Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Loopbaanonderbreking voor palliatief verlof is een thematische loopbaanonderbreking, d.w.z. een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken.

  Duur

  Je kan het verlof opnemen in de vorm van:

  • een volledige loopbaanonderbreking van drie maanden: beginnen met 1 maand, en 2x verlengbaar met een maand
  • een deeltijdse loopbaanonderbreking (vermindering van de prestaties met de helft of met één vijfde) van één maand, verlengbaar met twee keer een maand)

  Bij overlijden van de patiënt vóór het einde van je loopbaanonderbreking, kan je in loopbaanonderbreking blijven tot de voorziene datum of het werk al eerder hervatten. Je kan maximum 2 attesten indienen per patiënt.

   

  Aanvraag voor statutairen

  Je doet je aanvraag met een aanvraagformulier dat je vindt op de site van de RVA waarin de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft, verklaart dat je bereid bent palliatieve verzorging te verstrekken aan deze persoon.

  De loopbaanonderbreking begint op de eerste dag van de week die volgt op de week waarin de mededeling gebeurt. Je werkgever kan een kortere termijn aanvaarden.

  • Bij je aanvraag voor een halftijdse of viervijfdenregeling geef je aan welke vrije dagen je wil. De leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) kent je verlof toe en bepaalt je werkkalender.
  • Vermindering met de helft of een vijfde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week in het geval van de vermindering met één vijfde of met de helft of over 1 maand in het geval van de vermindering met de helft.
  • Als je niet akkoord gaat met de werkkalender, kan je  van je verlofaanvraag afzien.

  In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de werkkalender door de leidend ambtenaar  (of zijn afgevaardigde) worden aangepast. Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele chef en jezelf.

  De premie vraag je aan bij de RVA.

  Je kan een verlenging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen.

   

  Aanvraag voor contractuelen

  Vanaf de eerste dag van de tewerkstelling kan je als contractueel personeelslid een aanvraag voor loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties indienen. Het is echter wel alleen mogelijk als de werkgever schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven over de werkkalender.

  Er is geen enkele wettelijke vormvereiste voor de aanvraag bij de werkgever van loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen. Het akkoord tussen het personeelslid en de werkgever om de arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of de arbeidsprestaties te verminderen in het kader van de loopbaanonderbreking moet enkel schriftelijk worden vastgelegd. Voor deze loopbaanonderbreking moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt in overeenstemming met artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet: dit betekent dat

  • deze overeenkomst voor elke aanvrager afzonderlijk schriftelijk moet worden opgemaakt
  • uiterlijk op het tijdstip waarop het personeelslid start met zijn vermindering van de arbeidsprestaties
  • de overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster moet vermelden.

  De premie vraag je aan bij de RVA.

  Als contractueel kan je het verlof stopzetten na onderling overleg met je werkgever. Je kan een verlenging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen.

   

  Opmerking maximumduur

  Maximumduur loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen: 3 maanden in plaats van 1 maand

  De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 heeft de maximumduur van de loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen (volledige onderbreking, halftijdse of onderbreking met een vijfde) op 3 maanden (1 maand, daarna nog 2 keer te verlengen per maand) gebracht. Die wijziging trad in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017.

  Verschillende koninklijke besluiten werden nog niet aangepast en zijn dus nog niet  in overeenstemming met deze gewijzigde wetsbepaling. Ondanks die tegenstrijdigheid en omwille van het principe van de 'hiërarchie van de normen' (waardoor de bepalingen van een wet gelden boven die van een KB) kan een onderbrekingsuitkering worden toegekend tijdens het maximum van 3 maanden loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen.

  Dit geldt voor de contractuele en statutaire personeelsleden.

 • Bijzonderheden en gevolgen

  Contractuelen

  Contractuelen die volgens een deeltijds uurrooster werken, hebben recht op een voltijdse loopbaanonderbreking en mogen hun prestaties slechts verminderen met de helft op voorwaarde dat ze minstens 3/4 werken.

  Gevolgen

  • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.
  • Recht op weddeverhoging:
  • Volledige loopbaanonderbreking: neen
  • Deeltijdse loopbaanonderbreking: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: Ja

   

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: neen, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving