Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Als federaal personeelslid kan je verlof krijgen voor het uitoefenen van een ambt bij:

  • een secretariaat, een beleidscel, de cel algemene beleidscoördinatie of een cel algemeen beleid
  • het kabinet van een federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal of lokaal politiek mandataris
  • het kabinet of een secretariaat van een politiek mandataris van de wetgevende macht.

  Dit op voorwaarde dat deze organen een reglement hebben waarin de regels inzake terugbetaling van de verloning bepaald worden. Voor de federale regering is het verlof betaald.

  Je moet het verlof aanvragen bij de minister waaronder je ressorteert. Hij beslist om het verlof toe te kennen of te weigeren.

 • Voorbeeld

  Een federaal ambtenaar van de FOD Financiën, moet het verlof om te gaan werken voor een kabinet van een regionale minister aanvragen bij de minister van Financiën.

 • Bij het einde van de aanstelling en tenzij je naar een ander secretariaat, beleidscel, cel algemene beleidscoördinatie of cel algemeen beleid van de federale Regering of kabinet overgaat, krijg je per maand activiteit in deze organen één dag verlof met een minimum van drie werkdagen en een maximum van vijftien werkdagen. Dit kabinetsverlof wordt aansluitend bij het einde van de kabinetsperiode toegekend om de (her-)integratie in de organisatie van oorsprong te regelen en de nodige praktische afspraken te kunnen maken.

  Als je bij het Europees parlement aan de slag gaat, valt dit onder het verlof voor opdracht.

  Contacteer voor meer info je personeelsdienst of de Stafdienst P&O van je werkgever.

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja, indien federaal. Indien niet federaal: ja, op voorwaarde dat de instantie waar je het ambt uitoefent, je wedde terugstort
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

  Statutairen, stagiairs

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja, indien federaal. Indien niet federaal: ja, op voorwaarde dat de instantie waar je het ambt uitoefent, je wedde terugstort
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie