Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Statutairen
 • Dit verlof is van toepassing niet alleen voor statutairen maar ook voor contractuelen met een expertencontract (Wet 22/7/93). Zij hebben toegang tot bepaalde Europese programma's.

  Er zijn vijf soorten opdrachten waar je verlof voor kan krijgen.

  • de uitoefening van een openbaar ambt om een (inter-)nationale opdracht uit te voeren bij een overheid (bijvoorbeeld federale regering, gewesten en gemeenschappen, …)
  • een opdracht van een instelling zonder overheidskarakter, die belast is met de uitvoering van bepaalde Europese programma’s
  • een internationale opdracht in het kader van ontwikkelingssamenwerking, vredesopdrachten, wetenschappelijke vorming of humanitaire hulp
  • een nationale opdracht in dienst van jeugdbewegingen, jeugddiensten of jeugdgroeperingen of in dienst van sommige culturele instellingen die erkend zijn door de bevoegde overheid.
  • de uitoefening van een ambt bij het secretariaat van een politiek mandataris van het Europees parlement.

  Je hebt een erkenning van verlof voor opdracht nodig van de minister waaronder je ressorteert. 

  De minister heeft hierbij drie mogelijkheden:

  • het karakter van algemeen belang van de opdracht wordt erkend (dit is voor sommige opdrachten van rechtswege vastgesteld) en kent het verlof toe. In dit geval ben je in dienstactiviteit.
  • het karakter van algemeen belang van de opdracht wordt NIET erkend, maar er wordt wel verlof toegekend. In dat geval ben je in non-activiteit.
  • het verlof voor opdracht wordt geweigerd.

  Duur

  Het verlof wordt toegekend voor een periode van maximum twee jaar en kan telkens met maximum 2 jaar worden hernieuwd. Er bestaat geen limiet, behalve voor het verlof voor opdracht bij een instelling zonder overheidskarakter in het kader van bepaalde Europese programma's. In dit geval werd zes jaar als maximumtotaal vastgesteld.

 • Gevolgen

  Contractuelen met een expertencontract

  • Recht op wedde: nee
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

   

  Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit indien algemeen belang, anders non-activiteit
  • Recht op wedde: nee, tenzij in uitzonderingsgevallen (KB 19/11/1998, art. 104)
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving

 • Wet van 22 juli 1993

  Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie