Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vierdagenweek vanaf 50 of 55

Elke statutaire ambtenaar vanaf 55 of 50 kan instappen in het stelsel van de vierdagenweek waarbij je per week vier volledige dagen werkt en één vrije dag hebt. Ben je ouder dan 55, dan krijg je tot aan je opruststelling een premie. Tussen 50 en 55 kan dit enkel als er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Van toepassing voor
Statutairen
 • Je hebt geen recht op dit verlof

  • als je A1 of hoger bent en de leiding hebt van een buitendienst en als je A4 of A5 bent. Enkel wanneer de goede werking van je dienst niet in het gedrang komt, kan je toch werken volgens de vierdagenweek.
  • als je mandaathouder bent.  Ben je 55, dan kan je gebruik maken van de vierdagenweek tot de datum van je al dan niet vervroegde opruststelling en dit zonder anciënniteitsvoorwaarden.

  Ben je 50 dan kan je  gebruik maken van de vierdagenweek tot de datum van de al dan niet vervroegde opruststelling, als je op de begindatum van dit verlof voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een dienstanciënniteit van ten minste 28 jaar waarin je werkelijke diensten hebt verricht in enigerlei hoedanigheid (o.a. contractueel en statutair), zonder vrijwillige onderbreking als lid van het personeel van een ministerie, van een federale overheidsdienst, van een openbare instelling van sociale zekerheid, van een instelling van openbaar nut of van een federale wetenschappelijke instelling.

    
  • je was voorafgaand aan de vierdagenweek actief in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de daaraan voorafgaande 15 jaar.

  Je kan een einde maken aan de vierdagenweek vanaf 55 of 50 met een opzegging van drie maanden, tenzij je organisatie een kortere termijn aanvaardt. De aanvraag is dezelfde als bij de vierdagenweek met premie, net als de bijzonderheden en gevolgen. De verloven die de vierdagenweek vanaf 55 of 50 tijdelijk onderbreken, zijn ook dezelfde als bij de vierdagenweek.

 • Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 80% van je voltijdse wedde aangevuld met een basisbedrag van 70,14 (gekoppeld aan de spilindex 138,01. Bruto is dit bedrag hetzelfde als de premie van het oude systeem: op 1/10/2012: 110,60 euro). Voor meer info over geïndexeerde bedragen, zie Bedragen indexeren. De premie wordt pro rata verminderd wanneer minder dan 80% van de wedde betaald wordt (bijvoorbeeld wanneer je de vierdagenweek met premie combineert met het verlof om dwingende redenen van familiaal belang).
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 20 september 2012

  Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar Gecoördineerde versie
 • Wet van 19 juli 2012

  Wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector Gecoördineerde versie