Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Algemeen

  Er zijn 2 vormen van verlof waarnaar verwezen wordt met de term 'ouderschapsverlof':

  • De loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (in totaal 4 maanden) waarover je meer info vindt op deze pagina, met een premie van de RVA en vermindering van het jaarlijks vakantieverlof
  • Een onbezoldigd ouderschapsverlof zonder invloed op het jaarlijks vakantieverlof.

  Je hebt recht op alle twee de vormen van ouderschapsverlof.

  De  loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof is een thematische loopbaanonderbreking, d.w.z een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen voor de opvoeding van je jong(e) kind(eren). Je hebt recht op een verlof per kind en zowel vaders als moeders hebben er recht op.

  Je kan dit verlof opnemen naar aanleiding van

  • de geboorte van een kind: de ingangsdatum voor het verlof moet ingaan voor de 12de verjaardag van het kind
  • de adoptie van een kind: de ingangsdatum voor het verlof moet ingaan voor de 12de verjaardag van het kind.  In volgende gevallen kan je loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof krijgen tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt:

  • als het kind voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
  • als het kind een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag
  • of als het kind een aandoening heeft die ertoe leidt dat tenminste 9 punten worden toegekend in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

   

  Aanvraag en duur

  Je moet de aanvraag schriftelijk doen en minstens 2 maanden op voorhand, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt. Je deelt de datum mee waarop het verlof begint en de duur ervan. Op vraag van de leidend ambtenaar kan je werkkalender in overleg aangepast worden.

  De werkgever bij de overheid kan een aanvraag voor volledige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof voor een maand (of een veelvoud van maanden) niet weigeren of uitstellen. Er kan alleen worden geëist dat de aanvraagtermijn van twee maanden wordt gerespecteerd. Het koninklijk besluit voorziet wel dat de opname van het volledige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof per week afhangt van het akkoord van de voorzitter van het directiecomité of zijn afgevaardigde.

  Een verlenging is mogelijk op jouw verzoek en ten minste één maand voor de lopende periode om is.

  De premie vraag je aan bij de RVA.

   

  Hoe opnemen?

  Je kan de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (4 maanden) opnemen via één of meerdere van de mogelijkheden hieronder:

  • Voltijds gedurende vier maanden. Je kan het opsplitsen in maanden.
  • Halftijds (bij een voltijdse tewerkstelling) gedurende acht aaneengesloten maanden. Je kan het opsplitsen per 2 maanden of een veelvoud hiervan
  • Met een vijfde vermindering (bij een voltijdse tewerkstelling). Je kan het opsplitsen per 5 maanden of een veelvoud hiervan.
  • Met een tiende vermindering (bij voltijdse tewerkstelling), mits akkoord van de leidend ambtenaar. In dat geval kan je een halve dag vrij nemen op woensdag namiddag bijvoorbeeld, of 1 vrije dag elke twee weken. Je kan het opsplitsen per 10 maanden of een veelvoud hiervan.
  • Je kan deze verschillende types ook combineren.

   Voorbeeld: Je kan één maand voltijdse loopbaanonderbreking opnemen en daarna nog 15 maanden je prestaties met 1/5 verminderen.

  Als je de verschillende mogelijkheden wil combineren moet je er rekening mee houden dat één maand voltijds verlof gelijk is aan een vermindering van:

  • twee maanden halftijdse prestaties
  • vijf maanden van de prestaties met één vijfde
  • tien maanden van de prestaties met één tiende.

   

  Uitzondering op de duur/toepassing: flexibele opname

  Je hebt vanaf 1 augustus 2019 de mogelijkheid om het voltijds en het halftijds ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking, mits akkoord van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, voor kortere periodes op te nemen:

  1. Voltijds ouderschapsverlof kan in periode van een week of een veelvoud ervan worden genomen. Bij een opsplitsing in weken moet rekening worden met het principe dat 4 maanden volledige loopbaanonderbreking gelijk is aan 16 weken volledige loopbaanonderbreking. Wanneer ingevolge een flexibele opname in weken het resterend gedeelte minder dan 4 weken bedraagt, heb je het recht om het saldo zonder akkoord van de leidend ambtenaar op te nemen.
  2.  Halftijds ouderschapsverlof in periodes van een maand of een veelvoud ervan.

  Motivering

  Vanaf  15 januari 2023 moet de werkgever de weigering om loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof toe te kennen onder bepaalde modaliteiten schriftelijk motiveren. Het niet geven van een schriftelijke beslissing zal worden beschouwd als een aanvaarding van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

  Meer info

 • Bijzonderheden en gevolgen

  Voor contractuelen 

  Contractuelen die volgens een deeltijds uurrooster werken hebben enkel recht op een voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

  Gevolgen

  • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en uitkering. Sinds 1 augustus 2012 heb je recht op 4 maanden loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in plaats van 3. Is je kind geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012, dan heb je ook recht op de premie voor de 4e maand.
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

   

  Voor statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA. Sinds 1 augustus 2012 heb je recht op 4 maanden loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in plaats van 3. Is je kind geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012, dan heb je ook recht op de premie voor de 4e maand.
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 4 juni 1999

  Koninklijk besluit van 4 juni 1999 tot invoeging van een recht op loopbaanonderbreking voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de federale overheidsdiensten wegens...
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van...