Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Algemeen

  Voor stagiairs is dit alleen van toepassing voor bijstand of verzorging van een minderjarig kind, voltijdse afwezigheid, met premie van de RVA.

  De loopbaanonderbreking voor medische bijstand is een thematische loopbaanonderbreking: d.w.z. een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte.

  Je kan het verlof in deze vormen opnemen:

  Volledige loopbaanonderbreking Deeltijdse loopbaanonderbreking Combinatie van voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbreking
  Je hebt recht op twaalf maanden per patiënt.

  Als je je prestaties vermindert met één vijfde of de helft, heb je recht op vierentwintig maanden per patiënt.

  Vermindering met 1/5 is te verdelen in uren, halve dagen en dagen gespreid over een week.

  Voorbeeld: een combinatie van 6 maanden voltijdse loopbaanonderbreking en 12 maanden halftijdse loopbaanonderbreking.

  Een combinatie van 6 maanden voltijdse loopbaanonderbreking en 12 maanden viervijfden (zie regel onder tabel).

   

  Je kan de periodes van volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking enkel opnemen met periodes van minimum één maand en maximum drie maanden, zolang de maximumtermijn niet bereikt is.

   

  Drie uitzonderingen op de duur/toepassing

  1. Als je alleenstaand bent en uitsluitend of hoofdzakelijk de zorg draagt voor een ziek kind van 16 jaar en jonger, dan wordt de maximumduur verdubbeld. Hiervoor moet je dan een extra attest indienen.
  2. Voor bijstand of verzorging van een minderjarig kind (ook geldig voor stagiairs), tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind, kan je de loopbaanonderbreking opnemen voor 1 week, verlengbaar met een week.   Deze afwijkende mogelijkheid staat open voor 

   - het personeelslid dat ouder is van het zwaar zieke kind en ermee samenwoont

   het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding. 

   Als geen van deze personeelsleden gebruik kunnen maken van de afwijkende mogelijkheid, kunnen ook de volgende personeelsleden zich op die mogelijkheid beroepen: 

   - het personeelslid dat ouder is van het zwaar zieke kind en er niet mee samenwoont 

   - of, als het voor het laatst genoemd personeelslid onmogelijkheid is dit verlof op te nemen, een familielid van het zwaar zieke kind tot de tweede graad.
  3. Je hebt vanaf 1 augustus 2019 de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand, mits akkoord van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, voor kortere periodes te nemen dan de minimumduur van één maand. Je kan dat inkorten tot hetzij 1 week, hetzij 2 weken, hetzij 3 weken. Wanneer het resterende gedeelte van de maximumperiode van voltijds verlof voor medische bijstand minder bedraagt dan een maand, heb je het recht om dat saldo zonder akkoord van de leidend ambtenaar op te nemen.

   

  Aanvraag voor statutairen

  • De loopbaanonderbreking begint op de eerste dag van de week die volgt op de week waarin de mededeling gebeurt. In geval van een onvoorziene hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind, kan worden afgeweken van de normale termijn die geldt voor de kennisgeving aan de werkgever.
  • Je bezorgt een attest van de behandelende geneesheer van het zieke familielid of gezinslid waaruit blijkt dat je je akkoord verklaart om de zorg op jou te nemen. De premie vraag je aan bij de RVA.
  • Bij je aanvraag geef je aan welke vrije dagen je wil.
  • Vermindering met de helft of een vijfde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week in het geval van de vermindering met één vijfde of met de helft of over 1 maand in het geval van de vermindering met de helft

  De leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) kent je verlof toe en bepaalt je werkkalender. Als je niet akkoord gaat met de werkkalender, kan je van je verlofaanvraag afzien. In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de werkkalender door de leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) worden aangepast. Je wordt  twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht van deze aanpassing. Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele chef en jezelf.

  Als statutair kan je het verlof voortijdig stopzetten met een opzegperiode van twee maanden, Ook hier aanvaardt je organisatie soms andere termijnen.

   

  Aanvraag voor contractuelen

  Vanaf de eerste dag van de tewerkstelling kan je als contractueel personeelslid een aanvraag voor loopbaanonderbreking voor medische redenen indienen. Het is echter wel alleen mogelijk als de werkgever schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven over werkkalender.  De mini-loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een minderjarig kind is ook van toepassing op contractuelen.

  Er is geen enkele wettelijke vormvereiste voor de aanvraag bij de werkgever van loopbaanonderbreking voor medische redenen voor een contractueel personeelslid. Het akkoord tussen het personeelslid en de werkgever om de arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of de arbeidsprestaties te verminderen in het kader van de loopbaanonderbreking moet enkel schriftelijk worden vastgelegd.

  Voor de loopbaanonderbreking voor medische redenen moet deze schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt in overeenstemming met artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet: dit betekent dat

  • deze overeenkomst voor elke aanvrager afzonderlijk schriftelijk moet worden opgemaakt
  • uiterlijk op het tijdstip waarop het personeelslid start met zijn vermindering van de arbeidsprestaties
  • de overeengekomen arbeidsregeling en het werkrooster moet vermelden.

  De premie vraag je aan bij de RVA.

  Als contractueel kan je het verlof stopzetten na onderling overleg met je werkgever. Je kan een verlenging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen.

   

  Meer info

  • in het infoblad van de RVA met reglementering, voorwaarden, geïndexeerde bedragen en de nodige formulieren
  • in de tool Break@Work.
 • Gevolgen

  Contractuelen

  Als je in een uurrooster werkt dat minstens gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking, kan je je prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

  • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.
  • Recht op weddeverhoging:

  Volledige loopbaanonderbreking: nee

  Deeltijdse loopbaanonderbreking: ja

  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

  Statutairen en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 4 juni 1999

  Koninklijk besluit van 4 juni 1999 tot invoeging van een recht op loopbaanonderbreking voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de federale overheidsdiensten wegens...
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van...