Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Voorwaarden en duur

  Als statutair of stagiair krijg je voor de bevalling van je echtgenote een omstandigheidsverlof van:

  • 20 werkdagen 

  Voor de vaststelling van het aantal verlofdagen wordt gekeken naar de bevallingsdatum: als de echtgenote van een personeelslid bevalt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, dan heeft het personeelslid recht op 15 verlofdagen.

  Contractuelen kunnen kiezen tussen het omstandigheidsverlof (openbare sector) en het geboorteverlof (privésector). De regeling van de privésector geeft recht op een geboorteverlof van 20 dagen: drie dagen vallen ten laste van de staat, de resterende dagen worden betaald door het ziekenfonds (aan 82% van het begrensd loon). Je kan dat verlof splitsen in dagen, maar je moet het wel opnemen binnen de 4 maanden na de geboorte. Er moet een band (vb. door erkenning) zijn tussen baby en de vader, onder hetzelfde dak wonen is geen vereiste. Ook contractuele 'meemoeders' hebben recht op geboorteverlof. Dit op 2 voorwaarden:

  • er mag maar een wettelijke afstammingsband bestaan ten aanzien van één persoon, d.i. de moeder. Is er ook sprake van een wettelijke afstammingsband met de vader,  dan komt dit verlof enkel toe aan de wettelijke vader.
  • er moet een bewijs van partnerschap zijn van de meemoeder met de moeder. (huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoning of door een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de inschrijving op hetzelfde adres blijkt gedurende minstens drie onafgebroken jaren voorafgaand aan de geboorte.)

  Als de 'meemoeder' het betrokken kind later adopteert, wordt het geboorteverlof in mindering gebracht van het adoptieverlof. (adoptieverlof geregeld door artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

  Het omstandigheidsverlof wordt niet verdubbeld bij de geboorte (of de plechtige communie) van een tweeling aangezien het verlof niet wordt toegestaan op basis van het aantal kinderen, maar wel op basis van de gebeurtenis of de omstandigheid, de geboorte (of de plechtige communie).

   

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: alle omstandigheidsverloven zijn volledig bezoldigd, met uitzondering van het geboorteverlof waarvan enkel de drie eerste dagen volledig door de werkgever betaald worden, de resterende dagen worden betaald door het ziekenfonds (aan 82% van het begrensd loon).
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand : dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie