Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Halftijds werken vanaf 50 of 55

Enkel statutaire ambtenaren kunnen vanaf 50 of 55 instappen in het stelsel van halftijds werken. In dit stelsel verricht je in de loop van de maand de helft van de prestaties van een voltijdse tewerkstelling. Je krijgt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 50% van je voltijdse wedde aangevuld met een premie.

Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

 • Voorwaarden

  Dit verlof is van toepassing op federale statutaire personeelsleden

  • die na 1 januari 2012 halftijds zijn beginnen werken vanaf 55 of 50
  • of waarvoor het systeem van de halftijdse vervroegde uittreding ondertussen afgelopen is.

  Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je personeelsdienst. Hier gelden andere bepalingen.

  Contractuele personeelsleden kunnen halftijds werken via de deeltijdse loopbaanonderbreking.

   

  Je hebt geen recht op dit verlof

  • als je A1 of hoger bent en de leiding hebt van een buitendienst en als je A4 of A5 bent. Enkel wanneer de goede werking van je dienst niet in het gedrang komt, kan je toch werken volgens het systeem van halftijds werken vanaf 55 of 50.
  • als je mandaathouder bent.

   

  Prestaties

  In dit stelsel van halftijds werken, verricht je in de loop van de maand de helft van de prestaties van een voltijdse tewerkstelling.

  Je werkt elke maand met een werkkalender van halve of volledige dagen die later nog aangepast kan worden.

  Je kan het halftijds werken 50+/55+ wel opschorten bij:

  • onbezoldigd ouderschapsverlof
  • adoptieverlof, opvangverlof of pleegouderverlof
  • verlof voor loopbaanonderbreking:
   • voor palliatieve zorg
   • voor mantelzorg
   • voor ouderschapsverlof
   • om hulp te bieden aan een lid van het gezin of aan een familielid. 

  Na afloop van een verlof hierboven val je gewoon terug op het halftijds werken 50+/55+.

  Tijdens de periode van halftijds werken mag je geen winstgevende activiteiten uitoefenen op je vrije dagen. Je kan wel je politieke mandaten bedoeld in de wet van 18 september 1986 blijven uitvoeren. Het systeem mag ook niet gecumuleerd worden met andere vormen van deeltijds werken.

   

  Duur

  Als statutair heb je  recht om halftijds te werken vanaf 55 jaar tot aan de datum van je al dan niet vervroegd pensioen. Het verlof duurt minimaal één maand en maximaal tien jaar (15 jaar als je op je 50 jaar start) en vangt aan op de eerste dag van de maand. Deze maximumduur schuift mee op naargelang de opruststellingsdatum in de toekomst opschuift naar 66 en 67 jaar. Met andere woorden: je kan tot je opruststelling dit regime opnemen.

  Als je een zwaar beroep uitgeoefend hebt, kan je al vanaf 50 jaar halftijds werken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je was actief in een zwaar beroep gedurende minstens vijf jaar in de voorafgaande tien jaar of gedurende minstens zeven jaar in de daaraan voorafgaande vijftien jaar.
  • Het zwaar beroep komt voor op de lijst van de beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat (artikel 8bis, §1, van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.)

  Als je kiest om halftijds te gaan werken, dan kan je terug voltijds gaan werken. Dit is wel eenmalig, je kan daarna niet opnieuw instappen.

   

  Aanvraag

  Je vraagt het halftijds werken vanaf 55 of 50 minstens twee maanden vooraf schriftelijk aan via je personeelsdienst, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt.

  • Bij je aanvraag geef je aan welke vrije dagen je wil.
  • Vermindering met de helft: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen of halve dagen en kan gespreid worden over 1 week of 1 maand

  De leidend ambtenaar (of de afgevaardigde) kent je verlof toe en bepaalt je werkkalender. Hij/zij kan het begin van het verlof uitstellen met maximum zes maanden in functie van de noden van de dienst.

  In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de werkkalender door de leidend ambtenaar  (of de afgevaardigde) worden aangepast. Je wordt  twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht van deze aanpassing.

  Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele chef en jezelf.

 • Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 50% van je voltijdse wedde aangevuld met 295,99 euro. Je kan afzien van de inning van de premie. De premie wordt pro rata verminderd wanneer minder dan de helft van de wedde wordt betaald (bijvoorbeeld wanneer je het halftijds werken combineert met verlof om dwingende redenen van familiaal belang).
  • Tijdens de periode van halftijds werken mag je geen winstgevende activiteiten uitoefenen op je vrije dagen. 
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

  Gevolgen pensioen

  De gevolgen voor het pensioen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hiervoor neem je best contact op met de Federale Pensioendienst.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 20 september 2012

  Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar Gecoördineerde versie
 • Wet van 19 juli 2012

  Wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector Gecoördineerde versie