen recht op adoptieverlof als je het kind van je adopteert (stiefouderadoptie).

  Voorwaarden

  Het kind dat je adopteert moet jonger zijn dan 18 jaar. De maximumduur van het verlof wordt verdubbeld als het opgenomen kind een kind met een handicap is. Als je meerdere kinderen adopteert, krijg je nog eens twee weken verlof erbij (voor elk van de ouders).

  Duur

  Maximum 6 weken per adoptieouder (8 weken bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen). 

  Per adoptieouder

   Maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige adoptie meerdere kinderen)

   bijkomende weken te verdelen

  tussen de adoptieouders

   maximum

  indien eenoudergezin

   maximum (per gezin)

   indien 2 adoptieouders (*)

    vanaf 1.01.2023

   3 weken

   6+3=9 weken 

   6+6+3=15 weken 

    vanaf 1.01.2025

   4 weken

   6+4=10 weken 

   6+6+4=16 weken 

    vanaf 1.01.2027

   5 weken

   6+5=11 weken 

   6+6+5=17 weken 

  (*) Als een adoptiegezin bestaat uit twee adoptieouders dan verdelen ze onderling de bijkomende weken, ongeacht het statuut van beide adoptieouders (zelfstandige, werknemer of ambtenaar). Het personeelslid bezorgt zijn werkgevende overheid deze verdeling via een verklaring op eer.

  Praktisch

  Je kan dit verlof in weken opsplitsen. Je moet het ten laatste opnemen binnen de 7 maanden na de opname van het kind in je gezin. Bij een interlandelijke adoptie kan je tot 4 weken van dit verlof opnemen vóór het kind effectief in je gezin opgenomen wordt.

  Een maand voor het begin van je verlof deel je via de beschikbare tools aan je personeelsdienst of stafdienst P&O mee vanaf wanneer je met verlof gaat en voor hoe lang.

  Als je al vooraf verlof neemt, moet je een attest van de bevoegde centrale dienst van de gemeenschap voorleggen, dat de toewijzing van het kind aan jou bevestigt. Om het resterende verlof op te nemen leg je een attest voor dat de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister bevestigt.

  Als je als ‘meemoeder’ een kind adopteert waarvoor je eerder al omstandigheidsverlof of geboorteverlof opnam, wordt dit verlof in mindering gebracht van het adoptieverlof.

  De maximumduur van het adoptieverlof wordt verminderd met het aantal weken opvangverlof dat je al gekregen hebt voor hetzelfde kind.

   

 • Gevolgen

  Gevolgen voor het adoptieverlof type privésector

  • Recht op wedde: neen
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
  • Het adoptieverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

  Gevolgen voor het adoptieverlof type openbare sector

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
  • Het adoptieverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

  Statutairen, stagiairs, mandaathouders

  • Recht op wedde: dienstactiviteit
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
  • Vermindering ziekteverlof: neen
  • Het adoptieverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

Regelgeving

 • Wet van 3 juli 1978

  Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie