Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • Voorwaarden

  Je hebt geen recht op dit verlof

  • als je A1 of hoger bent en je de leiding hebt van een buitendienst en als je A4 of A5 bent. Enkel wanneer de goede werking van je dienst niet in het gedrang komt, kun je toch werken volgens de vierdagenweek.
  • als je mandaathouder bent.

  Dit verlof is van toepassing op de federale personeelsleden die na 1 januari 2012 4/5e zijn beginnen werken. Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je personeelsdienst. Hier gelden andere bepalingen.

  In het stelsel van de vierdagenweek werk je vier volledige dagen per week en heb je één vrije dag. Tijdens de periode van de vierdagenweek mag je geen winstgevende activiteiten uitoefenen op je vrije dag. Je kan wel je politieke mandaten bedoeld in de wet van 18 september 1986 blijven uitvoeren. 

   

  Duur

  Je mag voor een periode van minstens 3 en hoogstens 24 maanden werken volgens het systeem van de vierdagenweek. Voor elke verlenging moet je een nieuwe aanvraag indienen die je ten laatste een maand voor het aflopen van de lopende periode indient.

  Over je hele loopbaan, kan je maximum 60 maanden 4/5e werken met een premie. Hierna kan je nog steeds 4/5e werken volgens het stelsel van de vierdagenweek zonder premie maar heb je geen recht meer op een premie, en ontvang je dus enkel 80% van je voltijds loon.

  Als je vanaf 1 september 2012 werkte volgens het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek, dan wordt dit ook aangerekend op de maximumduur van 60 maanden. Periodes van de vrijwillige vierdagenweek vóór 31 augustus 2012 worden niet aangerekend.

  De vierdagenweek wordt tijdelijk opgeschort bij één van de volgende verloven:

  • moederschapsverlof
  • loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
  • onbezoldigd ouderschapsverlof
  • adoptieverlofopvangverlof en pleegouderverlof
  • loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg of medische bijstand
  • loopbaanonderbreking voor mantelzorg
  • verminderde prestaties voor medische redenen (re-integratietraject).

  Nadien loopt de vierdagenweek verder. Schorsingen van de vierdagenweek worden niet aangerekend op de maximumduur van 60 maanden, noch op de lopende periode van de vierdagenweek maar hebben wel gevolgen voor de premie. Je mag dit stelsel niet combineren met andere vormen van deeltijds werken, behalve met het verlof om dwingende reden van familiaal belang.

  De vierdagenweek begint op de 1e dag van de maand. Met een opzegtermijn van drie maanden kan je uit de vierdagenweek stappen en terug voltijds aan de slag gaan.

   

  Aanvraag

  Je moet de aanvraag schriftelijk indienen en dit minstens 2 maanden op voorhand, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt. Je deelt de datum mee waarop het verlof begint en de duur ervan.

  In je aanvraag geef je aan welke dag je graag vrij zou zijn. Je leidend ambtenaar kent het verlof toe en bepaalt je werkkalender. Die kan het begin van het verlof uitstellen met maximum zes maanden in functie van de noden van de dienst. De werkkalender kan op jouw vraag of op die van je leidinggevende worden aangepast. Als je leidend ambtenaar aanpassingen wil, moet hij/zij jou hiervan ten laatste 2 maanden op voorhand op de hoogte brengen. Een tijdelijke aanpassing is mogelijk bij onderling akkoord.

  Een verlenging is mogelijk op jouw verzoek en ten minste één maand voor de lopende periode om is.

 • Bijzonderheden en gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 80% van je voltijdse wedde aangevuld met een basisbedrag van 70,14. (Voor meer info over geïndexeerde bedragen, zie Indexatie). De premie wordt pro rata verminderd wanneer minder dan 80% van de wedde betaald wordt (bijvoorbeeld wanneer je de vierdagenweek met premie combineert met het verlof om dwingende redenen van familiaal belang).
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

  Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 80% van je voltijdse wedde aangevuld met een basisbedrag van 70,14. (Voor meer info over geïndexeerde bedragen, zie Indexatie). De premie wordt pro rata verminderd wanneer minder dan 80% van de wedde betaald wordt (bijvoorbeeld wanneer je de vierdagenweek met premie combineert met het verlof om dwingende redenen van familiaal belang).
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

  Gevolgen pensioen

  De gevolgen voor het pensioen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hiervoor neem je best contact op met de Federale Pensioendienst.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 20 september 2012

  Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar Gecoördineerde versie
 • Wet van 19 juli 2012

  Wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector Gecoördineerde versie